Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Наглядової ради - Президент       Аврамов Iван Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФiКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"
Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32588368
Місцезнаходження емітента
д/н м.Київ Голосiївський р-н 01054 мiсто Київ вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Міжміський код, телефон та факс емітента
044, 279-48-37 044, 279-48-37
Електронна поштова адреса емітента
vatnzvkifnt@ca.donbass.com
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у "Вiдомостi ДКЦПФР"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)