Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.02.2010
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного, що розглядались на загальних зборах акцiонерiв 22.02.2010 р.: Порядок денний зборiв: 1. Затвердження результатiв дiяльностi за 2009 рiк; 2. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2009 рiк; 3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2010 рiк; 4. Змiна адреса Фонду; 5. Затвердження нової редакцiї Статуту Фонду; 6. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Фонду документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. 7. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 8. Переобрання Наглядової ради Фонду. 9. Перезатвердження внутрiшнiх Положень Фонду. 10. Затвердження змiн до Регламенту Фонду. 11. Затвердження додаткової угоди до договору з компанiєю з управлiння активами. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного подавались Головою наглядової ради -Президентом. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились. За результатами розгляду питань порядку денного на загальних зборах 22.05.2009 року були прийнятi наступнi рiшення: 1. Вирiшили: Затвердити результати дiяльностi Товариства у 2009 роцi. 2. Вирiшили: Наявний прибуток не розподiляти, дивiденди не нараховувати та не сплачувати 3. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2010 р. 4. 1. Змiнити адресу Фонду з "03127, м. Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня, 100/2" на "01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5". 2. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi зi змiною адреси Фонду. 5. 1. Внести змiни до статуту Фонду у зв'язку зi змiною адреси Фонду та приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства шляхом викладення його у новiй редакцiї; 2. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу пiдписати нову редакцiю статуту вiд iменi Товариства. 3. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту у органах державної влади. 6. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Фонду документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. 7. Визначити спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 8. Не переобирати Наглядову раду Фонду. 9. Перезатвердити внутрiшнiх Положень Фонду. 10. Не вносити змiни до Регламенту Фонду. 11. Затвердити додаткової угоди до договору з компанiєю з управлiння активами.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.05.2010
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного, що розглядались на загальних зборах акцiонерiв: Порядок денний зборiв: 1. Змiна найменування Фонду. 2. Затвердження нової редакцiї Статуту Фонду. 3. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Фонду документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. 4. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 5. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Фонду. 6. Затвердження змiн до Регламенту Фонду. 7. Затвердження змiн до Проспекту емiсiї акцiй Фонду. 8. Затвердження додаткової угоди до договору з компанiєю з управлiння активами Фонду. 9. Затвердження додаткових угод до договорiв зi зберiгачем Фонду. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного подавались Головою наглядової ради -Президентом. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились. За результатами розгляду питань порядку денного на загальних зборах були прийнятi наступнi рiшення: 1.Найменування Фонду не змiнювати 2.1. Внести змiни до Статуту Фонду шляхом викладення його у новiй редакцiї; 2. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту вiд iменi Товариства. 3. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту у органах державної влади. 3.1. Прийняти рiшення про переведення випуску iменних акцiй Фонду документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску); 2. Затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю; 3. Оформити Протокол рiшення про дематерiалiзацiю невiд'ємним додатком до цього Протоколу наступним чином: 4.Персонально повiдомити акцiонерiв про дематерiалiзацiю простих iменних акцiй Фонду шляхом персонального вручення акцiонерам вiдповiдних повiдомлень пiд пiдпис. 5.1. Затвердити змiни до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новiй редакцiї (Додаток №2 до Протоколу). 2. Надати документи для реєстрацiї змiн до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новiй редакцiї до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 6. Не затверджувати змiни до Проспекту емiсiї акцiй Фонду. 7. Затвердити Додаткову угоду до договору з компанiєю з управлiння активами. 8.1. У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Фонду внести змiни до Договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах № 100010 вiд 29.05.2009 р. зi зберiгачем Фонду шляхом укладання додаткової угоди до цього договору. 2. У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Фонду та необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України Генерального договору № 100010/1 про обслуговування зберiгачем активiв iнституту спiльного iнвестування вiд 29.05.2009 р., внести та затвердити змiни до цiєї Генеральної угоди шляхом викладення її у новiй редакцiї
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.11.2010
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань: 1. Змiна найменування Товариства. 2. Випуск акцiй Товариства, що здiйснюється з метою спiльного iнвестування та затвердження Проспекту емiсiї акцiй Товариства. 3. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 4. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства. 5. Переобрання членiв Наглядової ради Фонду. 6. Затвердження змiн до Регламенту Фонду. 7. Затвердження додаткової угоди до договору з компанiєю з управлiння активами Фонду. 8. Затвердження додаткової угоди до договору зi зберiгачем Фонду. пропозицiї надавались та збори iнiцювались Головою Наглядової ради. Результати розгляду питань:1. Змiнити найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ".Перенести розгляд питання щодо випуску акцiй Товариства, що здiйснюється з метою спiльного iнвестування та затвердження Проспекту емiсiї акцiй Товариства на наступнi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбудуться у 2011 роцi. 1. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства у зв'язку зi змiною найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. 2. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 3. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу здiйснити усi необхiднi дiї, якi пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства у органах державної влади. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Залишити дiючий склад Наглядової ради Фонду без змiн. 1. Затвердити змiни до Регламенту Фонду (Додаток №1 до Протоколу). 2. Доручити Заступнику Голови Наглядової ради - Вiце-Президенту - Недавi Олегу Анатолiйовичу довнести вiдсутнi данi до тексту змiн до Регламенту Фонду пiсля проведення державної реєстрацiї змiни найменування Товариства та отримання нового Свiдоцтва про державну реєстрацiю. 3. Надати документи для реєстрацiї змiн до Регламенту Фонду до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку пiсля проведення державної реєстрацiї змiни найменування Товариства та отримання нового Свiдоцтва про державну реєстрацiю. Затвердити Додаткову угоду до договору з компанiєю з управлiння активами Фонду. Затвердити Додаткову угоду до договору зi зберiгачем Фонду.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.