Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2011
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФiКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 32588368
Територія д/н м.Київ Голосiївський 01054 мiсто Київ вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво за КВЕД 65.23.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: д/н м.Київ Голосiївський 01054 мiсто Київ вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.


Баланс станом на рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010
- первісна вартість 011
- накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
- залишкова вартість 030
- первісна вартість 031
- знос 032 ( ) ( )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035
- первісна вартість 036
- накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
- інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160
- первісна вартість 161
- резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170
- за виданими авансами 180
- з нарахованих доходів 190
- із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 37400 37400
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 256785 472577
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 294185 509977
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 122450 80599
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 0 0
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 4390 106872
Усього за розділом IV 620 126840 187471
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 421025 697448

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 576887 295249
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 576887 295249
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 579403 ) ( 211198 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 84051
- збиток 055 ( 2516 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 9 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 474 ) ( 177 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 83874
- збиток 105 ( 2981 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 220222 8745
Інші доходи 130 950 27478
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 2399 ) ( 91702 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 215792 28395
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 215792 28395
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 215792 28395
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 0 0
Відрахування на соціальні заходи 250 0 0
Амортизація 260 0 0
Інші операційни витрати 270 474 177
Разом 280 474 177


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 37400000 3740000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 37400000 3740000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 5.76984 7.59225
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 5.76984 7.59225
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки 14.2. Облiк балансової вартостi та iнших витрат, пов'язаних з обiгом цiнних паперiв, вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Облiк доходiв та витрат фонду вiдповiдає вимогам П(С)БО № 15 "Дохiд", № 16 "Витрати". Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв за звiтний перiод (Ф. №2, р. 010, гр. 3) склав 576 887 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв (Ф. №2, р. 040, гр. 3) склала 579 403 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи (Ф.№ 2, р. 060, гр. 3) у виглядi отриманих вiдсоткiв на залишки коштiв на поточних рахунках банку склалися в розмiрi 9 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати (Ф. №2, р. 070, гр. 3) склали 474 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи (Ф. №2, р. 120, гр. 3) представленi отриманими дивiдендами та вiдсотками за облiгацiями, у розмiрi 220 222 тис. грн. Iншi доходи у сумi 950 тис. грн. (Ф.№2, р. 130, гр. 3) представленi сумою дооцiнки цiнних паперiв. Iншi витрати представленi уцiнкою та списанням фiнансових iнвестицiй у розмiрi 2 399 тис. грн. (Ф. №2, р. 160, гр. 3). Чистий прибуток Товариства за 2010 рiк склав 215 792 тис. грн.
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Борників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090
Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105
Витрат на відрядження 110
Зобов'язань з податку на додану вартість 115
Зобов'язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180
- необоротних активів 190
- майнових комплексів 200
Отримані:
- відсотки 210
- дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
- фінансових інвестицій 240
- необоротних активів 250
- майнових комплексів 260
Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330
Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітній період 400
Залишок коштів на початок року 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплений акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом змін в капіталі 290
Залишок на кінець року 300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.):

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 X
Проценти 540 X
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
Балансу запаси, призначені для продажу (926)


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120
- валова замовникам 1130
- з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220
- на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230
- на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
- з них машини та обладнання 1313
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410
робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 X X X X
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X X X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X X
1423 X X X X
інші поточні біологічні активи 1424 X X X X
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 ( ) ( ) ( )
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) ( )
з них: пшениця 1511 ( ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 ( ) ( ) ( )
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 ( ) ( ) ( )
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 ( ) ( ) ( )
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 ( ) ( ) ( )

Керівник
Головний бухгалтер