Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Баланс на 31.12.2008 року

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Актив
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 88856 78143
2 Торгові цінні папери 5 0 0
3 Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 6 0 0
4 Кошти в інших банках 7 117638 132159
5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 1111205 1009060
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 646 513
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0
8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0
9 Інвестиційна нерухомість 12 52982 0
10 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 240 240
11 Відстрочений податковий актив 0 0
12 Гудвіл 13 0 0
13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 270698 309275
14 Інші фінансові активи 15 42169 7709
15 Інші активи 16 5089 3968
16 Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 17 357 0
17 Усього активів 1689880 1541067
Зобов'язання
18 Кошти банків 18 245716 107787
19 Кошти клієнтів 19 895788 941660
20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0
21 Інші залучені кошти 21 12 10
22 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 578 339
23 Відстрочені податкові зобов’язання 63211 51163
24 Резерви за зобов’язаннями 22 541 355
25 Інші фінансові зобов'язання 23 50142 8160
26 Інші зобов'язання 24 1416 1186
27 Субординований борг 25 0 0
28 Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 17 0 0
29 Усього зобов'язань 1257404 1110660
Власний капітал
30 Статутний капітал 26 204435 204435
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12435 9779
32 Резервні та інші фонди банку 27 215606 216193
33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 0 0
34 Частка меншості 0 0
35 Усього власного капіталу та частка меншості 432476 430407
36 Усього пасивів 1689880 1541067


Примітки - данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначаються у рядку 1 Балансу, у рядку 7 примiтки 4 Грошовi кошти та їх еквiваленти, у рядку 56 Звiту про рух грошових коштiв та у рядку 1 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками; - данi про кошти в iнших банках зазначаються в рядку 4 Балансу, у рядку 5 таблицi 5.1 Кошти в iнших банках Примiтки 5, у рядку 7 таблицi 5.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний рiк примiтки 5 та у рядку 4 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками; - данi про кредити та заборгованiсть клiєнтiв зазначаються в рядку 5 Балансу, у рядку 10 таблицi 6.1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Примiтки 6, у рядку 9 таблицi 6.4 Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi Примiтки 6, у рядку 8 таблицi 6.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний рiк та у рядку 5 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками; - данi про цiннi папери в портфелi банку на продаж зазначаються в рядку 6 Балансу, у рядку 4 таблицi 7.1 Цiннi папери у портфелi банку на продаж Примiтки 7, у рядку 15 таблицi 7.4 Змiни в портфелi цiнних паперiв банку на продаж Примiтки 7 та у рядку 6 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками; - данi по цiнним паперам в портфелi банку до погашення, якi зазначаються в рядку 7 Балансу, вiдсутнi; - данi по iнвестицiям в асоцiйованi й дочiрнi компанiї, якi зазначаються в рядку 8 Балансу, вiдсутнi; - данi про iнвестицiйну нерухомiсть зазначаються у рядку 9 Балансу та рядку 12 таблицi 9.1. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi оцiнена за методом справедливої вартостi примiтки 9 Iнвестицiйна нерухомiсть; - данi за основними засобами та нематерiальними активами (за вирахуванням зносу) зазначаються у рядку 13 Балансу та у рядку 27 Примiтки 10 Основнi засоби та нематерiальнi активи; - данi про iншi фiнансовi активи зазначаються у рядку 14 Балансу, у рядку 10 таблицi 11.1 Iншi фiнансовi активи Примiтки 11 та у рядку 8 таблицi 11.4 Аналiз кредитної якостi iншої фiнансової дебiторської заборгованостi за звiтний рiк Примiтки 11; - данi про iншi активи зазначаються у рядку 15 Балансу та у рядку 7 Примiтки 12 Iншi активи; - данi про довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття зазначаються у рядку 16 Балансу, у рядку 19 таблицi 10 Основнi засоби та нематерiальнi активи Примiтки 10 та у таблицi 13.1 Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття Примiтки 13; - данi про кошти банкiв зазначаються у рядку 18 Балансу, у рядку 6 примiтки 14 Кошти банкiв, у рядку 12 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками та у рядку 1 таблицi 29.8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за звiтний рiк примiтки 29; - данi про кошти клiєнтiв зазначаються у рядку 19 Балансу, у рядку 4 таблицi 15.1 Кошти клiєнтiв Примiтки 15 Кошти клiєнтiв, у рядку 9 таблицi 15.2 Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi примiтки 15, у рядку 13 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками та у рядку 2 колонки Усього таблицi 29.8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за звiтний рiк примiтки 29; - данi за борговими цiнними паперами, емiтованими банком, якi зазначаються у рядку 20 Балансу, вiдсутнi; - данi про iншi залученi кошти зазначаються у рядку 21 Балансу, у рядку 4 таблицi 16.1 Iншi залученi кошти примiтки 16, у рядку 15 колонки Усього таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29 Управлiння фiнансовими ризиками та у рядку 4 колонки Усього таблицi 29.8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за звiтний рiк примiтки 29; - данi за зобов'язаннями щодо поточного податку на прибуток зазначаються у рядку 22 Балансу. Невiдповiднiсть даних Балансу з даними Звiту про фiнансовi результати (рядок 24) за рахунок нарахованих зобов'язань Банку по сплатi податку на прибуток, строк сплати яких не наступив вiдповiдно до законодавства України; - данi про вiдстроченi податковi зобов'язання зазначаються у рядку 23 Балансу, у рядку 3 колонки Усього таблицi 26.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний рiк Примiтки 26 Витрати на податок на прибуток; - данi про резерви за зобов'язаннями зазначаються у рядку 24 Балансу та у рядку 3 таблицi 17.1 Резерви та зобов'язання за звiтний рiк примiтки 17; - данi про iншi фiнансовi зобов'язання зазначаються у рядку 25 Балансу та у рядку 8 таблицi 18.1 Iншi фiнансовi зобов'язання примiтки 18; - данi про iншi зобов'язання зазначаються у рядку 26 Балансу та у рядку 6 таблицi 19.1 Iншi зобов'язання примiтки 19; - данi про статутний капiтал зазначається у рядку 30 Балансу, у рядку 32 колонки 4 Звiту про власний капiтал та у рядку 13 колонки Усього примiтки 20 Статутний капiтал; - данi про нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) зазначаються у рядку 31 Балансу - для розрахунку використовуються рахунки груп 503,504 та у рядку 32 колонки 6 Звiту про власний капiтал;
Прізвище та ініціали виконавця, телефон Л.О.Радiонова, тел.247-2219
Керівник Перший заступник Голови Правлiння А.Г.Чухась
Головний бухгалтер I.Б.КотишевськаЗвіт про фінансові результати за 2008 рік

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 83242 72477
1.1 Процентні доходи 28 170276 138509
1.2 Процентні витрати 28 -87034 -66032
2 Комісійні доходи 29 62154 51230
3 Комісійні витрати 29 -14258 -11595
4 Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0
6 Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
7 Результат від торгівлі іноземною валютою 22221 14072
8 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 7, 8 0 0
9 Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 18, 19 0 0
10 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 13722 0
11 Результат від переоцінки іноземної валюти 6278 607
12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -27362 -16876
13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 -116 495
14 Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 0 2688
15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 101 0
16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 -20 -123
17 Інші операційні доходи 30 6797 4412
18 Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 18, 19 567 55
19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -135922 -103950
20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0
21 Прибуток/(збиток) до оподаткування 17404 13492
22 Витрати на податок на прибуток 32 -5235 4430
23 Прибуток/(збиток) після оподаткування 12169 9062
24 Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 33 0 0
25 Чистий прибуток/(збиток) 12169 9062
26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи: 0 0
26.1 Материнського банку 0 0
26.2 Частки меншості 0 0
27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0 0
28 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34, 35 0 0


Примітки - данi про чистий процентний дохiд/(чистi процентнi витрати) зазначаються у рядку 1 Звiту про фiнансовi (результат розраховуються як рiзниця рядкiв 1.1 та 1.2), у рядку 26 примiтки 22 Процентнi доходи та витрати; - данi про процентнi доходи зазначаються у рядку 1.1 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 14 примiтки 22 Процентнi доходи ; - данi про процентнi витрати зазначаються у рядку 1.2 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 25 примiтки 22 Процентнi доходи та витрати; - данi про комiсiйнi доходи зазначаються у рядку 2 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 3 примiтки 23 Комiсiйнi доходи та витрати; - данi про комiсiйнi витрати зазначаються у рядку 3 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 6 примiтки 23 Комiсiйнi доходи та витрати; - результат вiд торгiвлi iноземною валютою (рядок 7) - використовується аналiтичний рахунок рахунку 6204; - данi про результат переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi зазначається у рядку 10 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 10 таблицi 9.1 Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом справедливої вартостi примiтки 9; - результат вiд переоцiнки iноземної валюти (рядок 11) - використовується аналiтичний рахунок рахунку 6204; - данi про резерв пiд заборгованiсть за кредитами зазначається у рядку 12 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 2 колонки Усього таблицi 6.2 Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний рiк примiтки 6; - данi про знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж зазначаються у рядку 13 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 14 таблицi 7.4 Змiни в портфелi цiнних паперiв банку на продаж примiтки 7; - данi про знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення зазначаються у рядку 15 Звiту про фiнансовi результату та у рядку 10 таблицi 8.2 Рух цiнних паперiв у портфелi банку до погашення та у рядку 3 таблицi 8.3 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за звiтний рiк. Рiзниця в 34 тис.грн. виникла за рахунок погашення заборгованостi, списаної ранiше за рахунок сформованого резерву пiд облiгацiї мунiципального займу, Мiськрадою м. Одеси; - данi про резерви за зобов'язаннями зазначаються у рядку 16 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 2 колонки Усього таблицi 17.1 Резерви за зобов'язаннями за звiтний рiк примiтки 17; - данi про iншi операцiйнi доходи зазначаються у рядку 17 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 9 примiтки 24 Iншi операцiйнi доходи; - данi про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати зазначаються у рядку 19 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 17 примiтки 25 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати; - данi про прибуток до оподаткування рядка 21 Звiту про фiнансовi результати обчислюються як рiзниця або сума даних за рядками з 1 до 20 включно; - данi про витрати на податок на прибуток зазначаються у рядку 22 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 3 таблицi 26.1 Витрати на сплату податку на прибуток примiтки 26; - данi про прибуток/(збиток) пiсля оподаткування рядка 23 Звiту про фiнансовi результати обчислюються як рiзниця рядкiв 21 та 22 Звiту про фiнансовi результати та зазначаються у рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв, у рядках 25 колонок 6, 7 та 8 Звiту про власний капiтал та у рядку 1 таблицi 27.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю примiтки 27; - данi рядка 25 Звiту про фiнансовi результати зазначаються у рядку 23 Звiту про фiнансовi результати, 25 колонок 6, 7 та 8 Звiту про власний капiтал та у рядку 1 таблицi 27.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю примiтки 27.
Прізвище виконавця, номер телефону Л.О.Радiонова, тел.247-2219
Керівник Перший заступник Голови Правлiння А.Г.Чухась
Головний бухгалтер I.Б.Котишевська


Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік
(прямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Процентні доходи, що отримані 0 0
2 Процентні витрати, що сплачені 0 0
3 Комісійні доходи, що отримані 0 0
4 Комісійні витрати, що сплачені 0 0
5 Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 0 0
6 Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 0 0
7 Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 0 0
8 Інші отримані операційні доходи 0 0
9 Витрати на утримання персоналу 0 0
10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 0 0
11 Сплачений податок на прибуток 0 0
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 0 0
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 0 0
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 0 0
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 0 0
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 0 0
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 0 0
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 0 0
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання 0 0
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 0 0
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
31 Дивіденди отримані 0 0
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0
45 Емісія простих акцій 26 0 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 0 0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 0 0
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 0 0
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0


Примітки
Прізвище виконавця, номер телефону
Керівник Перший заступник Голови Правлiння А.Г.Чухась
Головний бухгалтер I.Б.Котишевська


Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік
(непрямий метод)

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4 5
Грошові кошти від операційної діяльності:
1 Чистий прибуток/(збиток) за рік 12169 9062
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
2 Амортизація 9336 8605
3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами 26933 16892
4 Нараховані доходи -12114 -5183
5 Нараховані витрати -458 563
6 Торговельний результат 0 0
7 Нарахований та відстрочений податок 10884 -7897
8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 36 -50
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 0 0
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів -33 -117
11 Інший рух коштів, що не є грошовим 1669 1414
12 Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань 48422 23289
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 0 0
14 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 0 0
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 14238 -85837
16 Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам -117432 -336590
17 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами -34124 -79
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами -2422 -1909
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 137764 29944
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів -45422 284820
21 Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 0 0
22 Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями 42193 2579
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання 166 -1
24 Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 43383 -83784
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 -662 2019
26 Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 67 0
28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
29 Придбання основних засобів 14 20215 396
30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 -36 50
31 Дивіденди отримані 444 1
32 Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
33 Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 17 0 0
34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 -52982 0
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
38 Придбання нематеріальних активів 14 284 -366
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
40 Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) -32670 2100
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0
42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0
43 Отримання субординованого боргу 25 0 0
44 Погашення субординованого боргу 25 0 0
45 Емісія звичайних акцій 26 0 0
46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0
48 Викуп власних акцій 26 0 0
49 Продаж власних акцій 26 0 0
50 Дивіденди виплачені 26 0 0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0
52 Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 0 0
53 Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
54 Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 10713 -81684
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 78143 159827
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 88856 78143


Примітки - данi про чистий прибуток/ (збиток) за рiк зазначаються у рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв, у рядку 23 Звiту про фiнансовi результати та у рядку 25 колонок 6, 7 та 9 Звiту про власний капiтал; - данi про амортизацiю зазначаються у рядку 2 Звiту про рух грошових коштiв, у рядку 21 таблицi 10 Основнi засоби та нематерiальнi активи примiтки 10 та визначаються як сума рядкiв 2 та 6 примiтки 25 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати; - данi про придбання iнвестицiйної нерухомостi зазначаються у рядку 36 Звiту про рух грошових коштiв та у рядку 12 таблицi 9.1 Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi примiтки 9; - данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначаються у рядку 56 Звiту про рух грошових коштiв, у рядку 1 Балансу, у рядку 7 таблицi 4.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти примiтки 4 та у рядку 1 таблицi 29.6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк примiтки 29.
Прізвище виконавця, номер телефону Л.О.Радiонова, тел.247-2219
Керівник Перший заступник Голови Правлiння А.Г.Чухась
Головний бухгалтер I.Б.Котишевська


Звіт про власний капітал 2008 рік

Рядок Назва статті Примітки Належить акціонерам материнського банку Частка меншості Усього власного капіталу
статутний капітал резервні та інші фонди банку (примітка 27) нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Залишок на 1 січня попереднього року 204435 217703 -793 421345 0 421345
2 Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 3 0 0 0 0 0 0
3 Скоригований залишок на 1 січня попереднього року 204435 217703 -793 421345 0 421345
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
4.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
4.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
5 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 -2244 2234 0 0 0
5.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 -2244 2244 0 0 0
6 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0
9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 0 734 -734 0 0 0
10 Прибуток/(збиток) за рік 0 0 9062 9062 0 9062
11 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 0 9062 9062 0 9062
12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0
13 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0
15 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0
16 Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) 204435 216193 9779 430407 0 430407
17 Скоригований залишок на початок звітного року 204435 216193 9779 430407 0 430407
17.1 Коригування: Зміна облікової політики 0 0 0 0 0 0
17.2 Виправлення помилок 0 0 0 0 0 0
18 Цінні папери в портфелі банку на продаж: 0 0 0 0 0 0
18.1 Результат переоцінки до їх справедливої вартості 9 0 0 0 0 0 0
18.2 Продаж або втрати від зменшення корисності 9 0 0 0 0 0 0
19 Основні засоби та нематеріальні активи: 0 0 0 0 0 0
19.1 Результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 0 0 0 0 0
20 Результат переоцінки за операціями хеджування 0 0 0 0 0 0
21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0
22 Відстрочені податки 32 0 -8742 -1358 -10100 0 -10100
23 Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу 0 0 0 0 0 -10100
24 Прибуток/(збиток) за рік 0 0 12169 12169 0 12169
25 Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 0 0 -587 2656 0 2069
26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0
27 Власні акції, що викуплені в акціонерів: 0 0 0 0 0 0
27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0
27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0
27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0
28 Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0
29 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 35 0 0 0 0 0 0
30 Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року 204435<Результат переоцінки/td> 215606 12435 432476 0 432476


Примітки Станом на кiнець дня 31 грудня 2008 року сума нарахованих неотриманих доходiв складає 36 214 тис. грн.., а сума нарахованих несплачених витрат складає 2 446 тис.грн. - данi про вiдстроченi податки зазначаються у рядку 22 колонки 5 Звiту про власний капiтал та у рядку 11 колонок 8 та 13 примiтки 21 Резервнi та iншi фонди банку; - данi про прибуток /(збиток) за рiк зазначаються у рядку 24 колонок 6,7 та 9 Звiту про власний капiтал, у рядку 23 Звiту про фiнансовi результати та рядку 1 Звiту про рух грошових коштiв;
Прізвище виконавця, номер телефону Н.Ф. Шульга тел.247-2200
Керівник Перший заступник Голови Правлiння А.Г.Чухась
Головний бухгалтер I.Б.Котишевська