Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова наглядової ради Порошенко Олексiй Iванович СН 815898 22.05.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 22.07.1997 1480 0.0431 1480 0 0 0
Член наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал" 0 33549199 данi вiдсутнi 13.06.2008 3225618 94.0316 3225618 0 0 0
Член наглядової ради Ярматова Лариса Вiталiївна СН 036219 11.01.1995 01.08.1997 63 0.0018 63 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Бергер Свiтлана Iванiвна СО 290516 16.12.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi 04.08.1997 63 0.0018 63 0 0 0
Голова правлiння Шандра Валерiй Олександрович СО 038251 22.01.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 04.08.1997 63 0.0018 63 0 0 0
Член правлiння - заступник генерального директора з пiдготовки виробництва Бiлозубенко Сергiй Андрiйович ЕО 695244 02.03.1999 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Член правлiння - заступник генерального директора з фiнансiвто Каширський Валентин Борисович СО 283016 02.12.1999 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння -головний бухгалтер Попик Нiна Миколаївна СН 786298 07.04.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в мКиєвi 01.08.1997 21 0.0006 0 0 0 0
Усього 3227308 94.0807 3227308 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.