Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2008
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" за ЄДРПОУ 31088991
Територія 01010 м.Київ Московська, 7 за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей за КВЕД 24.66.0
Середня кількість працівників (чол.) 3 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01010 м.Київ Московська, 7


Баланс на 31.12.2007
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 7374.2 6426.1
- первісна вартість 031 8022.4 7822.3
- знос 032 ( 648.2 ) ( 1396.2 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 7374.2 6426.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 43 32.8
- первісна вартість 161 43 32.8
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 9.7 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 49.3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 5.9 74.6
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 60.8
Усього за розділом II 260 58.6 217.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 7432.8 6643.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий вкладений капітал 320 7350.9 6104.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -292.2 -428.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 7401.3 6018.7
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 31.5 251.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 68.2
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 0 305.4
Усього за розділом IV 620 31.5 624.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 7432.8 6643.6


Примітки Проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати економiчний стан Товариства як негативний
Керівник Панасовський Валерiй Вячеславович
Головний бухгалтер Не передбаченоЗвіт про фінансові результати за 2007 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 723.9 458.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 109.3 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 614.6 458.1
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 2 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 616.6 458.1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 1.2 ) ( 0 )
Витрати на оплату праці 100 ( 56.1 ) ( 47.4 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 20.6 ) ( 15.5 )
Амортизація 120 ( 252.8 ) ( 21.8 )
Інші операційні витрати 130 ( 386.2 ) ( 394.7 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 45.8 )
  140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 716.9 ) ( 479.4 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -100.3 -21.3
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 5165


Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
Керівник Панасовський Валерiй Вячеславович
Головний бухгалтер Не передбачено