Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова наглядової ради - Президент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Аврамов Iван Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ 508650 09.01.1997 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
Рік народження** 1966
Освіта** вища, Iнститут народного господарства в м. Одесi, економiст.
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 01.08.1989 р. по 27.09.1990р. економiст радянсько-американського фонду "Культурна iнiцiатива" з 01.10.1990 р. по 17.11.1992 р. економiст МВП "Дельта" з 17.11.1992 р. по 20.06.1995 р. директор МПП Фiрма "Альтаїр" з 21.06.1995 р. по 01.06.2005 р. президент ПП "Укргостекс" з 17.11.2003 та по теперiшнiй час Голова Наглядової ради ЗАТ "Єнакiєвський коксохiмпром" (мiсцезнаходження: 86406, Донецька область, д/н, мiсто Єнакiєве, вул. Марата, 1). Займає посаду Голови Наглядової ради-Президент ВАТ "ЗНВКIФ "Новi Технологiї" з 19.04.2004 р. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi , у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має.
Опис Повноваження та обов`язки визначеннi статутом Товариства: Голова Наглядової ради - Президент Товариства та його заступники (Вiце-Президенти) без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства, укладає та пiдписує вiд iменi Товариства угоди, зовнiшньоекономiчнi контракти, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки Товариства, видає довiреностi, накази, розпорядження i дає вказiвки, має право першого пiдпису фiнансових документiв, виступає вiд iменi Товариства i представляє його iнтереси в стосунках з державними, судовими органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами всiх форм власностi i пiдпорядкування, громадянами. За рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, враховуючи положення чинного законодавства, Статуту та Регламенту Товариства, частина зазначених у цьому пунктi повноважень може бути делегована компанiї з управлiння активами Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належать: - скликання Загальних зборiв Акцiонерiв; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв; - визначення дати проведення Загальних зборiв, дати складання списку осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах, та iншi питання, пов'язанi з органiзацiєю проведення Загальних зборiв; - пiдготовка для затвердження Загальними зборами проекту рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про розмiр дивiдендiв та порядок їх виплати; - укладення та розiрвання договорiв з компанiєю з управлiння активами i зберiгачем; - затвердження договорiв з реєстратором, аудитором (аудиторською фiрмою) та незалежним оцiнювачем майна; - прийняття рiшень щодо вiдкриття банкiвських рахункiв для проведення операцiй з грошовими коштами Товариства; - прийняття змiн до проспекту емiсiї акцiй Товариства; - затвердження договорiв щодо активiв Товариства, укладених компанiєю з управлiння активами, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом Товариства мiнiмальну вартiсть; - здiйснення нагляду за дiяльнiстю компанiї з управлiння активами; - органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i прийняття рiшень на пiдставi звiтiв аудитора (аудиторської фiрми). До моменту затвердження Загальними зборами Товариства рiшень щодо призначення або змiни компанiї з управлiння активами та договору мiж Товариством i компанiєю з управлiння активами управлiння активами Товариства здiйснює Наглядова рада. Наглядова рада Товариства забезпечує контроль за належним виконанням умов договорiв з компанiєю з управлiння активами Товариства, зберiгачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фiрмою) та незалежним оцiнювачем майна Товариства. Наглядова рада Товариства має право самостiйно укладати договори (угоди) щодо активiв Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства та Регламенту Товариства Засiдання Наглядової ради проводяться щокварталу. Голова Наглядової ради - Президент Товариства органiзовує ведення Протоколу засiдання. Позачерговi засiдання скликаються Головою Наглядової ради - Президентом Товариства з власної iнiцiативи або на вимогу членiв Наглядової ради. Члени Наглядової ради повiдомляються про позачерговi засiдання персонально не пiзнiше як за 10 днiв до призначеної дати засiдання. Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними у разi присутностi на них 100% її членiв. Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Наглядової ради - Президента Товариства є вирiшальним. Посадовi особи вiдповiдають за шкоду, заподiяну ними Товариству, в межах i порядку, передбачених законом та Установчими документами Товариства. Голова Наглядової ради та Член Наглядової не є найманими працiвниками - представники акцiонерiв Товариства. Заробiтна плата їм не нараховується та не сплачується. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi не надавалось. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Має стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом своєї дiяльностi займав посади: спецiалiст, економiст,директор, президент. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Заступник Голови Наглядової ради - вiце - Президент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Недава Олег Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 118367 19.11.1997 Єнакiївським МВ УМВС України в Дон. обл
Рік народження** 1969
Освіта** Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi, товароведення; Донецький нацiональний унiверситет, правоведення.
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 24.01.1992 р. - 30.09.1992 р., заступник директора малого страхового пiдприємства "Єнакiєве -АСКО"; з 26.10.1992 р. - 05.06.1998 р., директор Єнакiєвського представництва МНДФ Холдiнг "Фiрма Балтiя"; з 07.06.1998 р. - 05.12.2003р. Голова Правлiння ЗАО "Єнакiєвський коксохiмпром"; з 06.12.2003 р. директор, ЗАТ "ЦЗФ "Вуглегiрська" (мiсцезнаходження: 86481 м. Вуглегiрськ, вул. Тiмiрязєва, 20а ). Посаду Члена Наглядової ради - вiце-Президента ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї" займає з 19.04.2004 р. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має.
Опис Голова Наглядової ради - Президент Товариства та його заступники (Вiце-Президенти) без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства, укладає та пiдписує вiд iменi Товариства угоди, зовнiшньоекономiчнi контракти, вiдкриває та закриває банкiвськi рахунки Товариства, видає довiреностi, накази, розпорядження i дає вказiвки, має право першого пiдпису фiнансових документiв, виступає вiд iменi Товариства i представляє його iнтереси в стосунках з державними, судовими органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами всiх форм власностi i пiдпорядкування, громадянами. За рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, враховуючи положення чинного законодавства, Статуту та Регламенту Товариства, частина зазначених у цьому пунктi повноважень може бути делегована компанiї з управлiння активами Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належать: o скликання Загальних зборiв Акцiонерiв; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв; o визначення дати проведення Загальних зборiв, дати складання списку осiб, якi мають право брати участь у Загальних зборах, та iншi питання, пов'язанi з органiзацiєю проведення Загальних зборiв; o пiдготовка для затвердження Загальними зборами проекту рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про розмiр дивiдендiв та порядок їх виплати; o укладення та розiрвання договорiв з компанiєю з управлiння активами i зберiгачем; o затвердження договорiв з реєстратором, аудитором (аудиторською фiрмою) та незалежним оцiнювачем майна; o прийняття рiшень щодо вiдкриття банкiвських рахункiв для проведення операцiй з грошовими коштами Товариства; o прийняття змiн до проспекту емiсiї акцiй Товариства; o затвердження договорiв щодо активiв Товариства, укладених компанiєю з управлiння активами, на суму, яка перевищує встановлену Регламентом Товариства мiнiмальну вартiсть; o здiйснення нагляду за дiяльнiстю компанiї з управлiння активами; o органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i прийняття рiшень на пiдставi звiтiв аудитора (аудиторської фiрми). До моменту затвердження Загальними зборами Товариства рiшень щодо призначення або змiни компанiї з управлiння активами та договору мiж Товариством i компанiєю з управлiння активами управлiння активами Товариства здiйснює Наглядова рада. Наглядова рада Товариства забезпечує контроль за належним виконанням умов договорiв з компанiєю з управлiння активами Товариства, зберiгачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фiрмою) та незалежним оцiнювачем майна Товариства. Наглядова рада Товариства має право самостiйно укладати договори (угоди) щодо активiв Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства та Регламенту Товариства Засiдання Наглядової ради проводяться щокварталу. Голова Наглядової ради - Президент Товариства органiзовує ведення Протоколу засiдання. Позачерговi засiдання скликаються Головою Наглядової ради - Президентом Товариства з власної iнiцiативи або на вимогу членiв Наглядової ради. Члени Наглядової ради повiдомляються про позачерговi засiдання персонально не пiзнiше як за 10 днiв до призначеної дати засiдання. Засiдання Наглядової ради вважаються правомочними у разi присутностi на них 100% її членiв. Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну, голос Голови Наглядової ради - Президента Товариства є вирiшальним. Посадовi особи вiдповiдають за шкоду, заподiяну ними Товариству, в межах i порядку, передбачених законом та Установчими документами Товариства. Голова Наглядової ради та Член Наглядової не є найманими працiвниками - представники акцiонерiв Товариства. Заробiтна плата їм не нараховується та не сплачується. Iншої винагороди, у тому числi у натуральнiй формi не надавалось. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Має стаж керiвної роботи 14 рокiв. Протягом своєї дiяльностi займав посади: заступник директора, директор, голова Правлiння. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.