Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2012 РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 1.Загальна iнформацiя Публiчне акцiонерне товариство ЗАВОД ?ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ? (далi - Товариство) - господарське товариство, зареєстроване вiдповiдно до законодавства України. Контроль над Товариством здiйснює Наглядова рада Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 22.04.2011 року було змiнено назву ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ЗАВОД ?ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ? на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ЗАВОД ?ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ?. Реєстрацiя змiн проведена Подiльською РДА в м.Києвi 23.05.2011 року. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ЗАВОД ?ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ? є повним правонаступником всiх прав та обов?язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод ?Ленiнська кузня". Станом на 31 грудня 2012 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства: 1.ПАТ ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал- 33549199 04176, Україна м.Київ Електрикiв,29-А 94.0316 % акцiй 2. Приватне акцiонерне товариство "Український промислово-iнвестецiйний концерн" 20012620 01103, Україна м.Київ ву.Кiквiдзе,18-А 0.0031% акцiй 3. ПАТ ЗНКIФ "СОВА" 34294419 04176, Україна м.Київ Електрикiв,29-А 0.7347%акцiй 4. Фiзичнi особи в кiлькостi 3078 осiб 5.2306 % акцiй Всього: 100% Мiсцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 2, Iндекс 04176. Зареєстроване Товариство за адресою: Україна, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 2, Iндекс 04176. Основними видами дiяльностi Товариства є: - Суднобудування - Машинобудування - Виробництво котлiв та iн. 1.1 Умови, в яких здiйснює господарську дiяльнiсть Товариство На бiзнес Товариства оказує вплив економiка та фiнансовi ринки України, яким притаманнi деякi властивостi ринка, що розвивається, включаючи високу iнфляцiю та високi процентнi ставки. Глобальна фiнансова криза суттєво вплинула на економiку України. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних мiр, що приймаються урядом в податковiй, юридичнiй, законодавчiй i полiтичнiй сферах. Правова, податкова, митна i адмiнiстративнi системи пов'язанi з ризиком неоднозначного тлумачення їх вимог, якi к тому ж часто змiнюються, що разом з iншими юридичними та фiскальними перешкодами створюють додатковi проблеми для пiдприємств. Надана фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва щодо впливу умов ведення бiзнесу на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок їх керiвництвом. 2.Основа надання iнформацiї Дана фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення та пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi РМСБО), та Тлумачень , якi були випущенi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ( далi -КТМФЗ) та оприлюднених на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, з урахуванням роз'яснень, якi наданi у спiльному листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики вiд 17.12.2011р. ?Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi?: - датою переходу на МСФЗ - є 01.01.2012р., - фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена без надання порiвняльної iнформацiї за 2011 рiк (окрiм балансу). Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, щодо якої пiдготовлена згiдно МСФЗ, буде складена за 2013 рiк. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiни вимог стандартiв та тлумачень, якi будуть використанi при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31 грудня 2013р. За всi звiтнi перiоди по 31.12.2011р. Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень стандартiв нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є фiнансовою звiтнiстю спецiального призначення та є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть складена за формами, якi встановленi П(С)БО 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 " Звiт про власний капiтал", затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999р. та якi були з самого початку розробленi для звiтування у вiдповiдностi до П(С)БО. Коли МСФЗ вимагається розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, представлення якої не передбачено вказаними формами фiнансової звiтностi, така iнформацiя розкривається Товариством у примiтках до цiєї звiтностi. Iнформацiя щодо переходу Товариства на МСФЗ наведена в роздiлi 5. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за виключенням iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 ?Iнвестицiйна нерухомiсть?. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 3. Основнi принципи бухгалтерського облiку та стислий опис облiкової полiтики Починаючи з 1 сiчня 2012 року Товариство застосовує змiнену у вiдповiдностi до МСФЗ облiкову полiтику. 3.1.Принцип вiдповiдностi Звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку зi змiнами станом на 31 грудня 2012 року. Це перше представлення фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до МСФЗ. 3.2. Принципи пiдготовки звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з принципами облiку за iсторичною вартiстю. Iсторична вартiсть визначається на основi справедливої вартiсть винагороди, переданої в обмiн на активи. Щодо основних засобiв ця вартiсть визначена з урахуванням iндексацiй, якi проводились за рiшеннями уряду України в умовах гiперiнфляцiї у 1992-му, 1993-му i 1995-му роках. 3.3. Принцип господарської одиницi Ця звiтнiсть вiдображає дiяльнiсть Товариства як окремої господарської одиницi i не включає в себе данi про дiяльнiсть iнших суб'єктiв господарської дiяльностi. 3.4. Довгостроковi активи, призначенi для продажу Довгостроковi активи i групи активiв класифiкуються як призначенi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована в основному не в процесi використання у звичайнiй господарськiй дiяльностi, а при продажу. Така класифiкацiя застосовується, якщо актив (або група активiв) може бути проданий в поточному станi, iснує висока ймовiрнiсть продажу та прийнятий план продажу активу, протягом одного року з моменту класифiкацiї його як передбаченого для продажу. Довгостроковi активи (i групи активiв), класифiкованi як призначенi для продажу, оцiнюються за меншою з величин: залишковою вартiстю на момент рекласифiкацiї або справедливою вартiстю за вирахуванням затрат на продаж. 3.5. Оцiнка доходу . Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, як правило, визначається шляхом угоди мiж суб?єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються суб?єктом господарювання. Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) суб?єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов?язанi з власнiстю на товар; б) за суб?єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов?язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до суб?єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов?язанi з операцiєю; ?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв?язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд за договорами надання послуг визнається виходячи зi ступеня завершеностi. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом строку оренди. 3.7. Валюта При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства угоди, оцiненi у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi (?iноземнi валюти?), вiдображаються за обмiнним курсом на дату операцiї. Монетарнi статтi, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за вiдповiдним валютним курсом на дату складання звiтностi. Немонетарнi статтi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнними курсами, чинними на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, вiдображенi за iсторичною вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi, не перераховуються. Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Курсова рiзниця виникає тодi, коли монетарнi статтi виникають вiд операцiї в iноземнiй валютi, а змiна у валютному курсi вiдбувається в перiод мiж датою операцiї i датою розрахунку. Коли розрахунки за операцiєю здiйснюються протягом того самого облiкового перiоду, в якому операцiя вiдбулася, тодi вся курсова рiзниця визнається в цьому перiодi. Проте, коли розрахунок за операцiєю здiйснюється в наступному облiковому перiодi, курсова рiзниця, визнана в кожному перiодi до дати розрахунку, визначається на основi змiни у валютних курсах протягом кожного перiоду. 3.8. Витрати на позики Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати на позики капiталiзуються як частина собiвартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть майбутнi економiчнi вигоди i що цi витрати можна достовiрно оцiнити. Всi iншi витрати на позики вiдображаються в прибутках i збитках по мiрi їх виникнення. 3.9. Основнi засоби Пiдприємство визнає матерiальний об?єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг , або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн. Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застовування, керiвництво вирiшило застосовувати У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Подальшi витрати Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об?єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування об?єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об?єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 3.10.Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть - це об'єкти, що використовуються для отримання орендної плати, збiльшення вартостi капiталу або для досягнення обох цiлей {в тому числi об'єкти на стадiї будiвництва). Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi первiсно визнаються за вартiстю придбання, включаючи витрати за угодами з придбання. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї в нерухомiсть оцiнюються за собiвартiстю. Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списується з балансу при вибуттi або при вилученнi з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд його вибуття в майбутньому. Будь-який дохiд або збиток вiд списання об'єкта (рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу) включається в прибутки i збитки в перiод списання. 3.11.Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв нематерiальних активiв встановлюється не бiльше 10 рокiв. 3.12.Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариство має оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування одиницi генерування грошових коштiв, до якої належить такий актив. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення щорiчно i при виявленнi ознак можливого знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається як бiльша з двох оцiнок активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти): а) справедливої вартостi мiнус витрати на продаж та б) його вартостi використання. Збитки вiд знецiнення одразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив облiковується за переоцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення облiковується як зменшення резерву переоцiнки. У випадку, коли збиток вiд знецiнення надалi сторнується, балансова вартiсть активу (одиницi генерування) збiльшується до отриманої в результатi нової його оцiнки суми очiкуваного вiдшкодування, таким чином, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, як би по цьому активу (одиницi генерування) не був визнаний збиток вiд знецiнення у попереднiх роках. Сторнування збитку вiд знецiнення негайно вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив облiковується за переоцiненою вартiстю. В цьому випадку сторнування збитку вiд знецiнення облiковується як збiльшення резерву переоцiнки. 3.13.Запаси Товарнi та матерiальнi запаси вiдображаються за собiвартiстю. 4. Суттєвi припущення i джерела невизначеностi в оцiнках В ходi застосування положень облiкової полiтики Товариства, керiвництво застосовує припущення i оцiнки щодо балансової вартостi активiв i зобов'язань. Оцiночнi значення i припущення, що лежать в їх основi формуються виходячи з наявного досвiду та iнших факторiв, якi вважаються доречними в конкретних обставинах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки i пов'язанi з ними припущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, коли оцiнку було переглянуто, якщо змiна впливає тiльки на цей перiод, або в тому перiодi, до якого належить змiна, i в наступних перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди. 4.1.Суттєвi припущення, використанi при застосуваннi облiкової полiтики Нижче поданi суттєвi припущення, якi зробленi керiвництвом при застосуваннi облiкової полiтики Товариства i найбiльш суттєво вплинули на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. 4.1.1. Безперервна дiяльнiсть Фiнансовi звiти складенi на основi припущення, що Товариство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в найближчому майбутньому не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi 4.2. Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй та iншi джерела невизначеностi зроблених керiвництвом на звiтну дату оцiнок, якi можуть зумовити суттєвi коригування балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 4.2.1.Строки корисного використання основних засобiв Строки корисного використання основних засобiв визначаються при їх введеннi в експлуатацiю i переглядаються у випадку змiни їх стану (в тому числi в результатi модернiзацiї) чи змiни характеру використання. За 2012 рiк строки корисного використання об'єктiв основних засобiв не переглядались. 5. Перше застосування МСФЗ. Вступний баланс був пiдготовлений на 01 сiчня 2012р. Далi у цьому поясненнi наводяться основнi коригування, виконанi Товариством при перерахунку балансу, складеного на 31 грудня 2011р. згiдно П(С)БО України Статтi звiтностi За П(с)БО Вплив переходу За МСФЗ № станом пояснення на 31.12.2011 на МСФЗ на 31.12.2011 АКТИВ I Необоротнi активи Нематерiальнi активи залишкова вартiсть 14 14 первiсна вартiсть 73 73 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 39189 -38048 1141 1 Основнi засоби залишк.вартiсть 70314 69997 первiсна вартiсть 191266 -713 190553 2 знос 120952 -396 120556 3 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 22316 -1450 20866 4 Iншi фiнансовi iнвестицiї 50 50 Вiдстроченi податковi активи 7450 -7450 0 5 Усього за роздiлом I 139333 -47265 92068 II Оборотнi активи Виробничi запаси 14061 14061 Незавершене виробництво 122662 122662 Готова продукцiя 1848 1848 Векселi одержанi 258 258 Дебiторська заборгованнiстьза товари, роботи,послуги чиста реалiзацiйна вартiсть 24064 24064 первiсна вартiсть 24064 24064 Дебiторська заборгованнiсть за розрахунками: з бюджетом 1002 1002 за виданими авансами 12680 36606 49286 6 iнша поточна заборгованiсть 20696 29 20725 7 Грошовi кошти та їх еквiваленти 319 319 в тому числi в касi 5 5 Iншi оборотнi активи 3939 -3939 0 8 Усього за роздiлом II 201529 234225 III Витрати майбутнiх перiодiв 29 -29 0 БАЛАНС 340891 -14598 326293 ПАСИВ Статутний капiтал 168087 168087 Додатковий вкладений капiтал 435 435 Iнший додатковий капiтал 52838 -46891 5947 9 резервний капiтал 580 580 Нерозпридiлений прибуток/збиток -49871 37804 -12067 Усього за роздiлом I 172069 -9087 162982 Довгостроковi зобов'язання Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 12796 -130 12666 10 Усього за роздiлом III 12796 -130 12666 Короткостроковi кредити банкiв 91332 91332 Кредиторська заборгованiстьза товари.роботи.послуги 29442 29422 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 21776 -3939 17837 11 з бюджетом 6450 6450 з позабюджетних платежiв 0 0 зi страхування 2846 2846 з оплати працi 2697 2697 з учасниками 26 26 Iншi поточнi зобов'язання 1477 -1442 35 12 Усього за роздiлом 1У 156026 -5381 150645 У. Доходи майбутнiх перiодiв 0 БАЛАНС 340891 -14598 326293 Пояснення щодо здiйснених коригувань на дату переходу на МСФЗ 1. Уточнення вартостi незавершених капiтальних iнвестицiй, якi вiднесено до складу дебiторської заборгованостi за виданими авансами 2. Виключено iз складу основних засобiв активi, що не вiдповiдають критерiям визнання активiв згiдно з МСФЗ, якi вiдповiдно до П(С)БО облiковувались у складi МНМА 3. Вiдкориговано суму зносу, нарахованого на вартiсть МНМА 4. Списанi довгостроковi iнвестицiї через вiдсутнiсть у майбутнiх вигод 5. Списана сума вiдстрочених податковi активiв в зв'язку зi змiною податкового законодавства 6. Виключено iз активiв статтю "Витрат майбутнiх перiодiв" та враховано дану суму у складi iншої поточної заборгованостi ? з метою приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ 7,12. Вiдповiдно до П(С)БО до складу дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами було включено суми ПДВ на аванси постачальникам. На дату переходу на МСФЗ аванси постачальникам визнаються у балансi за вирахуванням податку на додану вартiсть 8,11. Вiдповiдно до П(С)БО до iнших оборотних активiв суми ПДВ за отриманими авансами вiд покупцiв. На дату переходу на МСФЗ аванси покупцiв визнаються у балансi за вирахуванням податку на додану вартiсть 9. Вiдповiдно до П(С)БО у складi iншого додаткового капiталу облiковувалися суми обов'язкової iндексацiї основних засобiв , якi не були здiйсненi вiдповiдно до МСФЗ . Сума цих iндексацiй перекласифiкована на нерозподiлений прибуток 11.Уточнено суму iнших довгострокових зобов?язань 6.Дохiд вiд реалiзацiї Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та надання послуг визнається в звiтному перiодi , коли реально були реалiзованi товари або замовник отримав послугу у повному обсязi. Аналiз доходу вiд реалiзацiї Товариства представлений таким чином. 2012 рiк, тис. грн.. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (машинобудування) 91930,9 Дохiд вiд реалiзацiї послуг (виробничi послуги) 105,1 Всього доходи вiд реалiзацiї 92036 7. Собiвартiсть реалiзацiї 2012 рiк, тис. грн.. Собiвартiсть продукцiї машинобудування 86445 Собiвартiсть виробничих послуг 2202 Всього собiвартiсть реалiзацiї 88647 8 Результати iншої операцiйної дiяльностi ? прибутки (збитки) 2012 рiк, тис. грн.. Купiвлi-продажу валюти 46 Дохiд вiд iншої реалiзацiї 27972 Операцiйної курсової рiзницi (157) Штрафiв, неустойок, пеней (432) Списання кредиторської заборгованостi 440 Отриманих вiдсоткiв 243 Реалiзацiї необоротних активiв 100 Iншi прибутки (збитки) (37158) 8.1 Iнвестицiйний дохiд З числа дiяльностi, що продовжується, Товариство здiйснює дiяльнiсть iз здачi в оренду нерухомостi: Дiяльнiсть, що продовжується в 2012 рiк. Доходи вiд операцiйної оренди: - доходи вiд здачi в оренду iнвестицiйної нерухомостi 32342,9 тис.грн. 9. Прибуток(збиток) за звiтний перiод вiд дiяльностi, що продовжується Збиток Товариства отриманий вiд дiяльностi, що продовжується i склав 2735 тис. грн. за 2012 рiк. За 2011 рiк прибуток вiд дiяльностi, що продовжується склав 15324 тис.грн. Прибуток (збиток) вiд дiяльностi, що продовжується включає, зокрема, такi витрати : 9.1 Амортизацiя за 2012 рiк. Амортизацiя основних засобiв 4471тис. грн.. Амортизацiя нематерiальних активiв 3 тис.грн. Разом амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 4474 тис.грн. 8.2. Витрати на оплату працi 2012 рiк. Винагороди працiвникам 16308тис. грн.. Вiдрахування на соцiальне страхування 8012 тис.грн. 8.3 Iншi операцiйнi витрати 2012 рiк.. Iншi операцiйнi витрати 34088 тис. грн. 9 Фiнансовi витрати Види фiнансових витрат 2012 рiк. Проценти за банкiвськими овердрафтами i кредитами (крiм отриманих вiд пов'язаних сторiн) 22315тис. грн.. 10. Податки на прибуток з дiяльностi, що продовжується Податок на прибуток Товариства, розраховується за правилами податкового облiку, яка застосовується в Українi. Сума податку вiдрiзняється вiд його теоретичної величини, яка розраховується шляхом множення застосовуваної ставки податку на суму прибутку до оподаткування, вiдображеної у Звiтi про фiнансовi результати. 10.1.Податок на прибуток, вiдображений в прибутках i збитках 2012 рiк. Поточний податок на прибуток Витрати з поточного податку на' прибуток 389тис. грн.. Всього 389тис. грн.. Ставка податку на прибуток, встановлена податковим законодавством України i складала: - 23-25% на протязi 2011 року року, - 21% на протязi 2012 року. 11. Основнi засоби Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої вартостi) зносу первiсна (пероцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої вартостi) зносу первiсна (пероцiнена) вартiсть знос первiсна (пероцiнена) вартiсть знос первiсна (пероцiнена) вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельнi дiлянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iнвестицiйна нерухомiсть 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 139669 77855 20517 0 0 6 6 3474 0 0 0 160180 81323 0 0 58533 18429 Машини та обладнання 130 28089 25296 947 0 0 382 377 435 0 0 0 28654 25354 0 0 1682 1647 Транспортнi засоби 140 15881 11017 11 0 0 0 0 355 0 0 0 15892 11372 0 0 122 117 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 6659 6210 48 0 0 166 164 118 0 0 0 6541 6164 0 0 2714 2581 Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Багаторiчнi насадження 170 240 163 0 0 0 4 4 11 0 0 0 236 170 0 0 124 119 Iншi основнi засоби 180 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 11 11 Бiблiотечнi фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Природнi ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iнвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом 260 190553 120556 21523 0 0 558 551 4393 0 0 0 211518 124398 0 0 63186 22904 За 2012 рiк було здiйснено капiтальних iнвестицiй в основнi засоби на 20995 тис.грн. У результатi списання у 2012 роцi вибуло основних засобiв на 111,7 тис.грн., продано було на 105,9 тис.грн. По основним засобам, якi станом на 01.01.2012 р. були виключенi зi складу основних засобiв i вiднесенi на витрати , як тi , що не вiдповiдають вартiсному критерiю i не пiдпадають пiд поняття активу ведеться оперативний облiк у кiлькiсному облiку. Амортизацiйнi нарахування за 2012 рiк були включенi: до витрат виробництва, до адмiнiстративних витрат. 11.1. Визнанi збитки вiд зменшення корисностi За 2012 рiк не вiдбувались подiї то не виявленi обставини, якi спричинили б визнання або сторнування збитку вiд зменшення корисностi основних засобiв. Для розрахунку амортизацiї використовуються такi строки корисного використання, не менше: Будинки, споруди та передавальнi пристрої 10-20 рокiв Машини та обладнання 2-5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 роки Iншi 5-12 рокiв 12. Iнвестицiйна нерухомiсть Балансова вартiсть 2012 рiк. Залишок на початок року 20994,8 тис. грн.. Рекласифiкацiя з основних засобiв 17341,0 тис.грн. Залишок на кiнець перiоду 38335,8 тис.грн. 13. Нематерiальнi активи Балансова вартiсть 2012 рiк. Iншi нематерiальнi активи 11 тис. грн.. Вартiсть придбання Iншi нематерiальнi активи Залишок на 01.01.2012 року 73 тис.грн. Придбання - Власнi розробки - Вибуття або декласифiкацiя у призначенi для продажу - Iнше (вказати) - Залишок на 31.12.2012 року 73 тис.грн. Нарахована амортизацiя та зменшення корисностi Iншi нематерiальнi активи Залишок на 01.01.2012 року 59 тис.грн. Витрати на амортизацiю 3 тис.грн. Залишок на 31.12.2012 року 62 тис.грн. Для розрахунку амортизацiї нематерiальних активiв використовуються строки корисного використання 10 рокiв. 14. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2012 Чиста сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 16375 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1622 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 135001 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9170 тис.грн. Оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена за формами, якi затвердженi Наказами Мiнiстерства фiнансiв України та були з самого початку розробленi для звiтування у вiдповiдностi до П(С)БО, то: - вартiсть дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi наведена у статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги", - вартiсть здiйснених авансових оплат постачальникам наведена у статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами", - вартiсть iншої нефiнансової дебiторської заборгованостi наведена у складi статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть". На торгiвельну дебiторську заборгованiсть проценти не нараховуються. Грошовi потоки, пов'язанi iз короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтуються. На не фiнансову дебiторську заборгованiсть проценти не нараховуються. Здiйснення авансових оплат постачальникам у балансi згiдно МСФЗ станом на 01.01.2012 р. вiдображено без суми податкового. Авансовi оплати постачальникам у балансi згiдно МСФЗ станом на 31.12.2012 року вiдображенi без суми податкового кредиту . За рiшенням керiвництва Товариства створення резерву сумнiвних боргiв не є об'рунтованим. Аналiз заборгованостi за строками погашення: Заборгованiсть iз строками погашення Сума Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16375 тис.грн. У тому числi: iз строком погашення до 12 мiсяцiв 10472 тис.грн. iз строком погашення 12 ? 18 мiсяцiв 3788 тис.грн. iз строком погашення 18 ? 36 мiсяцiв 2115 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9170 тис.грн. У тому числi: iз строком погашення до 12 мiсяцiв 5260 тис.грн. iз строком погашення 12 ? 18 мiсяцiв 245 тис.грн. iз строком погашення 18 ? 36 мiсяцiв 3665 тис.грн. 15. Товарно-матерiальнi запаси 2012 рiк, тис. грн.. Сировина i матерiали 12916 Купiвельнi напiвфабрикати та вироби комплектуючi 15338 Паливо 30 Тара i тарнi матерiали 22 Запаснi частини 461 Поточнi бiологiчнi активи Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1442 Незавершене виробництво 98258 Готова продукцiя 33179 Товари Разом 161646 Вартiсть товарно-матерiальних запасiв, списаних на витрати дiяльностi, що продовжується, склала 75064 тис. грн. Товариство не визнавало зниження вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї i сторнування визнаного ранiше зниження вартостi запасiв за 2012 та 2011 роки. В облiку вiдсутнi товарно-матерiальнi запаси, якi передбачається списати на витрати через бiльш нiж дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 16.Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти в звiтi про рух грошових коштiв включають грошовi кошти в касi i на банкiвських рахунках. 2012 рiк, тис. грн.. 2011 рiк, тис. грн Грошовi кошти 10075 319 У Товариства не має строкових депозитiв до 3-х мiсяцiв, наданих у заставу грошових коштiв та банкiвських гарантiй, також не має грошових коштiв, використання яких обмежено. Залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi 17. Капiтал 2012 рiк, тис. грн.. Статутний капiтал 168087 Випущений капiтал складається з 3430354 повнiстю сплачених простих акцiй. Кожна повнiстю оплачена проста акцiя номiнальною вартiстю 49,00 грн. дає право на один голос на зборах акцiонерiв i право на отримання дивiдендiв. За 2012 рiк не вiдбувалось викупу та продажу ранiше викуплених акцiй. Вiдсутнi акцiї, зарезервованi для випуску на умовах опцiонiв i контрактiв з продажу. 18. Iншi компоненти власного капiталу 2012 рiк, тис. грн.. Резервний капiтал 1346 Додатковий вкладений капiтал 435 Iнший додатковий капiтал 5946 Разом 7727 Резервний капiтал у розмiрi - це частина нерозподiленого прибутку Товариства, який був створений вiдповiдно до законодавства України, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.. 19. Нерозподiлений прибуток i дивiденди 2012 рiк, тис. грн.. Залишок на початок перiоду (12067) Прибуток за перiод (2375) Рекласифiкацiя, iншi змiни 10179 Iнше (спрямовано до резервного капiталу та фонду розвитку виробництва) (766) Залишок на кiнець перiоду (5389) 20. Позики Забезпеченi позики - за сумою погашення 2012 рiк, тис. грн.. 2011 рiк, тис. грн Банкiвськi овердрафти Банкiвськi кредити (i) 95299 91332 Позики (ii) 12666 12666 Короткостроковi 95299 91332 Довгостроковi 12666 12666 Кредитами пiдприємства є: Кредитна лiнiя для поповнення обiгових коштiв. Кредит по рефiнансуванню зi строком погашення 31.12.2013р iз рiчною фiксованою ставкою вiдсоткiв - 16% 21. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть Оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена за формами, якi затвердженi Наказами Мiнiстерства фiнансiв України та були з самого початку розробленi для звiтування у вiдповiдностi до П(С)БО, то: - вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi наведена у статтi балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги". 2012 рiк, тис. грн.. Заборгованiсть постачальникам товарiв (робiт, послуг) 50975 Заборгованiсть за отриманими вiд покупцiв авансами 98544 Поточнi зобов?язання за розрахунками з: - бюджетом 6450 - зi страхування 1622 - з оплати працi 2525 - Розрахунки з iншими кредиторами 8569 Разом 260401 22. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики. 22.1. Податкове законодавство. Податкове України часто змiнюється та не має свого однозначного тлумачення, окрiм того, воно часто змiнюється. Українська система оподаткування, з 01 сiчня 2011р була суттєво реформована - пiсля набрання чинностi Податкового кодексу. Порядок оподаткування за податками, що сплачує Товариство (податок на прибуток, податок на додану вартiсть, орендну плату за землю, iншi податки) регулюється нормами Податкового кодексу. Як наслiдок, можуть виникнути суттєвi невизначеностi у зв'язку iз застосуванням або тлумаченням нового законодавства, а також неточними та неiснуючими iнструкцiями iз його застосування. Вiдповiднi державнi органи можуть оспорювати тлумачення цього законодавства керiвництвом Товариства та його застосування у дiяльностi та операцiях Товариства. Є можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi у минулому не були оспорюваннi, будуть такими. В результатi податковi органи можуть нарахувати суттєвi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на податковi збитки. 22.2 Судовi процеси, спори Товариство є вiдповiдачем у судових спорах про стягнення заборгованостi. Проте на звiтну дату вiдсутнi пiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне потенцiйний обов'язок сплатити кошти третiм особам у сумах бiльших нiж тi, що були визнанi в балансi. Товариство є позивачем у судових спорах про стягнення заборгованостi. Проте на звiтну дату вiдсутнi пiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне потенцiйний обов'язок третiх осiб сплатити кошти Товариству у сумах бiльших нiж тi, що були визнанi в балансi. 22.3 Управлiння фiнансовими ризиками 22.3.1. Управлiння капiталом Структура капiталу Товариства включає чистi позиковi кошти та власний капiтал, що включає випущений капiтал, iнший додатковий капiтал. Цивiльний кодекс України передбачає, що акцiонерне товариство пiдлягає лiквiдацiї, якщо вартiсть його чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом (згiдно зi ст. 14 Закону ?Про акцiонернi товариства? мiнiмальний розмiр становить 1250 мiнiмальних заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення (реєстрацiї) акцiонерного товариства). Iнших обов'язкових вимог до мiнiмального розмiру капiталу Товариства законодавство не встановлює. Товариство не має встановленої полiтики управлiння ризиками та цiльових показникiв рiвня капiталу. На звiтну дату власний капiтал Товариства склав 98 % вiд суми чистих позикових коштiв. Спiввiдношення власних i позикових коштiв Спiввiдношення власних i позикових коштiв на звiтну дату представлено наступним чином: 2012 рiк, тис. грн.. Власний капiтал (i) 170425 Позиковi кошти (ii) 163311 Грошовi кошти Товариства 10075 Чистi позиковi кошти 173386 Вiдношення власного капiталу до чистих позикових коштiв 0,98 (i) Власний капiтал включає статутний капiтал та резерви, що управляються за тими ж принципами, що i капiтал. (ii) Позиковi кошти включають короткострокову i довгострокову заборгованiсть. 22.3.1Ринковий ризик Протягом останнiх мiсяцiв вiдчутна нестабiльнiсть на ринках машинобудування. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та закордоном, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Її стан може тривати й надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їх балансової вартiстю. Товариство не має надiйних iнструментiв мiнiмiзацiї (наприклад, страхування) таких ризикiв. 22.3.2 Управлiння ризиком змiни процентних ставок Дiяльнiсть Товариства пiддається ризику змiни вiдсоткової ставки, оскiльки ним залучаються позиковi кошти для забезпечення поточної дiяльностi. Високi процентнi ставки за банкiвськими кредитами зумовлюють зменшення Товариством обсягiв такого фiнансування до мiнiмально необхiдного рiвня. 22.3.3. Управлiння кредитним ризиком Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у Товариства пов'язаних з цим збиткiв. Товариство не надавало фiнансових гарантiй за зобов'язаннями третiх сторiн i не має вiдповiдного кредитного ризику. Також Товариство не отримувало заставу або iнших форм забезпечення своїх вимог, для покриття кредитних ризикiв, пов'язаних з його фiнансовими активами. 22.3.4.Управлiння ризиком лiквiдностi Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснює Правлiння Товариства через залучення кредитних коштiв та авансових платежiв за продукцiю. Погашення цих зобов'язань планується за рахунок поточних надходжень вiд основної дiяльностi Товариства. 23 Розкриття iнформацiї про пов?язанi сторони До пов?язаних сторiн або операцiй з пов?язаними сторонами належать: 1) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; 2) асоцiйованi компанiї; 3) спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контрольованим учасником; 4) члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства; 5) близькi родичi особи, зазначеної в 1) та 4) 6) компанiї, що контролюють Пiдприємство або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; 7) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв пiдприємства або iншого суб?єкта господарювання, який є пов?язаною стороною Пiдприємства У 2012 роцi операцiй з пов?язаними сторонами не вiдбувалось. 24.Не грошовi операцiї Товариство не здiйснювало не грошових iнвестицiйних та фiнансових операцiй. 31.Договори операцiйної оренди 31.1. Товариство як орендодавець 31.1.1. Договори оренди Товариство здає в оренду належнi йому об'єкти iнвестицiйної нерухомостi та iншi об'єкти основних засобiв за договорами операцiйної оренди зi строками до одного року з правом подовження на наступний перiод. Всi договори операцiйної оренди мiстять положення про можливiсть перегляду розмiру орендної плати. Орендарi не мають прав викупу орендованих активiв по завершеннi строку оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди активiв, отриманий Товариством у звiтному перiодi 32342,9 тис. грн. (2011 рiк ?27908,3 тис. грн.); витрати за цими договорами становили 5548,5тис. грн. за 2011 рiк ? 7535,9 тис.грн.). 25.Контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням основних засобiв Товариство не має контрактних зобов'язань на придбання чи спорудження основних засобiв. 26.Подiї пiсля звiтної дати Пiсля звiтного перiоду не вiдбувались подiї, якi мають суттєвий обсяг i вимагають коригування фiнансової звiтностi та можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi цiєї фiнансової звiтностi. 27.Затвердження фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску головою правлiння Товариства.