Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Шандра В.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2010
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2008 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод" Ленiнська кузня"
Організаційно-правова форма емітента
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14312364
Місцезнаходження емітента
Україна м.Київ Подiльський р-н 04176 м.Київ Електрикiв,26
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 428-93-23 (044) 428-93-23
Електронна поштова адреса емітента
-
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у 76(585) Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   24.04.2009
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)