Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Дмитро Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1987
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спецiалiст по комп'ютерах та мережах ТОВ "Бул-Спред"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинська Олеся Сергiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 10 рокiв. Посадова особа попередньо обiймала посаду - Директор Дитячої спортивної школи №1 м. Черкаси Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Олексiй Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** попередньо обiймав посаду в.о. голови правлiння ВАТ "Агроспецмонтаж"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Бул-Спред"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 30070412
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради ВАТ "ЧРСДОЦ "Сосонка".
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. (представник за дорученням) Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Попередньо обiймав посаду голови наглядової ради ВАТ "ЧРСДОЦ "Сосонка". Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посада Ревiзор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хотинський Володимир Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1981
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Бул-Спред"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Обраний термiном на 5 рокiв, попередньо обiймав посаду директора ТОВ "Бул-Спред", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.