Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Мещеряк С.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2009
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2008 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05839888
Місцезнаходження емітента
м.Київ Печерський р-н р-н 01601 м.Київ вул. Iнститутська, будинок 12-А
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)-247-2007 247-22-20
Електронна поштова адреса емітента
-
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2009
(дата)
Річна інформація опублікована у 79 бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР"   29.08.2009
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) немає в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)