Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.03.2009
Кворум зборів** 93.36
Опис 27 березня 2009 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Завод"Ленiнська кузня" Порядок денний : 1. Звiт правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2008рiк, та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2009 рiк. 2. Звiт наглядової ради товариства про роботу у 2008роцi. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2008рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу товариства за 2008 рiк. 4. Обрання i вiдкликання органiв управлiння товариства, та ревiзiйної комiсiї товариства. 5. Прийняття рiшення про вiдчуження майна товариства. 6. Прийняття рiшення про вiдчуження, створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, призначення лiквiдацiйних комiсiй. 7. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх документiв товариства. 10. Затвердження результатiв дiяльностi товариства за 2008 рiк, рiчної фiнансової звiтностi товариства i його дочiрнiх пiдприємств за 2008 рiк, визначення порядку розподiлу прибутку, Затвердження фiнансового плану та нормативiв розподiлу прибутку на 2009 рiк.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.