Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Директор Фщенко Нiна Анатолiївна д/н д/н д/н 22.03.2012 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович д/н д/н д/н 22.03.2012 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Донець Сергiй Михайлович д/н д/н д/н 22.03.2012 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.