Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2008 рiк склала - 1824 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2008 рiк склала - 66 осiб, середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (зовнiшнiм) - 22. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) складає 28 осiб Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 61554,5 тис.грн.; Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 62156,3 тис.грн. Порiвняно iз даними за 2007 рiк, фонд оплати працi штатних працiвникiв збiльшився на 18676,7 тис.грн. (на 44%); фонд оплати працi усiх працiвникiв збiльшився на 18742,3 тис.грн. (на 43%). Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам Банку З метою забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, якi виконують банкiвськi операцiї, в АТ "Укрiнбанк" здiйснюється цiлеспрямована робота, що включає постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв згiдно з чинним Положенням про порядок навчання та пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв АТ "Укрiнбанк" вiд 12.10.2004 та Програмою навчання та пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв банку, що затверджується щорiчно. На 2009 рiк Програма затверджена наказом АТ "Укрiнбанк" вiд 31.12.2008 № 253 i передбачає: - навчання працiвникiв для забезпечення лiцензiйної дiяльностi банку на ринку цiнних паперiв (ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, торгiвля цiнними паперами, депозитарна дiяльнiсть); - навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у Нацiональному центрi банкiвських працiвникiв України, в iнших навчальних центрах та фiрмах; - навчання спецiалiстiв пiд керiвництвом начальникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв, директорiв фiлiй по вивченню актуальних виробничих питань, законодавчих та нормативно-правових актiв; - участь працiвникiв фiлiй у семiнарах-нарадах, що органiзуються та проводяться у Головному банку; - стажування працiвникiв фiлiй у пiдроздiлах Головного банку. Кадрова програма також включає: - пiдбiр працiвникiв на вiдповiднi посади, якi мають вищу освiту, необхiдну квалiфiкацiю та досвiд роботи. - створення умов та надання можливостi працiвникам банку отримувати другу вищу економiчну освiту; - формування резерву кадрiв на керiвнi посади, робота з резервом кадрiв, у тому числi стажування цих працiвникiв, пiд час виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх керiвникiв; - регламентацiя працi працiвникiв, якi забезпечують виконання банкiвських операцiй: розробка положень, технологiчних порядкiв, iнструкцiй та своєчасне внесення змiн до них у зв'язку з розвитком банкiвських технологiй та вдосконаленням банкiвського законодавства.