Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Державну реєстрацiю Закритого акцiонерного товариства "Менеджмент Технолоджiз" проведено 10.06.2004р. Протоколом позачергових загальних зборiв ЗАТ "Менеджмент Технолоджiз" вiд 05.11.2009р. №09/11/05-01 оформлено рiшення змiнити найменування Товариства, замiсть - Закрите акцiонерне товариство "менеджментТехнолоджiз" на нове найменування - Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз". Протягом дiяльностi Товариства статуний фонд було збiльшено з 1 000000 (одного мiльйона) гривень до 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень.. Протягом 2011 року подiлу, видiлу, злиття, приєданнання або перетворення не вiдбувалось. У 2011 роцi обрано Ревiзора Товариства. Iнших важливих подiй у розвитку Товариства протягом 2011 року не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура управлiння ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" : Загальнi збори, яким пiдпорядковуються Наглядова рада, Директор. Директору пiдпорядковуються вiддiл депозитарної дiяльностi, вiддiл торгiвлi цiнними паперами, бухгалтер. Вищим органом управлiння ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз". Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2011 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Прийнята облiкова полiтика протягом 2011 року не змiнювалась. Метод нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".
Текст аудиторського висновку Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" станом на 31 грудня 2011р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями). Звертаємо увагу на той факт, що фiнансову звiтнiсть Товариством складено без врахування впливу вiдстроченого податку на прибуток, а саме не враховано вiдстроченi податковi зобов'язання. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" 1. Активи За станом на 31.12.2011р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року суттєво (на 56,6%) зменшились i вiдповiдно складають 68307 тис. грн. Зменшення активiв вiдбулося в основному за рахунок зменшення суми iншої поточної дебiторської заборгованостi на 60135 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011р. зменшились до рiвня 58305 тис. грн.. Зменшення зобов'язань вiдбулось за рахунок зменшення iнших поточних зобов'язань на 86684 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 3. Власний капiтал На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1. Таблиця 1. Стаття Залишок на кiнець року, тис.грн. Статутний капiтал 10000 Нерозподiлений прибуток 2 Збiльшення власного капiталу вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку. 4. Вартiсть чистих активiв На нашу думку, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. становить 10002 тис.грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485). 5. Сплата статутного капiталу На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням № 11/04-11 вiд 11.04.2011 р., зареєстрованого 21.07.2011 р., номер запису 1 224 105 0015 017501. Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту статутний капiтал Товариства становить 10000000 (Десять мiльйонiв) гривень. Статутний капiтал подiляється на 1000000000 (Один мiльярд) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 (Одна) копiйка. Протягом звiтного перiоду збiльшення статутного капiталу не проводилося. 6. Фiнансовий результат за звiтний перiод За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 16713796 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -16593639 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 16713795 тис. грн., Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг - 16592901 тис.грн, iншi витрати - 120322 тис.грн. Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 5 тис.грн. На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумi 1 тис.грн. Iнша iнформацiя 7. Станом на звiтну дату Товариством розраховано наступнi показники лiквiдностi, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку у вiдповiдностi до вимог Рiшення ДКЦПФР вiд 27.12.2007р. №2381: Показники лiквiдностi торговцiв цiнними паперами Нормативне значення показника Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р. Висновок Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську дiяльнiсть з iншими торговцями цiнних паперiв не може перевищувати 10 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську дiяльнiсть не може перевищувати 20 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює дилерську дiяльнiсть не може перевищувати 15 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську та дилерську дiяльнiсть не може перевищувати 30 10,48 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення Показник лiквiдностi торговця цiнними паперами, що здiйснює брокерську, дилерську дiяльнiсть та андеррайтинг не може перевищувати 35 0,0 Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення 8.1. Протягом 2011 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. 8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi. 9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" За даними Товариства протягом 2011 року не вiдбувалися дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства": № п/п Змiст значного правочину, договiр Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину 1 Д-8882/11;Д-19137/11 вiд 26.09.11 покупка акцiй 22 788 600,00 (14,5%) Наглядова рада 2 Д-19136/11 вiд 26.09.11 продаж акцiй 16 680 530,00 (10,6%) Наглядова рада 3 Д-23092/11 вiд 24.11.11 покупка облiгацiй 18 375 500,00 (11,7%) Наглядова рада 4 Д-24478/11 вiд 14.12.11 покупка облiгацiй 21 172 551,00 (13,5%) Наглядова рада 5 Д-24864/11 вiд 21.12.11 продаж облiгацiй 5 36 260 784,95 (23%) Наглядова рада 6 Д-24866/11 вiд 21.12.11 продаж облiгацiй 40 563 378,70 (25,8%) Загальнi збори акцiонерiв
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види дiяльностi за КВЕД: бiржовi операцiї з фондовими цiнностями, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" як Торговець цiнними паперами надає фiнансовi послуги - юридичним, фiзичним особам, резидентам та нерезидентам. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiляьнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерську, дилерську), депозитарну дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв). Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступнi:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення прибутку Товариства
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв Товариством придбано основних необоротних та нематерiальних активiв на загальну суму 35 тис. грн. Вiдчуження активiв не було. З планами на будь-якi значнi iнвестицiї або придбання Товариство не визначилось.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2011 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 0 тис грн. Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 1 000 грн. Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 1 000 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2011 р. складає 100 %. Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2011 року вiдсутня. Основнi засоби були розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року становить 29 тис. грн. Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi. Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено. Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2011 р. вiдсутнi. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв. Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй; - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- - низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства. На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику: - вiрогiднiсть поновлення рецесiї чи принаймнi зниження темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi - нестабiльнiсть чинного законодавства та недостатнiсть нормативного врегулювання
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Опитування фахiвцiв Пiдприємства на предмет отримання в них вiдповiдних оцiнок не провадилося.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 18 645 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2011 роцi не створювався в зв?язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть пов?язаних сторiн станом на 31.12.2011 р. вiдсутня. До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (18 643 тис. грн. ), розрахунки за iншими операцiями (2 тис. грн.). До складу статтi ?Iншi поточнi зобов?язання? станом на 31.12.2011 р. включенi зобов?язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку кредиторської заборгованостi на суму - 57287 тис. грн..(розрахунки по операцiях з цiнними паперами). Непередбачених зобов?язань пiдприємство не має. Очiкуванi прибутки - 0
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Рiшень щодо стратегiї подальшої дiяльностi емiтента не приймалося.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" виступає вiдповiдачем у справi за позовом ТОВ "Квiза-Трейд" (дата вiдкриття провадження у справi 22.09.2010р., ухвалою Господарського суду мiста Києва вiд 23.11.2010р. ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" залучено у справу як вiдповiдача, змiст вимог: визнання недiйсними укладення договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, зобов'язання вчинити дiї, Позивач ТОВ "Квiза-Трейд", Вiдповiдачi: ПАТ "IНГ Банк-Україна", ПАТ "ЗНКIФ "Iнвестицiйний капiтал I", ТОВ КУА "Iнвестицiйний капiтал Україна", ПАТ "УкрСиббанк", ПрАТ "ВДЦП", станом на кiнець звiтного перiоду справа розглядається Київським апеляцiйним господарським судом (01601, м. Київ, вул. Жилянська, 58Б)) ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" виступає позивачем у справ проти ДТУ ДКЦПФР про визнання неченною та скасування постанови №1-ДН-л вiд 01.12.2009р.. Провадження у справi вiкрито 25.12.2009р. Днiпропетровським окружним адмiнiстаративним судом. Станом на кiнець звiтного перiоду адмiнiстративний позов задоволено. Iнша iнформацiя щодо участi ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" або його посадових осiб у судових справах вiдсутня.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.