Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ларченко Андрiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 795277 02.09.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження** 1971
Освіта** Вища: фiнанси, правознавство, мiжнародний ринок капiталiв, автоматика та управлiння в технiчних системах
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", керiвник департаменту фiнансiв
Опис Повноваження та обов'язки Члена Правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган - Правлiння, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у складi не менше трьох осiб. Правлiння очолює Голова Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються дiючим законодавством, Статутом Товариства або положенням про Правлiння, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язано надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями, у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством. До компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення; 4) затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють разом не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як через 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. Витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органа, за погодженням iз Наглядовою радою; 8) прийняття рiшень про вчинення правочинiв з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 9) попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; 10) розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 11) затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства; 12) розробляє напрямки дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. Голова Правлiння має наступнi права: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, в тому числi видавати довiреностi на представництво iнтересiв Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення господарської дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Член Правлiння винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Голова Правлiння ПАТ КБ "Пiвденкомбанк", ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", керiвник департаменту фiнансiв. Працює за основним мiсцем роботи в ПРАТ "Метал Юнiон".

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдаольнiстю "Р.Т.С."
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 34717334 д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження та обов'язки Ревiзора вiдповiдно до Статуту Товариства: Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. У випадку якщо кiлькiсть акцiонерiв-власникiв простих акцiй Товариства буде бiльш як 100 осiб обрання ревiзiйної комiсiї обов'язково. Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзора, порядку його дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених дiючим законодавством, визначаються статутом, положенням про ревiзора або рiшенням Загальних зборiв Товариства. Ревiзор може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень Ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв, якщо рiшенням Загальних зборiв Товариства не передбачено iнший строк повноважень, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Не може бути Ревiзором: 1) член Наглядової ради; 2) член Правлiння; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством, статутом та положенням про ревiзора, а також договором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, положенням про Ревiзора або рiшенням Загальних зборiв. Правлiння забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревiзора. Товариство забезпечує доступ Ревiзора до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова Правлiння Товариства повинен самостiйно або на вимогу Голови Наглядової ради надати пояснення до вiдповiдного висновку Ревiзора. Ревiзор проводить плановi та спецiальнi перевiрки. Плановi перевiрки Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для складання висновку за рiчним звiтом i балансом. Такi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння Товариством. Спецiальнi перевiрки Ревiзор проводить: " за дорученням Загальних зборiв; " за дорученням Наглядової ради; " за власною iнiцiативою; " на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор може проводити службовi розслiдування по окремих фактах порушень порядку дiяльностi органiв управлiння Товариства, а так само по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Пiдставою для проведення розслiдувань можуть бути: " заяви чи повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй та їх посадових осiб; " офiцiйнi повiдомлення органiв влади i управлiння i їх окремих представникiв; " заяви окремих громадян; " заяви посадових осiб Товариства; " повiдомлення опублiкованi в пресi та iнших засобах масової iнформацiї; " офiцiйнi заяви акцiонерiв, висловленi ними на Загальних зборах чи спрямованi Головi Правлiння або Головi Наглядової ради; " факти, виявленi пiд час проведення перевiрок безпосередньо Ревiзором. Розслiдування повинне бути почате не пiзнiше семи робочих днiв з дати виникнення пiдстав для його проведення i закiнчено не пiзнiше десяти робочих днiв з дати його початку. По деяких випадках, коли необхiдно бiльш детальне розслiдування для прийняття правильного рiшення по факту порушення, що розслiдується, термiн проведення розслiдування може бути подовжений за рiшенням Ревiзора на необхiдний строк, але не бiльш 10 робочих днiв. Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним Ревiзором, передаються Головi Наглядової ради Товариства не пiзнiше п'яти робочих днiв пiсля закiнчення розслiдування. Права та обов'язки Ревiзора. Ревiзор має право: " перевiряти кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi документи; наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей; використання основних, оборотних i iнших коштiв Товариства, його фiлiй i дочiрнiх пiдприємств; " вимагати вiд посадових осiб Товариства надання письмових або усних особистих пояснень з питань, що виникають у ходi перевiрки; " використовувати у своїй роботi матерiали фiнансових ревiзiй; " залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї i органи управлiння Товариства. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв, якщо виникла погроза iстотним iнтересам Товариства чи виявленi зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзор повинен зберiгати комерцiйну таємницю щодо дiяльностi Товариства i несе вiдповiдальнiсть за її розголошення. Перевiрки Ревiзора не повиннi порушувати нормальної роботи Товариства. Вiдповiдальнiсть Ревiзора. Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за вiрогiднiсть, повноту i об'єктивнiсть вiдомостей, що мiстяться у висновках i рiшеннях Ревiзора, а так саме в iнших документах, пiдготовлених Ревiзором. Ревiзор у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Ревiзор винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував.

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циплаков Руслан Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 190417 31.08.2005 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження** 1975
Освіта** Вища економiчна
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової Ради ВАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК"
Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається дiючим законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Член наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень (крiм зазначених в Статутi) про структурнi пiдроздiли Товариства та органiзацiйної структури Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, в тому числi умов оплати працi; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо: - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв на суму, що дорiвнює або перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв, предметом яких є продаж, мiна або iнше вiдчуження, оренда (суборенда), застава, списання, надання прав розпорядження, користування, володiння основними фондами, що визнаються такими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та будь-яких правочинiв предметом яких є корпоративнi права Товариства та/або корпоративнi права iнших юридичних осiб, власником яких є Товариство. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому дiючим законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй згiдно з дiючим законодавством; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства; 24) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 25) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства; 26) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 27) органiзує проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв; 28) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння; 29) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 30) погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй Загальних зборiв; 31) надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 32) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй; 33) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства. Обрання членiв наглядової ради. 1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 2. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. 3. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. 7. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 8. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 9. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорi з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. В Товариствi можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики Товариства. Очолюють комiтети члени Наглядової ради Товариства, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть цього Товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою радою i є пiдпорядкованим та пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової ради - головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради. Висновки комiтетiв розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому дiючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рiшень. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується iз загального бюджету Наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Положенням про Наглядову раду Товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членiв Наглядової ради та обираються новi члени. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Голова Наглядової ради винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: комерцiйний директор, директор, заступник директора з економiки, комерцiйний директор, Голова Наглядової Ради ВАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК". Основне мiсце роботи: Голова Спостережної ради ПАТ "КБ "Пiвденкомбанк" (мiсцезнаходження: 83015, м. Донецьк, пр-т Ватутiна, 33А).

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циплаков Сергiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС 119541 06.01.2000 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження** 1966
Освіта** Середня
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiзична особа -пiдприємець
Опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається дiючим законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Член наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень (крiм зазначених в Статутi) про структурнi пiдроздiли Товариства та органiзацiйної структури Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, в тому числi умов оплати працi; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо: - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв на суму, що дорiвнює або перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв, предметом яких є продаж, мiна або iнше вiдчуження, оренда (суборенда), застава, списання, надання прав розпорядження, користування, володiння основними фондами, що визнаються такими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та будь-яких правочинiв предметом яких є корпоративнi права Товариства та/або корпоративнi права iнших юридичних осiб, власником яких є Товариство. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому дiючим законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй згiдно з дiючим законодавством; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства; 24) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 25) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства; 26) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 27) органiзує проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв; 28) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння; 29) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 30) погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй Загальних зборiв; 31) надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 32) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй; 33) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства. Обрання членiв наглядової ради. 1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 2. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. 3. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. 7. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 8. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 9. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорi з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. В Товариствi можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики Товариства. Очолюють комiтети члени Наглядової ради Товариства, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть цього Товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою радою i є пiдпорядкованим та пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової ради - головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради. Висновки комiтетiв розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому дiючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рiшень. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується iз загального бюджету Наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Положенням про Наглядову раду Товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членiв Наглядової ради та обираються новi члени. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Член Наглядової ради винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Товариством уточнено стаж керiвної роботи. Перелiк попереднiх посад: фiзична особа - пiдприємець. Основне мiсце роботи: фiзична особа - пiдприємець (мiсцезнаходження: 83005, м. Донецьк, вул. Купрiна, 30-59).

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Керстинюк Олександр Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА 670180 06.05.1997 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження** 1975
Освіта** Середня спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Iнтерферромет", директор
Опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається дiючим законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується головою виконавчого органу чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Член наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрiшнiх положень (крiм зазначених в Статутi) про структурнi пiдроздiли Товариства та органiзацiйної структури Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, в тому числi умов оплати працi; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо: - ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв на суму, що дорiвнює або перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень; - надання попередньої згоди Головi Правлiння на вчинення правочинiв, предметом яких є продаж, мiна або iнше вiдчуження, оренда (суборенда), застава, списання, надання прав розпорядження, користування, володiння основними фондами, що визнаються такими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та будь-яких правочинiв предметом яких є корпоративнi права Товариства та/або корпоративнi права iнших юридичних осiб, власником яких є Товариство. 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому дiючим законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй згiдно з дiючим законодавством; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства; 24) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 25) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв Товариства; 26) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 27) органiзує проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв; 28) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння; 29) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзором, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; 30) погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй Загальних зборiв; 31) надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 32) прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй; 33) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства. Обрання членiв наглядової ради. 1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 2. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. 3. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. 4. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. 5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. 7. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 8. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 9. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорi з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. В Товариствi можуть утворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики Товариства. Очолюють комiтети члени Наглядової ради Товариства, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть цього Товариства. З метою забезпечення дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою радою i є пiдпорядкованим та пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової ради - головi комiтету з питань аудиту. Порядок утворення i дiяльностi комiтетiв встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради. Висновки комiтетiв розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому дiючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рiшень. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується iз загального бюджету Наглядової ради. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Положенням про Наглядову раду Товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членiв Наглядової ради та обираються новi члени. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Член Наглядової ради винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: 4 рази обiймав посаду директора. Основне мiсце роботи: Директор ТОВ "Транс - Трейд" (мiсцезнаходження: 83086, м. Донецьк, вул. Первомайська, 28А).

Посада Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Уздемiрова Валерiя Євгенiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 979994 13.11.2007 Куйбишевським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi
Рік народження** 1967
Освіта** Вища економiчна.
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Провiдний економiст ТОВ "IКГ "Сiнай"
Опис Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: Головний бухгалтер: 1) органiзовує роботу з ведення бухгалтерського облiку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу; 2) здiйснює керiвництво дiяльнiстю бухгалтерської служби, забезпечує рацiональний та ефективний розподiл посадових обов'язкiв мiж її працiвниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту iнформацiї та запобiгання зловживанням пiд час ведення бухгалтерського облiку; 3) подає керiвниковi пропозицiї щодо: - визначення облiкової полiтики, змiни обраної облiкової полiтики з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних, у тому числi системи та форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi та контролю за господарськими операцiями; - визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв; - призначення на посаду та звiльнення з посади працiвникiв бухгалтерської служби; - вибору та впровадження унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звiтностi з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства; - створення умов для належного збереження майна, цiльового та ефективного використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв; - визначення джерел погашення кредиторської заборгованостi, повернення кредитiв; - притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв бухгалтерської служби; - удосконалення порядку здiйснення поточного контролю; - органiзацiї навчання працiвникiв бухгалтерської служби; - забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довiдковими та iнформацiйними матерiалами щодо ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi; 4) пiдписує звiтнiсть та документи, якi є пiдставою для: - перерахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв); - проведення розрахункiв вiдповiдно до укладених договорiв; - приймання i видачi грошових коштiв; - оприбуткування та списання рухомого i нерухомого майна; - проведення iнших господарських операцiй; 5) вiдмовляє у прийняттi до облiку документiв, пiдготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документiв щодо господарських операцiй, що проводяться з порушенням законодавства, та iнформує керiвника про встановленi факти порушення законодавства; 6) здiйснює контроль за: - вiдображенням у бухгалтерському облiку всiх господарських операцiй; - складенням звiтностi; - ефективним використанням фiнансових, матерiальних (нематерiальних), iнформацiйних та трудових ресурсiв, збереженням майна; - дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачi) рухомого та нерухомого майна; - станом погашення та списання вiдповiдно до законодавства дебiторської заборгованостi; - оформленням матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв; 7) погоджує документи, пов'язанi з витрачанням фонду заробiтної плати, встановленням посадових окладiв i надбавок працiвникам; 8) виконує iншi обов'язки, передбаченi законодавством. Головний бухгалтер у разi невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi була сплачена винагорода у грошовiй формi в розмiрi 21,8 грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Протягом звiтного року вiдбулись наступнi змiни на данiй посадi: - звiльнено Головного бухгалтера Стародуб С.В. за власним бажанням з12.08.2011р. (наказ по пiдприємству вiд 11.08.2011р.); - призначено Тимчасово виконуючу обов'язки Головного бухгалтера Уздемiрову В.Є. з 15.08.2011р. (наказ по пiдприємству вiд 11.08.2011р.). На дату подання iнформацiї Уздемiрову В.Є. з 20.03.2012р. переведено на посаду Головного бухгалтера (наказ по пiдприємству вiд 20.03.2012р.). Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, бухгалтер, провiдний економiст вiддiлу цiнних паперiв, провiдний економiст.

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiновкiн Олександр Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 619298 20.11.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження** 1964
Освіта** Вища: правознавство, економiст
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ЗАТ "Метал Юнiон"
Опис Повноваження та обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган - Правлiння, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у складi не менше трьох осiб. Правлiння очолює Голова Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються дiючим законодавством, Статутом Товариства або положенням про Правлiння, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язано надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями, у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним. Повноваження Голови Правлiння можуть бути достроково припиненi у випадках, передбачених Статутом та трудовим договором (контрактом). До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством. До компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення; 4) затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють разом не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як через 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. Витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органа, за погодженням iз Наглядовою радою; 8) прийняття рiшень про вчинення правочинiв з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 9) попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; 10) розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 11) затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства; 12) розробляє напрямки дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. Голова Правлiння має наступнi права: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, в тому числi видавати довiреностi на представництво iнтересiв Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення господарської дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Голова Правлiння має наступнi обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) сприяти успiшної дiяльностi Товариства; 3) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 6) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 7) вiдповiдати за дотримання установчих документiв i положень, що регламентують роботу Товариства, дiючому законодавству; 8) вiдповiдати за дотримання прав акцiонерiв i членiв трудового колективу, визначених Статутом i iншими внутрiшнiми документами Товариства; 9) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур, зокрема, щодо вчинення правочинiв, у яких є заiнтересованiсть Товариства (конфлiкт iнтересiв); 10) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати iнформацiю, що є комерцiйною таємницею, iншу конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 12) не використовувати у своїх власних iнтересах можливостi Товариства i не починати будь-якi дiї, що суперечать iнтересам Товариства; 13) не засновувати i не брати пряму або опосередковану участь у створеннi i дiяльностi пiдприємств, що конкурують iз Товариством протягом дiяльностi на посадi Голови Правлiння; 14) Голова Правлiння вiдповiдає перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями та/або бездiяльнiстю; 15) Голова Правлiння в разi порушення покладених на нього обов'язкiв, вiдповiдає у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України; 16) Голова Правлiння, який виступає вiд iменi Товариства та порушує свої обов'язки щодо представництва, вiдповiдає за збитки, завданi Товариству, вiдповiдно до законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi була сплачена винагорода у грошовiй формi в розмiрi 39,6 тис. грн. В натуральнiй формi винагорода не надавалась. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Генеральний директор ТОВ "Главiнформконсалтинг", Голова Правлiння ЗАТ "Метал Юнiон". Працює за основним мiсцем роботи в ПРАТ "Метал Юнiон".

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Радiонова Ангелiна Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 236821 29.12.2005 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження** 1977
Освіта** Вища: економiст
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", керiвник департаменту внутрiшнього аудиту
Опис Повноваження та обов'язки Члена Правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган - Правлiння, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у складi не менше трьох осiб. Правлiння очолює Голова Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються дiючим законодавством, Статутом Товариства або положенням про Правлiння, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язано надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями, у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством. До компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення; 4) затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють разом не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як через 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. Витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органа, за погодженням iз Наглядовою радою; 8) прийняття рiшень про вчинення правочинiв з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 9) попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; 10) розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 11) затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства; 12) розробляє напрямки дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. Голова Правлiння має наступнi права: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, в тому числi видавати довiреностi на представництво iнтересiв Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення господарської дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Член Правлiння винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Директор ТОВ "Аудиторська компанiя "Радiонова", ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", керiвник департаменту внутрiшнього аудиту. Працює за основним мiсцем роботи в ПРАТ "Метал Юнiон".

Посада Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проскурня Тетяна Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК 378492 22.05.2007 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
Рік народження** 1978
Освіта** Вища: правознавство
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", начальник юридичного управлiння
Опис Повноваження та обов'язки Члена Правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є колегiальний орган - Правлiння, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у складi не менше трьох осiб. Правлiння очолює Голова Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтно Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються дiючим законодавством, Статутом Товариства або положенням про Правлiння, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язано надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями, у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови та члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним. До компетенцiї Правлiння належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством. До компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення; 4) затвердження штатного розпису та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють разом не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як через 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв. Витрати по оплатi аудиторських послуг покладаються на осiб, якi iнiцiюють таку перевiрку; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органа, за погодженням iз Наглядовою радою; 8) прийняття рiшень про вчинення правочинiв з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 9) попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; 10) розробляє та подає на затвердження Наглядовiй радi положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 11) затверджує внутрiшнi нормативнi документи Товариства; 12) розробляє напрямки дiяльностi Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi. Голова Правлiння має наступнi права: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, в тому числi видавати довiреностi на представництво iнтересiв Товариства; 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених в Статутi; 5) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 6) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 7) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 9) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення господарської дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi Член Правлiння винагороди в грошовому та натуральному виглядi не отримував. Протягом звiтного року змiн на данiй посадi не вiдбувалось. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Начальник юридичного управлiння ПАТ КБ "Пiвденкомбанк", ЗАТ "МЕТАЛ ЮНIОН", начальник юридичного управлiння. Працює за основним мiсцем роботи в ПРАТ "Метал Юнiон".

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.