Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.05.2011
Кворум зборів** 67.68
Опис Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 3. Звiт наглядової ради товариства за 2010 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк, затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк. 6. Визначення типу товариства та змiну назви товариства. 7. Затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. 8. Вiдкликання та обрання Виконавчого органа товариства. 9. Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства. 10. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї товариства. 11. Затвердження положень товариства. 12. Про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Хотинського Дмитра Юрiйовича.Затвердити регламент зборiв. 2.Затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3.Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2010 рiк 4. Затвердитизвiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2010р 6. Визначити тип товариства- Приватне акцiонерне товариство. Визначити назву товариства Приватне акцiонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка"". 7.Затвердити Статут товариства в новiй редакцii. Доручити Головi зборiв Хотинському Олексiю Юрiйовичу пiдписати Статут товариства та вчинити всi необхiднi дii з державноi реєстрацii нового статуту. 8.Звiльнити Голову правлiння Хотинську Олесю Сергiївну, Члена правлiння Андрiєвську Катерину Василiвну, Члена правлiння Бутко Марiю Антонiвну. 9.Звiльнити Голову Наглядової ради- юридичну особу ТОВ "Бул-Спред", членiв наглядової ради - юридичну особу РВ ФДМУ по Черкаськiй областi, юридичну особу ТОВ "Бул-Спред" Призначити Голову Наглядової ради - Хотинського Олексiя Юрiйовича, членiв наглядової ради - Хотинського Дмитра Юрiйовича, юридичну особу ТОВ "Бул-Спред" 10. Звiльнити Голову Ревiзiйної комiсiї- юридичну особу ТОВ "Бул-Спред", членiв наглядової ради - юридичну особу РВ ФДМУ по Черкаськiй областi, асоцiацiю с/г товаровиробникiв Чорнобаївського р-ну Призначити Ревiзора - Хотинського Володимира Юрiйовича 11.Данне питання на загальних зборах не розглядати. 12. Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.