Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.09.0208
Кворум зборів** 80.53
Опис Запропоновано проведення позачергових зборiв Головою Спостережної Ради. Перелiк питань. 1. Внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". Вирiшили: Внести змiни та доповнення до Статуту Банку шляхом викладання його в новiй редакцiї. Прийнято одноголосно. 2. Затвердження змiн у складi та кiлькостi членiв Спостережної ради АТ "Укрiнбанк". Вирiшили: 2.1 З дати набуття компанiєю "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд." права власностi на акцiї Банку вивести зi складу Спостережної ради Банку Рися С.М., Кривошею С.В., Зайця В.I., Зеленяка I.О. та Саволiя М.I. 2.2 З дати набуття компанiєю "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд." права власностi на акцiї Банку призначити такий новий склад Спостережної ради Банку : - Голова Спостережної ради Банку - Альберто Гарфункель - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Дорон Клауснер - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Урiель Паз - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Арiель Ханссон - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Iлан Амiр - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Йозеф Яром - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Спостережної ради Банку - Ярослава Зелiнскi Джонсон - представник акцiонера "Таршиш- Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд.". Прийнято одноголосно. 3. Затвердження змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "Укрiнбанк". Вирiшили: 3.1 З дати набуття компанiєю "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд." права власностi на акцiї Банку вивести зi складу Ревiзiйної комiсiї Банку Чубова I.В., Подпальну Т.Я. та Мостипаку Л.М. згiдно з поданими заявами. 3.2 З дати набуття компанiєю "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд." права власностi на акцiї Банку призначити такий новий склад Ревiзiйної комiсiї Банку: - Голова Ревiзiйної комiсiї Банку - Рон Елрой - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Ревiзiйної комiсiї Банку - Марiо Снiрр - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд."; - член Ревiзiйної комiсiї Банку - Вадим Грановскi - представник акцiонера "Таршиш-Хапоалiм Холдiнгз енд Iнвестментс Лтд.". Прийнято одноголосно.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2008
Кворум зборів** 82.04
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння Банку про результати роботи АТ "Укрiнбанк" в 2007 роцi. Вирiшили: 1.1 Затвердити звiт про результати роботи АТ "Укрiнбанк" за 2007 рiк. Прийнято одноголосно. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ "Укрiнбанк" в 2007 роцi. Вирiшили: 2.1 Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї АТ "Укрiнбанк". 2.2 Доручити Правлiнню Банку вжити заходiв щодо усунення недолiкiв в роботi системи АТ "Укрiнбанк", про якi були зауваження у звiтi Ревiзiйної комiсiї, та доповiсти Спостережнiй Радi Банку. Прийнято одноголосно. 3. Затвердження висновкiв незалежних аудиторiв. Вирiшили: 3.1 Затвердити звiт незалежного аудитора - аудиторської фiрми БДО "Баланс-Аудит" за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "Укрiнбанк" за 2007 рiк. Прийнято одноголосно. 4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту та балансу) АТ "Укрiнбанк" за 2007 рiк. Вирiшили: 4.1 Затвердити рiчний фiнансовий звiт за 2007 рiк. 4.2 Затвердити баланс АТ "Укрiнбанк" на 1 сiчня 2008 року. Прийнято одноголосно. 5. Розподiл прибутку АТ "Укрiнбанк" за 2007 рiк. Вирiшили: 5.1 Розподiлити чистий прибуток АТ "Укрiнбанк" за 2007 рiк наступним чином: 90 % чистого прибутку спрямувати в резервний фонд банку; 10% чистого прибутку залишити в розпорядженнi банку. Прийнято одноголосно. 6. Затвердження основних фiнансових показникiв дiяльностi АТ "Укрiнбанк" на 2008 рiк. Вирiшили: 6.1 Затвердити основнi фiнансовi показники дiяльностi АТ "Укрiнбанк" на 2008 рiк. Прийнято одноголосно. 7. Затвердження рiшень, прийнятих Спостережною Радою АТ "Укрiнбанк" протягом 2007 року. Вирiшили: 7.1 Затвердити рiшення Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк", прийнятi протягом 2007 року. "за" - 15543809250; "проти" - 1228660601 "утримався" - немає. Рiшення прийнято. 8. Затвердження змiн у складi та кiлькостi членiв Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк". Вирiшили: 8.1 Визначити склад Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" у кiлькостi 5 осiб. 8.2 Вивести зi складу Спостережної Ради АТ "Укрiнбанк" Францкевича Iгоря Євгеновича та Томаша Фiалу згiдно iз поданими заявами. 8.3 Ввести до складу Спостережної Ради Саволiя Миколу Iвановича. Прийнято одноголосно. 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". Вирiшили: 9.1 У зв'язку з тим, що пропозицiй для внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк" не надходило, пропонується зняти питання з Порядку денного. "за" - 16697155272; "проти" - 75314579 "утримався" - немає. Рiшення прийнято.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.09.2008
Кворум зборів** 6.01567
Опис Запропоновано проведення позачергових зборiв Головою спостережної Ради. Перелiк питань. 1. Внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". 2. Затвердження змiн у складi та кiлькостi членiв Спостережної ради АТ "Укрiнбанк". 3. Затвердження змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "Укрiнбанк". Збори не вiдбулись за вiдсутнiстю кворуму.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.10.2008
Кворум зборів** 0
Опис Запропоновано проведення позачергових зборiв Головою спостережної Ради. Перелiк питань. 1. Внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". 2. Затвердження змiн у складi та кiлькостi членiв Спостережної ради АТ "Укрiнбанк". 3. Затвердження змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "Укрiнбанк". Збори не вiдбулись за вiдсутнiстю кворуму.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.10.2008
Кворум зборів** 0
Опис Запропоновано проведення позачергових зборiв Головою спостережної Ради. Перелiк питань. 1. Внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". 2. Затвердження змiн у складi та кiлькостi членiв Спостережної ради АТ "Укрiнбанк". 3. Затвердження змiн у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "Укрiнбанк". Збори не вiдбулись за вiдсутнiстю кворуму.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.11.2008
Кворум зборів** 6.37
Опис Запропоновано проведення позачергових зборiв Головою спостережної Ради. 1. Про збiльшення статутного капiталу АТ "Український iнновацiйний банк" на 10 000 000 (десять мiльйонiв) грн. шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй тринадцятої емiсiї. 2. Про скасування рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.09.2008 року щодо внесення змiн та доповнень до Статуту АТ "Укрiнбанк". Збори не вiдбулись за вiдсутнiстю кворуму.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.