Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 31.12.2008
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод" Ленiнська кузня" за ЄДРПОУ 14312364
Територія Україна м.Київ Подiльський 04176 м.Київ Електрикiв,26 за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден за КВЕД 35.11.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Україна м.Київ Подiльський 04176 м.Київ Електрикiв,26


Баланс станом на 2008 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 51 40
- первісна вартість 011 66 66
- накопичена амортизація 012 ( 15 ) ( 26 )
Незавершене будівництво 020 23530 29903
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 57886 58916
- первісна вартість 031 164176 169866
- знос 032 ( 106290 ) ( 110950 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1640 1640
- інші фінансові інвестиції 045 2516 2539
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1140 1023
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 3412
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 86763 97473
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 27498 25209
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 224420 254837
Готова продукція 130 4016 8998
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4624 27076
- первісна вартість 161 4624 27076
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 1893 662
- за виданими авансами 180 15218 21390
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17808 17840
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 38938 31950
- у т.ч. в касі 231 5 2
- в іноземній валюті 240 21 0
Інші оборотні активи 250 13086 18885
Усього за розділом II 260 347522 406847
III. Витрати майбутніх періодів 270 27 54
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 434312 504374

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 131951 131951
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 95 24377
Інший додатковий капітал 330 47432 50138
Резервний капітал 340 570 570
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -15185 -57075
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 164863 149961
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 130 130
Відстрочені податкові зобов’язання 460 2117 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 2247 130
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 49397 90701
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 36537 54047
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 175954 202098
- з бюджетом 550 1422 1496
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 783 769
- з оплати праці 580 1747 3108
- з учасниками 590 26 26
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1336 2038
Усього за розділом IV 620 267202 354283
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 434312 504374

Примітки Валюта балансу станом на 01.01.09 року складає 504374 тис.грн., що у порiвняннi з попереднiм перiодом бiльше на 70062тис грн. Актив Роздiл1.Необоротнi активи Загальна вартiсть необоротних активiв збiльшилась на 10710 тис.грн. В складi цих активiв вiдбулись наступнi змiни: - незавершене будiвництво збiльшилось на 6373 тис.грн.;- первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 5690 тис грн., - за 2008 рiк знос збiльшився на 4660 тис.грн. Роздiл 2. Оборотнi активи - вартiсть виробничих запасiв зменшилась на 2289тис.грн.,- вартiсть незавершеного виробництва збiльшилась на 30417тис.грн.;- вартiсть готової продукцiї збiльшиласт на 4982тис.грн.; - вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги збiльшилась на 22452тис.грн., - дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом зменшилась на 1231 тис.грн. ; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами збiльшилась на 6172тис.грн.- iнша дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 32тис.грн., - залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi зменшився на 31950 тис.грн., В цiлому сума оборотних активiв за 2008 рiк збiльшилась на 29325 тис.грн. ПАСИВ Роздiл 1 Власний капiтал - сума власного капiталу зменшилась за рахунок непокритих збиткiв якi збiльшились на 41890тис.грн., - сума статутного капiталу залишилась без змiн. Роздiл 3 Довгостроковi зобов"язання - зменшились на 2117тис.грн. Роздiл 4 Поточнi зобов'язання - короткостроковi кредити банкiв збiльшились на 41304тис.грн.;-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 17510 тис.грн., - поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв збiльшилась на 26144 тис.грн., - з бюджетом збiльшилась ь на 74 тис.грн., - зi страхуванням ззменшилась на 14тис.грн., - з оплати працi збiльшились на 1361тис.грн., - iншi поточнi зобов'язання збiльшились на 702 тис.грн. В цiлому поточнi зобов'язання за 2008 рiк збiльшились на 87081 тис.грн.
Керівник Шандра Валерiй Олександрович
Головний бухгалтер Попик Нiна МиколаївнаЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 79986 55509
Податок на додану вартість 015 3586 3626
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 76400 51883
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 78588 ) ( 50458 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 1425
- збиток 055 ( 2188 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 96045 147467
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 7344 ) ( 6824 )
Витрати на збут 080 ( 196 ) ( 253 )
Інші операційні витрати 090 ( 128972 ) ( 142449 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 42655 ) ( 634 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 127 9
Інші доходи 130 4940 1944
Фінансові витрати 140 ( 9491 ) ( 5669 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 339 ) ( 15038 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 47418 ) ( 19388 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 5528 123
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 41890 ) ( 19265 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 41890 ) ( 19265 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 50530 46591
Витрати на оплату праці 240 24925 24243
Відрахування на соціальні заходи 250 9349 9028
Амортизація 260 4227 4507
Інші операційни витрати 270 50668 48739
Разом 280 139699 133108


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2692880 2692880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2692880 2692880
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -15.6 -7.1
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -15.6 -7.1
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки За 2008 рiк Товариство отримало збиток вiд реалiзацiї пробукцiї в сумi 2188 тис.грн.в порiвняннi з 2007 роком Товариство отримало прибуток вiд реалiзацiї пробукцiї в сумi 1425тис.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2008 рiк зменшились на 51422 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати збiльшились на 520тис.грн. Витрати на збут зменшились на 57 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати зменшились на 13477тис.грн. Iншi фiнансовi дохои збiльшились на 118тис.грн.. Iншi доходи збiльшились на 2996тис.грн. Фiнансовi витрати збiльшились на 3822тис.грн. Iншi витрати зменшились на 14699тис.грн.Чистий збиток на кiнець року складає 41890 тис.грн.
Керівник Шандра Валерiй Олександрович
Головний бухгалтер Попик Нiна МиколаївнаЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 47418 0 19388
Коригування на:
- амортизацію необоротних активів 020 4227 X 4507 X
- збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 1474 0 608 0
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 4728 13085 0
Витрати на сплату відсотків 060 9491 X 5669 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 36954 4481 0
Зменшення (збільшення):
- оборотних активів 080 0 66334 164 0
- витрат майбутніх періодів 090 0 27 0 22
Збільшення (зменшення):
- поточних зобов’язань 100 45777 0 0 21753
- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 57538 0 17130
Сплачені:
- відсотки 130 X 9491 X 5669
- податки на прибуток 140 X 0 X 338
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 338
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 67029 0 23137
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
- необоротних активів 190 5824 X 2149 X
- майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 X 0 X
- дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 123970 X
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 X 23 X 7642
- необоротних активів 250 X 9552 X 7642
- майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 132227
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 3751 0 13773
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 3751 0 13773
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 23941 X 51450 X
Отримані позики 320 96349 X 91084 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 55045 X 67613
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 65245 0 74921 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 65245 0 74921 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 0 5535 38011 0
Залишок коштів на початок року 410 38959 X 1556 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 1474 0 608
Залишок коштів на кінець року 430 31950 X 38959 X

Примітки Грошовi кошти станом на 01.01.2008 року складали 38959 тис.грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає за 2008 рiк становить 67029 тис.грн. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 3751 тис.грн., Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 5535 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року складає 31950тис.грн. (в нацiональнiй валютi)
Керівник Шандра Валерiй Олександрович
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 131951 0 95 47432 570 -15185 0 0 164863
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 341 0 0 0 0 0 341
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 131951 0 436 47432 570 -15185 0 0 165204
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 2706 0 0 0 0 2706
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -41890 0 0 -41890
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 23941 0 0 0 0 0 23941
Разом змін в капіталі 290 0 0 23941 2706 0 -41890 0 0 -15243
Залишок на кінець року 300 131951 0 24377 50138 570 -57075 0 0 149961

Примітки зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок збиткiв вiд господарської дiяльностi в сумi 41890 тис.грн. Статутний капiтал не змiнився i станом на 01.01.2009 року становить 131951тис.грн.
Керівник Шандра Валерiй Олександрович
Головний бухгалтер Попик Нiна МиколаївнаПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.): 0

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 66 15 0 0 0 0 0 11 0 0 0 66 26
Разом 080 66 15 0 0 0 0 0 11 0 0 0 66 26
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 110967 59850 1479 9676 6003 2416 1789 2724 0 0 0 119706 66788 0 0 25082 11091
Машини та обладнання 130 32991 28894 652 0 0 3113 2832 668 0 0 0 30530 26730 0 0 2251 2177
Транспортні засоби 140 10832 9835 98 0 0 108 92 268 0 0 0 7698 6829 0 0 2855 2478
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 8435 7150 65 0 0 802 773 452 0 0 0 7698 6829 0 0 2855 2478
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 129 112 111 0 0 0 0 7 0 0 0 240 119 0 0 25 110
Інші основні засоби 180 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 11 10
Бібліотечні фонди 190 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 785 413 236 0 0 188 71 95 0 0 0 833 437 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 164176 106290 2641 9676 6003 6627 5557 4214 0 0 0 169866 110950 0 0 30424 16056

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 13377
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 17594
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 6145 29191
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2616 581
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 120 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 130
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 8881 29903

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 1640 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 23 2535 0
акції 390 0 4 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 23 4179 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 23115 6265
Операційна курсова різниця 450 15025 59893
Реалізація інших оборотних активів 460 3116 2037
Штрафи, пені, неустойки 470 0 380
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 1931
Інші операційні доходи і витрати 490 54789 58466
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 5 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 122 9491
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 160
Інші доходи і витрати 630 4940 179

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 313
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 27 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 31948
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 31950

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 9090 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 13338 0 0
Паливо 820 19 0 0
Тара і тарні матеріали 830 29 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 1226 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1507 0 0
Незавершене виробництво 890 254837 0 0
Готова продукція 900 8998 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 289044 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 32013
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1853
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 27076 22464 0 4612
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 17840 5470 9122 3248

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 291
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 1625


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 3412
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 2117
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -5529
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -3412
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -2117


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 4225
Використано за рік - усього 1310 4225
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 897
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 3328
- з них машини та обладнання 1313 272
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Шандра Валерiй Олександрович
Головний бухгалтер Попик Нiна Миколаївна