Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова правлiння Хотинська Олеся Сергiївна НС 253959 09.04.1997 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 09.06.2008 1043120 15.12 1043120 0 0 0
Член правлiння Андрiєвська Катерина Василiвна АН 622909 21.03.2002 Криворiжським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Бутко Марiя Антонiвна НС 372999 18.12.1997 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" 30070412 09.06.2008 1998000 28.96 1998000 0 0 0
Член наглядової ради РВ ФДМУ по Черкаськiй областi 21368158 12.05.2008 609880 8.84 609880 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" 30070412 09.06.2008 1998000 28.96 1998000 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Бул-Спред" 30070412 09.06.2008 1998000 28.96 1998000 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї РВ ФДМУ по Черкаськiй областi 21368158 12.05.2008 609880 8.84 609880 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Асоцiацiя с/г товаровиробникiв Чорнобаївського р-ну 21379713 12.05.2008 31840 0.46 31840 0 0 0
Усього 3682840 53.38 3682840 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.