Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.06.2008
Кворум зборів** 65.22
Опис Порядок денний: 1. Звiт правлiння товариства. 2. Звiт Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства станом на 31.12.2007р. 4. Затвердження рiшень правлiння, прийнятих у 2007 роцi. 5. Внесення змiн до Статуту. 6. Перевибори органiв управлiння Товариством. 7. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв). Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.