Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова Правлiння Мещеряк Сергiй Сергiйович СН 917185 24.09.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 22.03.2002 44339370 0.217 44339370 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Петруньок Олександр Васильович СН 865064 07.07.1998 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 05.04.1996 561200 0.003 561200 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Чубов Iван Васильович АК 067295 17.02.1998 Жовтневим РВДМУ УМВС в Днiпропетровськiй обл. 27.07.2004 100000 0.00046 100000 0 0 0
Голова Спостережної Ради Рись Сергiй Миколайович МЕ 074584 24.05.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 13.09.1999 7710239282 37.717 7710239282 0 0 0
Заступник Голови Спостережної Ради Кривошея Сергiй Вiкторович СН 555436 28.08.1997 Печерським РУГУ МВС України у м.Києвi 13.09.1999 7710239282 37.717 7710239282 0 0 0
Член Спостережної Ради Зеленяк Iгор Олегович СН 094194 30.01.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.06.2006 500000 0.00245 500000 0 0 0
Член Спостережної Ради Заяць Валерiй Iванович СО 688057 30.05.2001 Ленiградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 23.10.2000 671312 0.00328 671312 0 0 0
Член Спостережної Ради Саволiй Микола Iванович СН 520319 18.07.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 23.10.2000 522624 0.00256 522624 0 0 0
Усього 15467173070 75.66275 15467173070 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.