Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Директор Хотинська Олеся Сергiївна - - - 1859976 26.96 1859976 0 0 0
Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович - - - 984817 14.27 984817 0 0 0
Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" 30070412 1998000 28.96 1998000 0 0 0
Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 4842793 70.19 4842793 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.