Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi витрати 59.14
2 амортизацiя 3.23
3 витрати на оплату працi 11.73
4 вiдрахування на соц.заходи 5.60
5 iншi витрати 20.30

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.