Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32987822
Місцезнаходження емітента
Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н 49000 мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
Міжміський код, телефон та факс емітента
(056) 373-97-99 (056) 373-97-99
Електронна поштова адреса емітента
mt@academy.in.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
(дата)
Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) mt.proemitent.info в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)