Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 7 середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 фонд оплати працi - 100,00 тис.грн. Фонд оплати працi в порiвняннi з 2010 роком збiльшився на 14,2 тис. грн. у зв'язку iз пiдвищенням заробiтних плат, кадрова програма вiдсутня.