Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ганич Ярослав Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 730419 04.12.2001 Московським РУ ГУ МВСУ в м.Києвi
Рік народження** 1964
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Київiнвест", Президент
Опис Дiє згiдно з установчими документами Товарства. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалось. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 10 рокiв. Попереднi посади: президент ТзОВ "Київiнвест".

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хмеловський Тарас Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 766870 29.03.2006 Голосiївським РВ ГУ МВСУ в м.Києвi
Рік народження** 1971
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київiнвест", голова правлiння
Опис Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi згiдно Статуту. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалось. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 15 рокiв. Попереднi посади: голова правлiння ЗАТ "Київiнвест". Посад в iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Член правлiння -Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльчиняк Вiра Олексiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 712645 16.12.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвської обл.
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Українськi перспективи", головний бухгалтер
Опис Виконує обов"язки головного бухгалтера Товариства. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалось. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 10 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер ТзОВ "Українськi перспективи". Посад в iнших пiдприємствах не займає.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Турянський Юрiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ 502785 18.10.2000 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник ВАТ "Компанiя "Верховина"
Опис Дiє згiдно з установчими документами Товариства. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалось. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 9 рокiв. Попереднi посади: радник ВАТ "Компанiя "Верховина".

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юшкова Любов Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 254900 27.09.1996 Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ЗАТ "Захiдвугiлля"
Опис Дiє згiдно з установчими документами Товариства. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалось. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 7 рокiв. Попереднi посади: генеральний директор ЗАТ "Захiдвугiлля".

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.