Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8, у тому числi Осiб, якi працюють за сумiсництвом -3 Всi прцiвники працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi - 42,983.72 грн Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня. Оскiльки ПрАТ "МТ" є професiйним учасником фондового ринку, то вiн має сертифiкованих працiвникiв, якi проходять навчання вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження даних видiв дiяльностi та в порядку встановленому НКЦПФР.