Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2013
Кворум зборів** 82.6109
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 7.Звiт Правлiння Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 8.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Затвердження фiнансового плану на 2013 р. 10.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно ? правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Про затвердження укладених Договорiв (Угод) Товариства. 15.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 16. Прийняття рiшення про вчинення Договорiв (Угод). 17. Прийняття рiшення про вiдчуження майна Товариства 18. Прийняття рiшення про вiдчуження, створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, внесення змiн до їх статутiв призначення лiквiдацiйних комiсiй.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.