Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки 1. г) Термiн дiї лiцензiї про надання послуг мiсцевого телефонного зв'язку на територiї мiста Києва серiї АА №223235, видана державним комiтетом зв'язку та iнформацiї України вiд 27.02.2002 року закiнчено 10.08.2008 року. 1. в) Deutsche Bank Trust Company Americas, New York,USA- N04-093-849/USD. ВАТ "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации" (Сбербанк России), Москва, Росiйска Федерацiя, N30231810400000000133/RUB. ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", Москва, Росiйска Федерацiя, N 30231810210000183301/RUB. 5. Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй АТ "Укрiнбанк". 8. Угоди АТ "Укрiнбанк"стосовно надання правових послуг не укладались. 9. в) У звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались. 9. г) У звiтному перiодi АТ "Укрiнбанк" власнi акцiї не викупав. 9. г) Акцiї АТ "Укрiнбанк" iснують у бездокументарнiй формi. 12. АТ "Укрiнбанк" у звiтному перiодi не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 13. Копiя листа пояснення про затримання розкриття особливої iнформацiї. 13.1 АТ "Укрiнбанк" у звiтному перiодi не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 25. Звiт про власний капiтал за 2008 рiк складено вiдповiдно вимог Нацiонального банку України ( паперова форма). 26. Копiї протоколiв загальних зборiв АТ "Укрiнбанк", якi проведенi за звiтний перiод (Протокол №1 вiд 21.04.08 та Протокол №2 вiд 29.09.08). 27. Аудиторський висновок, Рiчний фiнансовий звiт АТ "Укрiнбанк". 28 Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi складає ТОВ "БДО Баланс-Аудит" та додається у паперової форми. 29. АТ "Укрiнбанк" у звiтному перiодi цiльовi облiгацiї не випускав.