Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Ревiзiйної комiсiї Васильєва Iрина Михайлiвна СН 467603 20.03.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 232074 1.0444 232074 0 0 0
Член Наглядової ради Шинкевич Юрiй Петрович СО 809736 11.06.2002 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 251850 1.1334 251850 0 0 0
Член Наглядової ради Новiков Олександр Миколайович СО 622966 30.08.2001 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30.04.1998 278000 1.2511 278000 0 0 0
Член Правлiння - Заступник виконавчого директора Москаленко Свiтлана Миколаївна СН 742577 20.02.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 05.07.1999 6000 0.027 6000 0 0 0
Член Наглядової ради - Заступник Голови Наглядової ради Лукасевич Василь Богданович СО 536282 07.11.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 435952 1.962 435952 0 0 0
Голова Наглядової ради Петер Голдшейдер L 0820308 07.11.2005 Магiстрат мiста Вiдень 04.06.2007 10 0.000045 10 0 0 0
Головний бухгалтер Бенедик Ольга Миколаївна ЕК 173510 30.05.1996 Артемiвским РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi 14.03.1997 2250 0.0101 2250 0 0 0
Член Правлiння -Виконавчий директор Веремiєнко Сергiй Миколайович СН 938677 18.09.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.03.1997 45000 0.2025 45000 0 0 0
Член Правлiння Радзiєвська Надiя Вiкторiвна СН 261396 06.09.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 641676 2.8878 641676 0 0 0
Член Правлiння Федоренко Анатолiй Васильович СО 296999 24.12.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 2835054 12.759 2835054 0 0 0
Голова Правлiння -Президент Оксанiч Сергiй Михайлович СО 873577 11.12.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.11.1996 6324675 28.4639 6324675 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Iгор Валентинович СО 856122 18.10.2001 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 11.12.2006 148900 0.6701 148900 0 0 0
Усього 11201441 50.411345 11201441 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.