Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.06.2011
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" 09 червня 2011 року. м.Київ Вiдкриває загальнi збори Директор - Панасовський Валерiй Вячеславович. Шановнi панове акцiонери! У вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" Правлiння товариства прийняло рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства i призначило Реєстрацiйну комiсiю на чолi з Панасовським Валерiєм Вячеславовичем. У вiдповiдностi з чинним законодавством Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю прибулих на черговi загальнi збори акцiонерiв. Слово для оголошення надається Головi Реєстрацiйної комiсiї Панасовському Валерiю Вячеславовичу. Голова Реєстрацiйної комiсiї: Панове акцiонери! За станом на указаний в повiдомленнi час про скликання зборiв, а саме 11 год. 00 хв., в реєстрацiйнiй комiсiї зареєструвалося 2 (два) акцiонерiв з загальним числом 185200 (сто вiсiмдесят п'ять тисяч двiстi) голосуючих акцiй товариства, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства, або загального числа 185200 (сто вiсiмдесят п'ять тисяч двiстi) голосiв акцiонерiв товариства. Кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними. У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про господарськi товариства" ми маємо право вiдкрити збори. Директор: Панове акцiонери! Правлiнням, при прийняттi рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вносилась пропозицiя включити до порядку денного наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Змiни найменування товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 3. Про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з укладенням договору вiд 09.06.2011 №108-10/11Б купiвлi-продажу цiнних паперiв. 4. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю внесення змiн до Статуту товариства. Таким чином, пропонується простим голосуванням затвердити запропонований порядок денний. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах. Питання, поставлене на голосування: затвердити запропонований порядок денний з доповненням простим голосуванням. Пропонується рiшення: затвердити запропонований порядок денний з доповненням простим голосуванням. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 1. З першого питання порядку денного: Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 1)Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича щодо обрання Панасовського Валерiя Вячеславовича Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря зборiв. Пропонується рiшення: Обрати Панасовського Валерiя Вячеславовича Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2) Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича щодо надання повноважень лiчильної комiсiї головi та секретарю загальних зборiв. Питання, поставлене на голосування: Обрання лiчильної комiсiї Пропонується рiшення: Надати повноваження лiчильної комiсiї головi та секретарю загальних зборiв. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3) Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича, щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом: - основна доповiдь -20хвилин; - спiвдоповiдь -5хвилин; - виступи в дебатах -3хвилини; - вiдповiдi на запитання - 3хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається за допомогою бюлетней. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Питання, поставлене на голосування: Затвердження регламенту загальних зборiв Пропонується рiшення: Затвердити наступний регламент загальних зборiв: - основна доповiдь -20хвилин; - спiвдоповiдь -5хвилин; - виступи в дебатах -3хвилини; - вiдповiдi на запитання - 3хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається шляхом пiдняття карток. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2. З другого питання порядку денного: Змiни найменування товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Запропоновано привести у вiдповiднiсть найменування Закритого акцiонерного товариства <Новi технологiї>, змiнивши його на Публiчне акцiонерне товариство <Новi технологiї>. Питання, поставлене на голосування: Змiна найменування Закритого акцiонерного товариства <Новi технологiї> на Публiчне акцiонерне товариство <Новi технологiї>. Пропонується рiшення: Змiнити найменування Закритого акцiонерного товариства <Новi технологiї> на Публiчне акцiонерне товариство <Новi технологiї>. . Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3. З третього питання порядку денного: Про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з укладенням договору вiд 09.06.2011 №108-10/11Б купiвлi-продажу цiнних паперiв. Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з укладенням договору вiд 09.06.2011 №108-10/11Б купiвлi-продажу цiнних паперiв. Запропоновано привести у вiдповiднiсть п. 2.1 Статуту Товариства, виклавши його в такiй редакцiї: <2.1. Акцiонери Публiчного акцiонерного товариства <Новi технологiї>: - Алмоммедова Юлiя Валерiївна, громадянка України, яка мешкає за адресою: 84101, Донецька обл.., м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 33, паспорт серiя ВК №209803 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 28.10.2005 р., iдентифiкацiйний код 2688614087; - Панасовський Валерiй Вячеславович, громадянин України, який мешкає за адресою: 02002, м. Київ. вул. Микiльсько-Слобiдська, 4-Д, кв. 85, паспорт ВА № 753533, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.06.97р., iдентифiкацiйний номер 1956405895>. Питання, поставлене на голосування: Викладення п. 2.1 Статуту Товариства i вiдповiдностi до Договору 09.06.2011 №108-10/11Б купiвлi-продажу цiнних паперiв. Пропонується рiшення: п. 2.1 Статуту Товариства викласти в такiй редакцiї: <2.1. Акцiонери Публiчного акцiонерного товариства <Новi технологiї>: - Алмоммедова Юлiя Валерiївна, громадянка України, яка мешкає за адресою: 84101, Донецька обл.., м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 33, паспорт серiя ВК №209803 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 28.10.2005 р., iдентифiкацiйний код 2688614087; Панасовський Валерiй Вячеславович, громадянин України, який мешкає за адресою: 02002, м. Київ. вул. Микiльсько-Слобiдська, 4-Д, кв. 85, паспорт ВА № 753533, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.06.97р., iдентифiкацiйний номер 1956405895>. . Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 4. З четвертого питання порядку денного: Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю внесення змiн до Статуту товариства. Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй та реєстрацiєю внесення змiн до Статуту товариства. Доручити Панасовському Валерiю Вячеславовичу провести реєстрацiю змiн до статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити Панасовського Валерiя Вячеславовича вiд iменi акцiонерiв пiдписати Змiни до Статуту Товариства. Питання, поставлене на голосування: про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з внесенням змiн до Статуту товариства.. Пропонується рiшення: Доручити Панасовського Валерiя Вячеславовича провести реєстрацiю змiн до статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк. Уповноважити Панасовського Валерiя Вячеславовича вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. Голова зборiв: Шановнi акцiонери! На цьому порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Новi технологiї" вичерпаний. Чи є зауваження з приводу ведення зборiв та голосування за питаннями порядку денного? Вiдсутнi. Пропоную черговi Загальнi зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Новi технологiї" оголосити закритими. Голова зборiв: Чи є iншi пропозицiї? Вiдсутнi! Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв, акцiонерiв, що представленi на поточних загальних зборах. Питання, поставлене на голосування: черговi Загальнi зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Новi технологiї" оголосити закритими. Пропонується рiшення: черговi Загальнi зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Новi технологiї" оголосити закритими. . Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.08.2011
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ №2/1 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" 26 серпня 2011 року. м.Київ Вiдкриває загальнi збори Директор - Панасовський Валерiй Вячеславович. Шановнi панове акцiонери! У вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" Правлiння товариства прийняло рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства i призначило Реєстрацiйну комiсiю на чолi з Панасовським Валерiєм Вячеславовичем. У вiдповiдностi з чинним законодавством Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю прибулих на черговi загальнi збори акцiонерiв. Слово для оголошення надається Головi Реєстрацiйної комiсiї Панасовському Валерiю Вячеславовичу. Голова Реєстрацiйної комiсiї: Панове акцiонери! За станом на указаний в повiдомленнi час про скликання зборiв, а саме 11 год. 00 хв., в реєстрацiйнiй комiсiї зареєструвалося 2 (два) акцiонерiв з загальним числом 185200 (сто вiсiмдесят п'ять тисяч двiстi) голосуючих акцiй товариства, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства, або загального числа 185200 (сто вiсiмдесят п'ять тисяч двiстi) голосiв акцiонерiв товариства. Кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними. У вiдповiдностi до Закону України "Акцiонернi товариства" ми маємо право вiдкрити збори. Директор: Панове акцiонери! Правлiнням, при прийняттi рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вносилась пропозицiя включити до порядку денного наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Питання про призначення директора Товариства. Таким чином, пропонується простим голосуванням затвердити запропонований порядок денний. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах. Питання, поставлене на голосування: затвердити запропонований порядок денний з доповненням простим голосуванням. Пропонується рiшення: затвердити запропонований порядок денний з доповненням простим голосуванням. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 1. З першого питання порядку денного: Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 1)Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича щодо обрання Панасовського Валерiя Вячеславовича Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. Питання, поставлене на голосування: Обрання голови та секретаря зборiв. Пропонується рiшення: Обрати Панасовського Валерiя Вячеславовича Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2) Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича щодо надання повноважень лiчильної комiсiї головi та секретарю загальних зборiв. Питання, поставлене на голосування: Обрання лiчильної комiсiї Пропонується рiшення: Надати повноваження лiчильної комiсiї головi та секретарю загальних зборiв. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 3) Слухали: пропозицiю Панасовського Валерiя Вячеславовича, щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом: - основна доповiдь -20хвилин; - спiвдоповiдь -5хвилин; - виступи в дебатах -3хвилини; - вiдповiдi на запитання - 3хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається за допомогою бюлетней. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Питання, поставлене на голосування: Затвердження регламенту загальних зборiв Пропонується рiшення: Затвердити наступний регламент загальних зборiв: - основна доповiдь -20хвилин; - спiвдоповiдь -5хвилин; - виступи в дебатах -3хвилини; - вiдповiдi на запитання - 3хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається шляхом пiдняття карток. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. 2. З другого питання порядку денного: Питання про призначення директора Товариства. Слухали: пропозицiю Алмоммедової Юлiї Валерiївни призначити на посаду директора Товариства Панасовського Валерiя Вячеславовича. Запропоновано: призначити на посаду директора ПАТ <Новi технологiї> Панасовського Валерiя Вячеславовича. Питання, поставлене на голосування: призначення на посаду директора ПАТ <Новi технологiї> Панасовського Валерiя Вячеславовича. Пропонується рiшення: призначити на посаду директора ПАТ <Новi технологiї> Панасовського Валерiя Вячеславовича. Пiдсумок голосування: <ЗА> - 185200 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <ПРОТИ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. <УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах. Рiшення прийняте. Голова зборiв Панасовський В.В. Секретар зборiв Алмоммедова Ю.В
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.