Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярматова Лариса Вiталiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 036219 11.01.1995 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.КиєвiС УкСраїни
Рік народження** 1967
Освіта** Вища-Київський автомобiльно-шляховий iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" - заступник начальника фiнансового вiддiлу
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 19.04.2012р. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Ярматова Лариса Вiталiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Порошенко Олексiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 815898 22.05.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1936
Освіта** Вища- Львiвський сiльськогосподарський iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 51
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ Концерн "Укрпромiнвест". Займав посаду заступника генерального директора
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 19.04.2012р. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Здiйснює контроль та регулювання дiяльностi генерального директора , забезпечення стiйкого фiнансового розвитку пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПАТ ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 33549199 данi вiдсутнi
Рік народження** 0
Освіта** данi вiдсутнi
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** данi вiдсутнi
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 19.04.2012р. Член наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "ЗНКIФ "Прайм" (04176, м. Київ вул. Електрикiв, 29) - акцiонер-юридична особа, яка обрана до складу Наглядової ради Товариства, призначає особу, яка представляє її iнтереси у роботi Наглядової ради Товариства. Представник юридичної особи, яка обрана до складу Наглядової ради Товариства, дiє на пiдставi довiреностi. Представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бергер Свiтлана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 290516 16.12.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1964
Освіта** Середньо-технiчна- Київський суднобудiвний технiкум
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Люкс-комплект"
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 19.04.2012р. Повноваження ревiзiйної комiсiї: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Бергер Свiтлана Iванiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шандра Валерiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 038251 22.01.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** Вища - Київський iнститут туризму
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод "Ленiнська кузня" - директор з комерцiйних питань
Опис Обрано згiдно рiшення Наглядової ради №б/н вiд 23.04.2012р. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась. Шандра Валерiй Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада член правлiння-заступник генерального директора з пiдготовки виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлозубенко Сергiй Андрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО 695244 02.03.1999 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
Рік народження** 1957
Освіта** Вища- Миколаївський кораблебудiвельний iнститутiм.адмiрала Макаровамiрала вання
Стаж керівної роботи (років)** 38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЦКБ "Черноморсуднопроект"- голова правлiння
Опис Обрано згiдно рiшення Наглядової ради №б/н вiд 23.04.2012р. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась. Бiлозубенко Сергiй Андрiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член правлiння - заступник генерального директора з фiнансiв
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каширський Валентин Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 283016 02.12.1999 Ватутiпським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1948
Освіта** Вища - Ленiнградський iнститут водного транспорту
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "ЛК-Верф" - заступник директора
Опис Обрано згiдно рiшення Наглядової ради №б/н вiд 23.04.2012р. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась. Каширський Валентин Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член правлiння- головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попик Нiна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 786298 07.04.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1949
Освіта** Вища - Київський iнститут народного господарства
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод"Ленiнська кузня " - заступник головного бухгалтера
Опис Обрано згiдно рiшення Наглядової ради №б/н вiд 23.04.2012р. Здiйснює контроль за порядком ведення i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства. Винагорода не нараховувалась. Попик Нiна Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.