Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Комаровський Олександр Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31088991
Місцезнаходження емітента
Україна м.Київ Днiпровський р-н 02002 м. Київ Степана Сагайдака, 101
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 517-03-33 517-03-92
Електронна поштова адреса емітента
NEW_Technologi@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http:// nautex.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)