Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова наглядової ради Порошенко Олексiй Iванович СН 815898 22.05.0199 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 22.07.1997 1480 0.055 1480 0 0 0
Член наглядової ради Вiдкрите акцiонерне товариство "ЗНКIФ "Прайм ессетс кепiтал"" 33549199 01.08.2007 2504254 93 2504254 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Бергер Свiтлана Iванiвна СО 290516 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 04.08.1997 63 0.002 63 0 0 0
Голова правлiння Шандра Валерiй Олександрович СО 038251 22.01.1999 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 04.08.1997 63 0.002 63 0 0 0
Заступник голови правлiння- генеральний директор Блiндар Петро Iванович СО 832803 15.01.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 01.08.1997 663 0.025 663 0 0 0
Член правлiння-заступник гегерального директора з фiнансiв Каширський Валентин Борисович СО 283016 02.12.1999 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Член правлiння-головний бухгалтер Попик Нiна Миколаївна СН 786298 07.04.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 01.08.1997 21 0.001 21 0 0 0
Член наглядової ради Хоменко Олег Васильович СН 823427 15.05.1998 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi 01.08.1997 63 0.002 63 0 0 0
Член правлiння-заступник гегерального директора з комерцiї Малашевський Валерiй Валентинович СН 210739 15.06.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Усього 2506607 93.087 2506607 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.