Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство створюється з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Iванченко Раїса Миколаївна є власником 1 000000000 штук простих iменних акцiй ПрАТ "МТ", що складає 100% голосуючих акцiй Товариства. Повiдомлень про змiну власникiв iстотної участi протягом звiтного року не було.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Не було
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Оцiнювання ризикiв здiйснюється за вiдповiдними критерiями (затвердженi правилами проведення фiнансового монiторингу на ПрАТ "МТ" , зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання активiв), i видом товарiв та послуг. Результатом загальної оцiнки ризику, (що базується на аналiзi кожного клiєнта за визначеними критерiями на пiдставi ознак за їх категорiями), є визначення ступеню ризику. Уперше рiвень ризику визнача  
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Структурний пiдроздiл або посадова особа для проведення внутрiшнього аудиту у 2011 роцi не призначалась. Вимога ст. 15 ЗУ "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" щодо наявностi у фiнансовiй установi структурного пiдроздiлу (окремої посадової особи) для проведення внутрiшнього аудиту чинна з 09.01.2012р. Фiнансовi установи зобов?язанi протягом року привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до ЗУ "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послу  
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
факти вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдсутнi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операцiй з пов?язаними особами не було.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Зауважень до аудиторського висновку не отримували.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Аудиторську перевiрку за результатами 2010р. було проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Концепт Аудит" (органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 36981054, м. Днiпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офiс 7, Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторiв №4354 видане рiшення Аудиторської палати України №212/4 вiд 25.03.2010р., Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв серiї АБ №001092, видане 10.08.2010 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 10.08.2010 року №1282. Термiн дiї свiдоцтва ? до 25.03.2015 року). Iнформацiя про аудитора затвердженого протягом року: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит? (Код ЄДРПОУ 35281710). Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7. Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва ? до 27 вересня 2012 року. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) серiї АБ №000597, видане 23.10.2007 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 23.10.2007 року №2070. Термiн дiї свiдоцтва ? до 27 вересня 2012 року. Керiвник ?онова Олена Вiкторiвна . ?нформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату ? до 20.07.2012 року. Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua Дату i номер договору на проведення аудиту № 68-2011-А вiд 01.11.2011р. Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту з 06.02.2012 по 17.02.2012 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає ? 5 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
За послугами ТОВ АФ "АленАудит" фiнансова установа ПрАТ "МТ" звернуласися вперше.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги протягом року фiнансовiй установi ненадавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
не було
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
За останнi 5 рокiв аудиторськi перевiрки ПрАТ "МТ" проводили: За 2007р. ТОВ Аудиторська фiрма "?мона-Аудит" За 2008р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2009р. ТОВ Аудиторська фiрма "АФК-Центр" За 2010р. ТОВ Аудиторська фiрма "Концепт Аудит" За 2011р. ТОВ Аудиторська фiрма "Ален Аудит"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПрАТ "МТ" дотримується вимог законодавства про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирiшується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавства в Українi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Особа, яка уповноважена розглядати скарги Директор. Директором Товариства є Фещенко Нiна Анатолiївна
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги стосовно надання ПрАТ "МТ" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "МТ" не було.