Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Порошенко Олексiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 815898 22.05.0199 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1936
Освіта** Вища - Львiвський сiльськогосподарський iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 47
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ Концерн "Укрпромiнвест". Займав посаду заступника генерального директора
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 11.03.2008р. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Здiйснює контроль та регулювання дiяльностi генерального директора директора, забезпечення стiйкого фiнансового розвитку пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хоменко Олег Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 823427 15.05.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1950
Освіта** Вища - Севастопольський приладобудiвний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пiсля закiнчення iнституту у 1972роцi працює на ВАТ "Заводi "Ленiнська кузня на посадi заступник начальника вiддiлу майнових вiдносин
Опис Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня"" вiд 11.03.2008р. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Хоменко Олег Васильович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiдкрите акцiонерне товариство "ЗНКIФ "Прайм"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 33549199
Рік народження** 0
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Опис Член наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "ЗНКIФ "Прайм" (04176, м. Київ вул. Електрикiв, 29) - акцiонер-юридична особа, яка обрана до складу Наглядової ради Товариства, призначає особу, яка представляє її iнтереси у роботi Наглядової ради Товариства. Представник юридичної особи, яка обрана до складу Наглядової ради Товариства, дiє на пiдставi довiреностi. Представляє iнтереси акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрiшнiх документiв; 2) визначення органiзацiйної структури товариства; 3) вирiшення питань про придбання або вiдчуження акцiй Товариством. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бергер Свiтлана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 290516 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1964
Освіта** Середьо-технiчна Київський суднобудiвний технiкум
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Люкс-комплект" - iнженер
Опис Повноваження ревiзiйної комiсiї: 1) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства; 2) надавати пропозицiї директору про полiпшення господарської дiяльностi; 3) подання загальним зборам акцiонерiв звiтiв про проведенi перевiрки. Винагороду посадова особа не отримує в т.ч. винагороду в натуральнiй формi. Бергер Свiтлана Iванiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шандра Валерiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 038251 22.01.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1969
Освіта** Вища Київський iнститут туризму
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" - директор з комерцiйних питань.
Опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась. Шандра Валерiй Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Заступник голови правлiння- генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Блiндар Петро Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 832803 15.01.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1939
Освіта** Вища - Миколаївський кораблебудiвний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 40
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод "Ленiнська кузня" - генеральний директор
Опис Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась. Блiндар Петро Iванович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член правлiння-заступник гегерального директора з фiнансiв
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каширський Валентин Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 283016 02.12.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1948
Освіта** Вища - Ленiнградський iнститут водного транспорту
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "ЛК-Верф" - заступник директора
Опис Здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась Каширський Валентин Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член правлiння-заступник гегерального директора з комерцiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малашевський Валерiй Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 210739 15.06.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1957
Освіта** Вища - Ленiнградський фiнансово-економiчний iнститут iм.А.Вознесенського
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Європейський банк розвитку та заощадження - начальник управлiння
Опис Здiйснює керiвництво комерцiйною дiяльнiстю Товариства. Винагорода не нараховувалась Малашевський Валерiй Валентинович - непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Член правлiння-головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попик Нiна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 786298 07.04.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження** 1949
Освіта** Вища- Київський iнститут народнрго господарства
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Завод "Ленiнська кузня" - заступник головного бухгалтера
Опис Здiйснює контроль за порядком ведення i достовiрнiстю бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi Товариства. Винагорода не нараховувалась. Попик Нiна Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.