Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.10.2010
Кворум зборів** 64.76
Опис Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту. 2. Звiти голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2008 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк, та його затвердження. 3. Звiти ревiзiйної комiсiї за 2009 та 2008 роки. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства станом на 31.12.2009р. та на 31.12.2008р. 5. Звiти спостережної ради Товариства за 2009 та 2008 роки, та їх затвердження. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2009 та 2008 роки. 7. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства). 8. Обрання Депозитарiю. Затвердження умов договору з ним. 9. Обрання Зберiгача. Затвердження умов договору з ним. 10. Визначення дати припинення ведення (закриття) реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 11. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю. 12. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 13. Внесення змiн до Статуту Товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича - представника акцiонера ТОВ <Бул-Спред>. Затвердити регламент зборiв. 2. затвердити Звiти голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2008 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк. 3. Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009 та 2008 роки. 4. Затвердити рiчнi звiти та баланси Товариства станом на 31.12.2009р. та на 31.12.2008р. 5. Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2009 та 2008 роки. 6. Збиток за 2009 рiк у розмiрi 84,9 тис. грн. та збиток за 2008 рiк у розмiрi 105,7 тис. грн.. покривати прибутками наступних перiодiв. 7. прийняти рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства). Доручити виконавчому органу Товариства провести вiдповiднi дiї щодо забезпечення процедури дематерiалiзацiї випуску акцiй Товариства. 8. Обрати у якостi Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийняте рiшення про дематерiалiзацiю, Вiдкрите акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України> (код ЄДРПОУ 30370711, лiцензiя АВ №189650), та затвердити умови договору з ним. 9. Обрати у якостi Зберiгача, у якого Товариство вiдкриватиме рахунки у цiнних паперах власникам акцiй, ТОВ <Бул-Спред> (код ЄДРПОУ 30070412, Лiцензiя АВ № 493486), та затвердити умови договору з ним. 10. Визначити дату припинення ведення (закриття) реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 21 сiчня 2011 року. 11. Затвердити протокол рiшення про дематерiалiзацiю. 12. Визначити, що всi акцiонери Товариства будуть персонально повiдомленi про дематерiалiзацiю випуску цiнних паперiв шляхом розсилки рекомендованих листiв. 13. Внести до Статуту Товариства наступнi змiни: 1. Пункт 5.2. викласти в наступнiй редакцiї: <Статутний фонд Товариства подiлений на 6 899 096 шт. простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна>. 2. Пункт 6.1. викласти в наступнiй редакцiї: <Товариство випускає акцiї в бездокументарнiй формi на весь розмiр статутного фонду та проводить їх реєстрацiю в порядку, передбаченому чинним законодавством>. 3. В пунктi 6.3. останнє речення вилучити.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.