Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці -
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента -
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) -
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, тому що Товариство не має лiцензiй на провадження певних видiв дiяльностi, виданих вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" Вiдомостi щодо на належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств вiдсутня, через те що, Товариство не належить до жодних об`єднань. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, через те, що Товариство не користується послугами рейтингового агентства. Оскiльки Голова Наглядової ради-Президент та Вiце-президент не є найманими працiвниками, середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб), середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб), не має. Президент та Вiце-президент - представники акцiонерiв Товариства. Заробiтна плата їм не нараховується та не сплачується, тому фонду оплати працi не має. Посадовi особи акцiями емiтента не володiють. На загальних зборах акцiонерiв питання нарахування та виплати дивiдендiв не вирiшувалось. Загальнi збори за результатами дiяльностi 2009 року, планується провести у 2010 роцi. Протягом звiтного перiоду облiгацiї Товариством не випускались. Рiшення про випуск облiгацiй не приймалось. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Сертифiкати цiнних паперiв власникам не видавались, у кожного акцiонера власнi цiннi папери знерухомленi у зберiгача. У звiтному перiодi Товариством iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Рiшення щодо випуску будь-яких цiнних паперiв не приймалися. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. Товариство займається видом дiяльностi, який не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Станом на 31.12.2009 р. на балансi Товариства основнi засоби не значаться. Товариство не здiйснювало випуск боргових та iпотечних цiнних паперiв. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, протягом звiтного перiоду не виникало. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.