Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2009
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" за ЄДРПОУ 31088991
Територія 01010 м.Київ Московська, 7 за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0
Середня кількість працівників (чол.) 6 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01010 м.Київ Московська, 7


Баланс на 31.12.2008
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 6426.1 6126
- первісна вартість 031 7822.3 7922.6
- знос 032 ( 1396.2 ) ( 1796.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 6426.1 6126
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 17
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 32.8 150.4
- первісна вартість 161 32.8 150.4
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 49.3 179
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 74.6 45.7
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 60.8 50.3
Усього за розділом II 260 217.5 442.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 6643.6 6568.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий вкладений капітал 320 6104.8 6104.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -428.7 -721.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 6018.7 5725.7
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 251.3 761.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 68.2 57.1
- зі страхування 570 0 3.5
- з оплати праці 580 0 7.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 305.4 13.5
Усього за розділом IV 620 624.9 842.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 6643.6 6568.4


Примітки На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2008р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2008р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"
Керівник Панасовський Валерiй Вячеславович
Головний бухгалтер Не передбаченоЗвіт про фінансові результати за 2008 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1834.4 723.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 305.7 ) ( 109.3 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1528.7 614.6
Інші операційні доходи 040 105.5 0
Інші звичайні доходи 050 0 2
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 1634.2 616.6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 16.4 0
Матеріальні затрати 090 ( 20.7 ) ( 1.2 )
Витрати на оплату праці 100 ( 96.1 ) ( 56.1 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 35.2 ) ( 20.6 )
Амортизація 120 ( 400.4 ) ( 252.8 )
Інші операційні витрати 130 ( 1338.4 ) ( 386.2 )
у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 )
  140 ( 17.8 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 13.7 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) 180 ( 1905.9 ) ( 716.9 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -271.7 -100.3
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 8989


Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
Керівник Панасовський Валерiй Вячеславович
Головний бухгалтер Не передбачено