Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 31.12.2007
Підприємство Закрите акцiонерне товариство"Менеджмент Технолоджiз" за ЄДРПОУ 32987822
Територія Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30 за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 67.12.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30


Баланс станом на 2007 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0.4 5
- первісна вартість 011 0.6 5.9
- накопичена амортизація 012 ( 0.2 ) ( 0.9 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5 20.3
- первісна вартість 031 5.4 26.6
- знос 032 ( 0.4 ) ( 6.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 7667 7667
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 7672.4 7692.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 14.1 13.5
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 1541
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 29.4 25.7
- первісна вартість 161 29.4 25.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0.4 0.2
- за виданими авансами 180 42.7 2.2
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6600.2 42063.6
Поточні фінансові інвестиції 220 6936.1 10341.3
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 22 49.7
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 13644.9 54037.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 2.2
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 21317.3 61731.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом III 480
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540
- з бюджетом 550
- з позабюджетних платежів 560
- зі страхування 570
- з оплати праці 580
- з учасниками 590
- із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

Примітки Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства на кiнець звiтного перiода становлять 7667,0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги становить 25,7 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами становить 2,2 тис.грн.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 42 063,6 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю i становлять 10 341,3 тис.грн.Витрати майбутнiх перiодiв становлять 2,2 тис.грн.За звiтнiй перiод були одержанi векселя на суму 1 541,0 тис.грн. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 6 000,00 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 2 057,8 тис.грн. Товариство станом на кiнець звiтного року має кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги, яка становить 14,5 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять 53 574,8 тис.грн. За звiтнiй перiод були виданi векселя на суму 80,0 тис.грн.
Керівник Фещенко Нiна Анатолiївна
Головний бухгалтерЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 40251.6 57775.9
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 40251.6 57775.9
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 39958.3 ) ( 55697.2 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 293.3 2078.7
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 1.4 3.2
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 188.3 ) ( 94.9 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 11 ) ( 0.7 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 95.4 1986.3
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0.1 4.6
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 95.5 1990.9
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0.8 ) ( 0.9 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 94.7 1990
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 94.7 1990
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4.7 0.9
Витрати на оплату праці 240 39.1 37.2
Відрахування на соціальні заходи 250 14.4 13.7
Амортизація 260 6.6 0.6
Інші операційни витрати 270 134.5 42.7
Разом 280 199.3 95.1


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Товариство за звiтнiй перiод отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 40 251,6 тис.грн., чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 40 251,6 тис.грн., а собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 39 958,3 тис.грн. Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становлять 95,4 тис.грн у тому числi: валовий прибуток становить 293,3 тис.грн., iншi операцiйнi витрати становлять 11,0 тис.грн., амiнiстративнi витрати становлять 188,3 тис.грн., iншi операцiйнi доходи становлять 1,4 тис.грн.,Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi становлять 95,5 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить 0,8 тис.грн. Чистий прибуток за 2007 рiк становить 94,7 тис.грн.
Керівник Фещенко Нiна Анатолiївна
Головний бухгалтерЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 95.5 0 1990.9 0
Коригування на:
- амортизацію необоротних активів 020 6.6 X 0.6 X
- збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0.1 0 4.6
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 102 0 1986.9 0
Зменшення (збільшення):
- оборотних активів 080 0 40364.6 0 10040.7
- витрат майбутніх періодів 090 0 2.2 0 0
Збільшення (зменшення):
- поточних зобов’язань 100 40305.3 0 12567 0
- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 40.5 0 4513.2 0
Сплачені:
- відсотки 130 X 0 X 0
- податки на прибуток 140 X 1 X 0.3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1 0.3
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 39.5 0 4512.9 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
- необоротних активів 190 0 X 0 X
- майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 X 0 X
- дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 X 0 X 4.9
- необоротних активів 250 X 11.9 X 4.9
- майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 11.9 0 5671.9
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 11.9 0 5671.9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 X 1000 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0.1 X 4.6 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0.1 0 1004.6 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0.1 0 1004.6 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 27.7 0 0 154.4
Залишок коштів на початок року 410 22 X 176.4 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 49.7 X 22 X

Примітки Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування становить 95,5 тис.грн. Прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi за звiтнiй перiод склав 0,1 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi до змiни в чистих оборотних активах становить 102,0 тис.грн. Оборотнi активи збiльшились на суму 40 364,6 тис.грн. Поточнi зобов'язання збiльшились на суму 40 305,3 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод:вiд операцiйної дiяльностi становить 39,5 тис.грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi становить 11,9 тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi становить 0,1 тис.грн.Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить 27,7 Залишок коштiв на кiнець року становить 49,7 тис.грн. У 2007 роцi дивiденти не сплачувались.
Керівник Фещенко Нiна Анатолiївна
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 6000 0 0 0 0 1963.1 0 0 7963.1
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 6000 0 0 0 0 1963.1 0 0 7963.1
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 94.7 0 0 94.7
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 94.7 0 0 94.7
Залишок на кінець року 300 6000 0 0 0 0 2057.8 0 0 8057.8

Примітки
Керівник Фещенко Нiна Анатолiївна
Головний бухгалтерПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.): 0

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0.6 0.2 5.3 0 0 0 0 0.7 0 0 0 5.9 0.9
Разом 080 0.6 0.2 5.3 0 0 0 0 0.7 0 0 0 5.9 0.9
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 5.4 0.4 20.9 0 0 0 0 5.6 0 0 0 26.3 6 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 5.4 0.4 21.2 0 0 0 0 5.9 0 0 0 26.6 6.3 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 20.9 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0.3 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5.4 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 26.6 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 7667 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 3405.2 0 5494
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 4847.3
Разом (розд. А + розд. Б) 420 3405.2 7667 10341.3

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 7667
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 10341.3
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 1.4 0.2
Штрафи, пені, неустойки 470 0 10.7
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0.1
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0.1 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 49.7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 49.7

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 13.5 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 13.5 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926)


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 25.7 25.7 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 42063.6 42063.6 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0.8
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0.8
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0.8
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 6.6
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410
робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 X X X X
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X X X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X X
1423 X X X X
інші поточні біологічні активи 1424 X X X X
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 ( ) ( ) ( )
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: пшениця 1511 ( ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 ( ) ( ) ( )
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 ( ) ( ) ( )

Керівник Фещенко Нiна Анатолiївна
Головний бухгалтер