Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2011
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ АЗОВСТАЛЬ за ЄДРПОУ 00191158
Територія д/н Донецька д/н 87500 м.Марiуполь вул.Лепорського, буд.1 за КОАТУУ 1412336900
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 27.10.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: д/н Донецька д/н 87500 м.Марiуполь вул.Лепорського, буд.1


Баланс станом на рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010
- первісна вартість 011
- накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
- залишкова вартість 030
- первісна вартість 031
- знос 032 ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035
- первісна вартість 036
- накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
- інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160
- первісна вартість 161
- резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170
- за виданими авансами 180
- з нарахованих доходів 190
- із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1051000 1051000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 5813540 6705060
Резервний капітал 340 276009 276009
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7835447 7875542
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 14975996 15907611
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 721865 858715
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 721865 858715
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 1397375 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1316436 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 738945 2086546
Усього за розділом III 480 3452756 2086546
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 1393297
Векселі видані 520 764527 723021
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6038941 11467219
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 572030 520991
- з бюджетом 550 17271 19152
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 17301 13055
- з оплати праці 580 40348 39138
- з учасниками 590 57614 933838
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 4065281 3717971
Усього за розділом IV 620 11573313 18827682
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 30723930 37680554

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 35786308 21545458
Податок на додану вартість 015 3193729 1909117
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 8759805 ) ( 3931818 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 23832774 15704523
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 23826819 ) ( 15258628 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 5955 445895
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 891657 1028857
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 313328 ) ( 310747 )
Витрати на збут 080 ( 401184 ) ( 317987 )
Інші операційні витрати 090 ( 816943 ) ( 921782 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 633843 ) ( 75764 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 801692 369318
Інші доходи 130 819518 1267970
Фінансові витрати 140 ( 356916 ) ( 387013 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 749925 ) ( 1275607 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 119474 ) ( 101096 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 59098 ) ( 110842 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 178572 ) ( 211938 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 178572 ) ( 211938 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 22005652 13792184
Витрати на оплату праці 240 769589 739879
Відрахування на соціальні заходи 250 272132 258647
Амортизація 260 844387 904949
Інші операційни витрати 270 812114 581560
Разом 280 24703874 16277219


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 4204000000 4204000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4204000000 4204000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.04248 -0.05041
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.04248 -0.05041
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з П(С)БО 15 "Доход" та дiючого податкового законодавства. Сума доходу (виручки) вiд реалiзацiї (товарiв, послуг та виконання робiт) за 2010 рiк становить 35786308 тис.грн., у тому числi: - валова виручка вiд реалiзацiї металопродукцiї 26409339 тис.грн.; - валова виручка - iнша продукцiя 50751 тис.грн.; - валова виручка вiд реалiзацiї продукцiї коксохiмiчного виробництва 546878 тис.грн.; - валова виручка вiд реалiзацiї продукцiї ремонтно-механiчного управлiння 14581 тис.грн.; - дохiд вiд продажу товарiв за договором комiсiї 8759805 тис.грн.; - валова виручка вiд реалiзацiї послуг вироб.характеру 4954 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 891657 тис.грн., з них: - валова виручка вiд реалiзацiї товарiв (- вих..ПДВ) 320481 тис.грн.; - валова виручка вiд реалiзацiї товарiв непромисл. послуг(- вих..ПДВ) 17785 тис.грн.; - валова виручка вiд послуг за готiвковий розрахунок(- вих..ПДВ) 6 тис.грн.; - валова виручка вiд реалiзацiї запасiв (- вих..ПДВ) 154604 тис.грн.; - валова виручка вiд матерiал. насел.за нал.розрах. (- вих..ПДВ) 142 тис.грн.; - дохiд вiд оренди(- вих..ПДВ) 4445 тис.грн.; - дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 682 тис.грн.; - дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць пiсля 01.01.2003 р. 50540 тис.грн.; - дохiд вiд оцiнки деб., кред. заборгованостi 969 тис.грн.; - дохiд вiд оцiнки деб.кред.заборгованостi пiсля 2003 р. 166438 тис.грн.; - дохiд вiд оцiнки валютних рахункiв 2806 тис.грн.; - штрафи, пенi 2135 тис.грн.; - вiдшкодування ранiше списаних активiв (- вих..ПДВ) 22 тис.грн.; - приб.проср.деб.заборгованiсть 1595 тис.грн.; - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 1077 тис.грн.; - вiдшкодовуваний з/д тариф -дохiд ( -ПДВ) 78871 тис.грн.; - валова виручка по договорах комiсiї (- вих..ПДВ) 2357 тис.грн.; - надлишки при iнвентаризацiї 69053 тис.грн.; - штрафи, виявленi по актах служби безпеки 3255 тис.грн.; - штрафи за порушення правил техники безпеки 1050 тис.грн.; - вiдшкодування збитку комбiнату 159 тис.грн.; - дохiд вiд вiдсоткiв отриманих по поточних рахунках 1679 тис.грн.; - дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 11506 тис.грн.; Iншi фiнансовi доходи 801692 тис.грн., у тому числi: - дохiд вiд оцiнки кредитiв 20632 тис.грн.; - дохiд вiд пайової участiу сумi 3 тис.грн. (дивiденди отриманi вiд ТОВ "Асоцiацiя "Екотехна" за 2008 рiк). - умовний дохiд при дисконтуваннi сертифiкатiв 17483 тис.грн.; - iн.фiн.доходи- дострок.погаш.актив.(дисконт) сертиф 11 тис.грн.; - дохiд вiд курсових рiзниць у зв'язку з нарахуванням вiдсоткiв з позик в iноз.валютi 124 тис.грн.; - дохiд вiд оцiнки деб.и кредит. заборгованостi з вiдсоткiв у зв'язку з позиками 156 тис.грн.; - iн.фiн.доходи - умовний дохiд вiд дисконтування iн.фiн.активiв 4842 тис.грн.; - iн.фiн. доходи - дохiд вiд дострокового погашення iн.фiн.активiв 10 117 тис.грн.; - iн.фiн.доходи - ефект дисконтування торг.кред.заборгованностi 748324 тис.грн. Iншi доходи 819518 тис.грн., у тому числi: - дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 799050 тис.грн.; - валова виручка вiд основних засобiв (- вих..ПДВ) 720 тис.грн.; - лiквiдацiя основних засобiв 19205 тис.грн.; - iншi доходи вiз звичайної дiяльностi 543 тис.грн. Витрати на пiдприємствi облiковуються за вимогами П(С)БО № 16 "Витрати" та подiляються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати, iншi витрати. До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати, направленi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Витрати на збут включають такi витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї. Фiнансовi витрати складаються iз сум нарахованих вiдсоткiв, пов'язаних iз залученням позикового капiталу. Для накопичення iнформацiї про витрати пiдприємством використовується 8 клас Плану рахункiв. На рахунках цього класу накопичується iнформацiя про витрати пiдприємства за звiтний перiод. Фiнансовi результати пiдприємства вiд звичайної дiяльностi та надзвичайних подiй визначаються по рахунку 79 "Фiнансовi результати". За звiтний рiк витрати склали: - адмiнiстративнi (313328) тис.грн.; - витрати на збут (401184) тис.грн.; - iншi операцiйнi витрати (816943) тис.грн.; - фiнансовi витрати (356916) тис.грн.; - iншi витрати (749925) тис.грн.; До iнших операцiйних витрат (816943) тис.грн. пiдприємства в 2010 роцi вiднесено: *Валова виручка вiд продажу валюти 6417402 тис.грн.; *Виробнича собiвартiсть реалiзованих товарiв (317988) тис.грн.; *Виробнича собiвартiсть реалiзован. послуг непромислов. х-ру (15468) тис.грн.; *Виробнича собiвартiсть послуг населенню за готiвковий розрахунок (7) тис.грн.; *Витрати на дослiди та розробки (3207) тис.грн.; *Витрати на пропрацюван. плану iнвестицiй (14160) тис.грн.; *Собiвартiсть реалiз. iноземн. валют (6414023) тис.грн.; *Собiвартiсть реалiзованих виробн. запас. (115000) тис.грн.; *Сумнiвнi та безнадiйнi борги (391) тис.грн.; *Втрати вiд курсової рiзницi у рез. переоцiнки РСД (412) тис.грн.; *Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (210562) тис.грн.; *Нестачi та витрати вiд псування цiнностей (4335) тис.грн.; *Втрати з резерву по недост. до з'ясування 16558 тис.грн.; *Визнанi штрафи, пенi, неустойки (4191) тис.грн.; *Iншi витрати операцiйної дiяльностi (18096) тис.грн.; *Вiдшкодовуваний з/д тариф-витрати (78871) тис.грн.; *РП-пiдготовка кадрiв (1079) тис.грн.; *Витрати на благодiйнiсть (14961) тис.грн.; *Iншi витрати соцiального призначення (27490) тис.грн.; *Матерiальне заходження (4359) тис.грн.; *Виробнича собiвартiсть по договорам комiсiї (3460) тис.грн.; *Собiвартiсть оренди (2826) тис.грн.; *Витрати окремих балансових одиниць (17) тис.грн.; Фiнансовi витрати у сумi (356916) тис.грн. представленi: - Оцiнка кредитiв (16555) тис.грн.; - Фiнансовi витрати - вiдсотки за кредит (128720) тис.грн.; - Втрати вiд курсових рiзниць у зв'язку з нарахування вiдсоткiв з позик (263) тис.грн.; - Iншi фiнансовi витрати - ефект дисконтир.сертиф (21738) тис.грн.; - Iншi фiн. витрати - (189640) тис.грн. Iншi витрати у сумi (749925) тис.грн. представленi: - собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (739215) тис.грн.; - собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (88) тис.грн.; - знецiнення необоротных активiв(основнi засоби) 1778 тис.грн.; - знецiнення необоротных активiв(основнi засоби) соц.сфера (229) тис.грн.; - знецiнення необоротных активiв(НКБ) 5404 тис.грн.; - знецiнення запасiв пiд НКБ 3447 тис.грн.; - знецiнення неустановл. необ. активiв (590) тис.грн.; - списання необоротных активiв (13953) тис.грн.; - iншi витрати звичайної дiяльностi (6479) тис.грн. З метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, пiдприємство здiйснює податковий облiк валових витрат у вiдповiдностi до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 року № 283/97-ВР зi змiнами та доповненнями. Витрати на податок на прибуток (податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi та податок на прибуток - вiдстроченi податковi зобов'язання) у звiтному перiодi склали 59098 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи станом на 01.01.2010 р. дорiвнюють 0 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2010 р. дорiвнюють 51412 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання за станом на 01.01.2010 р. дорiвнюють 1316436 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання за станом на 31.12.2010 р. дорiвнюють 0 тис. грн.
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Борників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090
Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105
Витрат на відрядження 110
Зобов'язань з податку на додану вартість 115
Зобов'язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180
- необоротних активів 190
- майнових комплексів 200
Отримані:
- відсотки 210
- дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
- фінансових інвестицій 240
- необоротних активів 250
- майнових комплексів 260
Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітній період 400
Залишок коштів на початок року 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплений акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом змін в капіталі 290
Залишок на кінець року 300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.):

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 X
Проценти 540 X
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
Балансу запаси, призначені для продажу (926)


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120
- валова замовникам 1130
- з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220
- на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230
- на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
- з них машини та обладнання 1313
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410
робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 X X X X
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X X X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X X
1423 X X X X
інші поточні біологічні активи 1424 X X X X
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 ( ) ( ) ( )
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: пшениця 1511 ( ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 ( ) ( ) ( )
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 ( ) ( ) ( )

Керівник
Головний бухгалтер