Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.04.2011
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Обрання секретаря засiдання загальних зборiв Товариства. 2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства. 3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2010рiк. 5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 фiнансовий рiк. 6 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 7 питання: Створення резервного капiталу Товариства 8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 9 питання: Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства 10 питання: Затвердження умов цивiльно ? правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно ? правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 11 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 12 питання: Затвердження умов договору про подальший облiк та обслуговування/зберiгання цiнних паперiв депонентiв, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв який припинив провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. 13 питання. Визначення уповноваженої особи для здiйснення процедури прийняття на облiк та обслуговування/збергiання цiнних паперiв депонентiв, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв який припинив провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, та на пiдписання документiв, пов?язаних iз зазначеними вище змiнами. 14 питання: Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.