Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент       Оксанiч Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2011
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "КIНТО"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
16461855
Місцезнаходження емітента
м.Київ р-н 01034 м. Київ вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 246-73-50 (044) 235-58-75
Електронна поштова адреса емітента
kinto@kinto.com
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)