Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2010
Кворум зборів** 83.1247
Опис Iнiцiатор проведення Загальних зборiв - Правлiння Товариства Питання, якi розглядалися на зборах: 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про результати дiяльностi ВАТ "КIНТО" за 2009 рiк. 3. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства. 5. Розподiл збиткiв Товариства за 2009 рiк. 6. Стратегiчнi цiлi та завдання на 2010 рiк. 7. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Прийнятi рiшення: З першого питання прийнято рiшення обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Оксанiча Сергiя Михайловича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Веремiєнка Сергiя Миколайовича. З другого питання прийнято до вiдома звiт про результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк. З третього питання затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. З четвертого питання затверджено звiт про результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2009 рiк. З п'ятого питання прийнято рiшення покрити збитки, отриманi Товариством у 2009 роцi, за рахунок Резервного капiталу Товариства. З шостого питання погоджено запропонованi стратегiчнi цiлi та завдання Товариства на 2010 рiк. З сьомого питання затверджено нову редакцiю Статуту.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.10.2010
Кворум зборів** 82.17
Опис Iнiцiатор зборiв - Правлiння Питання, якi розглядалися на зборах: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. 3. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй та затвердження умов договору з ним. 4. Про обрання зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах акцiонерам Товариства та затвердження умов договору з ним. 5. Про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. 6. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. 7. Про внесення змiн до статуту Товариства. 8. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання члена Наглядової ради Товариства. 10. Про змiну складу Правлiння Товариства 11. Про обрання члена Правлiння Товариства. Прийнятi рiшення: З першого питання ухвалено обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Оксанiча Сергiя Михайловича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Веремiєнка Сергiя Миколайовича. З другого питання прийнято рiшення провести дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства та затверджено Рiшення про дематерiалiзацiю. З третього питання депозитарiєм Товариства обрано Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та затверджено умови Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперi. З четвертого питання зберiгачем, у якого у зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй Товариства власникам акцiй Товариства будуть вiдкритi рахунки у цiнних паперах, обрано Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КIНТО, Лтд" та затверджено умови договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. З п`ятого питання прийнято рiшення припинити дiю Договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ "Нотада", датою припинення ведення реєстру визначено 10.01.2011 р. З шостого питання визначено, що персональне повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю акцiй буде здiйснено шляхом надiслання рекомендованих листiв акцiонерам Товариства в 10-денний строк з дня прийняття рiшення про дематерiалiзацiю та затверджено текст персонального повiдомлення. З сьомого питання прийнято рiшення внести змiни до Статуту Товариства та затверджено нову редакцiю Статуту. З восьмого питання ухвалено припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Товариства Москаленко Свiтлани Миколаївни. З дев'ятого питання членом Наглядової ради Товариства обрано Яковенка Iгоря Валентиновича. З десятого питання прийнято рiшення внести змiни до складу Правлiння Товариства, збiльшивши кiлькiсть членiв Правлiння з чотирьох до п'яти осiб. З одинадцятого питання до складу Правлiння Товариства на посаду члена Правлiння Товариства обрано заступника виконавчого директора Товариства Москаленко Свiтлану Миколаївну
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.12.2010
Кворум зборів** 82.17
Опис Iнiцiатор зборiв - Правлiння Питання, якi розглядалися на зборах: 1. Про внесення змiн до статуту Товариства. Прийнятi рiшення: З першого питання прийнято рiшення внести змiни до Статуту Товариства та затверджено нову редакцiю Статуту.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.