Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.04.2008
Підприємство ВАТ "Чорнобаївський районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр "Сосонка" за ЄДРПОУ 21379736
Територія 19934 с. Мельники - за КОАТУУ 7125186401
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ -
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Діяльність санаторно-курортних закладів за КВЕД 85.11.3
Середня кількість працівників (чол.) 1 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 19934 с. Мельники -


Баланс на 31.12.2007
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 11.5 11.5
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1312.5 1307.5
- первісна вартість 031 2192 2187
- знос 032 ( 879.5 ) ( 879.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1324 1319
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 27.7 86.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0 0
- первісна вартість 161 0 0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.6 2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 20.7 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 49 88.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 1373 1407.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1725 1725
Додатковий вкладений капітал 320 205.2 233.2
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -566.1 -621.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1364.1 1336.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0.3 8.3
- зі страхування 570 1.2 13.4
- з оплати праці 580 2.9 30
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 8.9 71.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1373 1407.5


Примітки вiдсутнi
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя АнтонiвнаЗвіт про фінансові результати за 2007 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 83 78
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 13 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 83 65
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 0 0
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 29 ) ( 33 )
Витрати на оплату праці 100 ( 80.4 ) ( 29 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 29.3 ) ( 10 )
Амортизація 120 ( 0 ) ( 14 )
Інші операційні витрати 130 ( 0 ) ( 1 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 138.7 ) ( 87 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -55.7 -22
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 6939


Примітки вiдсутнi
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна