Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi складає ТОВ "БДО Баланс-Аудит" . Паперова форма звiтностi додається до паперової форми Рiчної iнформацiї емiтента за 2008 рiк.