Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фщенко Нiна Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1956
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв ЗАТ "Фiнансовий Союз Банк"
Опис Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" до компетенцiї Директора вiдноситься: - керiвництво роботою Товариства; - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; - подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; - затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; - подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; - затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; - прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; - внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом; - органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. У звiтному роцi отримала винагороди 16,552.02 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiльяностi займала посади технiка математика- програмiста, старшого технiка, iнженеру математичних програм, старшого iнженера, завiдуючого бюро дiспетчеризiцiї, в.о. начальника операцiйно дiспетчерського вiддiлу, начальника цього вiддiлу, бехгалтера, iнженера економiста, бухгалтера економiста, старшого економiста вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй, провiдного еокномiста, спецiалiста 2, 1 категорiї вiддiлу фондових операцiй, управлiння iнвестування, провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, вiддiлу реєстраторської дiяльностi управлiння цiнних паперiв, головного спецiалiста вiддiлу вексельного управлiння, начальника вексельного управлiння, начальника вiддiлу фондових операцiй управлiння цiнних паперiв, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами управлiння цiнних паперiв. Посад на iнших пiдприємтсвах не займає. Працює у ПрАТ "МТ " на основному мiсцi роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

Посада Голова Наглядової Ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонов Сергiй Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Президент, Асоцiацiя "Регiональний фондовий союз"
Опис Має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПрАТ "МТ" У звiтному роцi отримав винагороди 5957,56 грн. у виглядi заробiтної плати. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: молодший науковий спiвробiтник, завiдуючий лабораторiєю кафедри технологiї металiв, керуючий фiлiєю, голова правлiння, президент об'єднання, перший заступник директора, директор. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Донець Сергiй Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1955
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"
Опис Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "МТ" ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Винагород, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади 1977-1994 - Збройнi Сили, 1995-1999 бухгалтер, головний бухгалтер ПК ПП "ЛеТ". 1999 заступник головного бухгалтера ХПБ при УЗР м. Днiпропетровська, 1999-2001 директор вексельного департаменту ТОВ "Перспектива-1", 2001-2002 головний бухгалтер ПП "Славiо", 2002-2005 головний бухгалтер НК "Мiнiстерство", 2005-2006р. головний бухгалтер ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз". Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.