Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 2007р. було перетворено з мiжгосподарського пiдприємства в Вiдкрите акцiонерне товариство
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ведеться по журнально-ордернiй формi нарахування амортизацiї, сальдовому методу облiку товароматерiальних цiнностей.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАРАТ - АУДИТ" м. Черкаси, вул. Гагарiна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023. Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2, термiн дiї сертифiкату продовжено до 31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм якi надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501 Звiт Незалежного Аудитора Акцiонерам ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" Керiвництву ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" ДКЦПФР с.Мельники Чорнобаївського району Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства Дитячий оздоровчий центр "Сосонка", що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011р., звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату . Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi виходячи з оцiнки висновкiв на основi отриманих аудиторських доказiв. Аудитор здiйснив перевiрку у вiдповiдностi до вимог та положень Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, (далi - МСА) прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №122/2 вiд 18.04.2003року, в тому числi у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно в усiх суттєвих аспектах надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка", станом на 31.12.2011р.та фiнансовi результати , за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до прийнятих в Українi Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".. Пiд час перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв ПрАТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Незалежний аудитор / I. М. Любченко/ 29 березня 2012р. м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266 Примiтки до аудиторського звiту Незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" за 2011р. 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської фiрми "Карат - Аудит" Код ЄДРПОУ 22804749 Мiсцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89, тел. 566-882 Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi 22804749, 14.09 1995р. Орган, що видав свiдоцтво Черкаський мiськвиконком Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015р. Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi. № 3781 вiд 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дiї свiдоцтва - чинне до 31 березня 2016р. 2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Номер договору на проведення аудиту: №22 вiд 20.03.2012р. Перiод проведення аудиту з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Дата початку проведення аудиту: 20.03. 2012р. Дата закiнчення проведення аудиту: 28.03.2012р. Пiдставою для проведення аудиту є дiючi законодавчi акти України в тому числi Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть", Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" . Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. за №1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320. Аудиторська перевiрка проведена в повному масштабi МСА -700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" якi вимагають сформулювати думку щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Аудитор перевiрив фiнансовi звiти суб'єкта господарювання, що додаються. - Баланс станом на 31 грудня 2011року (форма 1-м); - Звiт про фiнансовi результати за 2011рiк (форма №2-м). 3. Основнi вiдомостi про емiтента Повна назва Приватне акцiонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка". Iдентифiкацiйний код 21379736 Мiсцезнаходження 7125186401 19934 Черкаська обл.,Чорнобаївський район, с. Мельники Дата первинної реєстрацiї 17.01.1991 Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 17.10.2011 №10191050005000414 Основнi види дiяльностi За КВЕД 85.11.3 Дiяльнiсть санаторно-курортних закладiв Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Чорнобаївький районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр "Сосонка" вiд 16 травня 2011р. з метою виконання вимог законодавства приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514 V1 було змiнено найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Чорнобаївький районний санаторiй та дитячий оздоровчий центр "Сосонка". на Приватне акцiонерне товариство "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка". Статут ПрАТ "Сосонка в новiй редакцiї зареєстровано 17.10.2011р. 4. Адекватнiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi облiковiй полiтицi товариства Протягом 2011р. згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої, повної та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи витрати i способи отримання фiнансових результатiв, Принципи облiкової полiтики застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалася протягом 2011р. Бухгалтерський облiк та складання фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Фiнансовi звiти були пiдготовленi на основi принципу iсторичної собiвартостi, тобто активи та зобов'язання товариства оцiнюються за iсторичною(первiсною) вартiстю. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку . Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми У 2011р. застосовувався План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань господарських операцiй пiдприємства з урахуванням положень Iнструкцiї, щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй затвердженої наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. №291 ( зi змiнами та доповненнями). Статтi наведенi у фiнансовi звiтностi вiдповiдають таким критерiям: iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття економiчних вигод i їх оцiнка може бути достовiрно визначена. Опис обсягу аудиторської перевiрки: - розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Н(П) СБО та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; - розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв; - розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Н(П) СБО та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; - вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства; - сплати товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; - розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв визначених ч.1 ст.41ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - розкриття iнформацiї про подiї пiсля дати балансу; - аналiз показникiв фiнансового стану за 2010р.,та 2011р. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку товариства. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, проводилася перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод, що перевiряється були : Керiвник - Хотинська Олеся Сергiївна. Вiдповiдно до ст. 5 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" товариство ведуть бухгалтерський облiк i складають фiнансову звiтнiсть у грошовiй одиницi України 5. Адекватнiсть системи внутрiшнього контролю При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi були розглянутi полiтики та процедури у системi бухгалтерського облiку внутрiшнього контролю та управлiння ризиками якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах. За результатами перевiрки Аудитор дiйшов висновку, що система внутрiшнього контролю, щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в цiлому вiдповiдає загальним правилам бухгалтерського облiку. Система внутрiшнього контролю , в цiлому вiдповiдає розмiру i структурi Товариства. Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка". У ходi перевiрки дослiджено достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку, на пiдставi яких складено фiнансову звiтнiсть. Статтi фiнансової звiтностi вiдповiдають оборотам i сальдо рахункiв бухгалтерського облiку вiдображених за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Аудитор здiйснив тестування цих оборотiв i сальдо з метою отримання достатнiх доказiв того, що їх данi не мiстять суттєвих помилок, мають достатнє об?рунтування первинними документами i можуть слугувати базою для складання звiтностi. 1.Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо активiв 1.1 Необоротнi активи Iнфорацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 2085 тис. грн., знос - 995 тис. грн., залишкова вартiсть - 1090 тис. грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно становить - 2085 тис. грн., знос - 1057 тис. грн., залишкова вартiсть - 1028 тис. грн. На пiдприємствi облiк основних засобiв та нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. За 2011р. було придбано(створено) основних засобiв на суму - 0 тис.грн. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах та матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7 . За 2011р.нараховано амортизацiї основних засобiв на суму - 62 тис.грн. 1.2 Запаси Облiк запасiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси". Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Пiдприємство вважає запасами активи, якi : - утримуються для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв. Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вiдпуску у виробництво та iншому вибуттi за методом ФIФО. На дату балансу - за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуючих предметiв, якi визнаються запасами, при передачi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв та ведеться оперативний кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. При перевiрцi документального оформлення та вiдображення в облiку операцiй по оприбуткуваннi та вiдпуску ТМЦ т встановлено, що пiдставою для цього являються первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй у вiдповiдностi з ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку ,якi були затвердженi Мiнфiном України вiд 24.05.1995р. №68 Товариство здiйснило iнвентаризацiю своїх запасiв станом на 01 жовтня 2011р., результати якої вiдображено в iнвентаризацiйних описах. Нестач i втрат товаро-матерiальних цiнностей не виявлено. Станом на 31.12.2010р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 40 тис.грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно на суму - 39 тис. грн. 1.3 Дебiторська заборгованiсть Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237.i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2010р. та станом на 31.12.2011р. Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок звiтного року тис.грн. На кiнець звiтного року тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги : Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 0 10 Первiсна вартiсть 161 0 10 Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 170 0 1 за виданими авансами 180 0 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 1 7 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 Iншi оборотнi активи 250 0 0 Разом 1 18 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010р. становить - 0 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 10 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок року становить - 0 тис. грн., на кiнець року - 1 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська на початок року становить - 1 тис. грн., на кiнець року - 7 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року становлять - 8 тис.грн. Проведено тест вiдповiдностi оборотiв синтетичних i аналiтичних регiстрiв облiку в нацiональнiй валютi - розбiжностей не встановлено. Залишок по рахунках коштiв належним чином вiдбиває грошовi надходження i виплати протягом звiтних перiодiв. 2. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо зобов'язань 2.1 Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20. Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають : Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування на початок року -0 тис.грн., на кiнець звiтного року - 1 тис .грн.; з оплати працi на початок року - 0 тис. грн., на кiнець звiтного року - 2 тис.грн.. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2010р. становлять - 79 тис.грн. станом на 31.12.2011р. становлять - 41 тис.грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Доходи майбутнiх перiодiв на кiнець року становлять - 0 тис.грн 3. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо власного капiталу Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91. Iнформацiя про власний капiтал, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р.представлено статутним капiталом, додатковим капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. 1.Статутний капiтал. Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi - 1725 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.12.2010р. за реєстрацiйним №1173//1/10 ДКЦПФР засвiдчила випуск 6899906 штук простих iменних акцiй на загальну суму 1724774 гривень номiнальною вартiстю - 0,25 гривень. Засновникам товариства належать 6899906 штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу. Акцiї Товариства сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. 2. Додатковий капiтал. До складу додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2011 становить -292 тис.грн. Протягом 2011р. змiн в додатковому капiталi не проводилося. 3. Непокритий збиток на початок року становить - 881 тис.грн., на кiнець звiтного року становить - 897 тис. грн. За 2011р. пiдприємство отримало збиток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i - 16тис. грн. 4. Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей в сумi справедливої вартостi активiв. Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2010р та 2011р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати". Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. 5. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" становить - 1120,0тис. грн. , що на - 605 тис. грн. меньше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 6.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" У ходi перевiрки за 2011р. не було виявлено подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. 7. Подiї пiсля дати балансу . Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Приватного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть. Валюта балансу ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" на 31.12.2011р. складає - 1164 тис.грн. (табл .№1) Таблиця №1 Показники Сума тис.грн. На 31.12.2010р. На 31.12.2011р. В активi 1.Необоротнi активи 1161 1099 2.Оборотнi активи 54 65 3.Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 Разом 1215 1164 В пасивi 1.Власний капiтал 1136 1120 2.Забезпечення наступних витрат i платежiв 0 0 3.Довгостроковi зобов'язання 0 0 4.Поточнi зобовязання 79 44 5.Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 Разом 1215 1164 8. Аналiз показникiв фiнансового стану. За даними фiнансової звiтностi були розрахованi показники фiнансового стану ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" (таблиця № 2). Таблиця № 2 Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Фактичне значення 2010р. 2011р. Нормативне значення 1 2 3 4 5 Показники лiквiдностi 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (ф.№1(стр.230+ стр.240) / ф.№1 стр.620 0,16 0,18 Бiльше 0,2 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ф.№1(стр.260+270)/ Ф.№1(стр.480+стр.620+ 630) 0,68 1,48 Бiльше 1,0 Показники платоспроможностi Бiльше 0 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежнос- тi, автономiї) К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640) 0,93 0,96 Бiльше 0,5 4. Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом. К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1 (стр.480+620) 14,4 25,4 Не менше 1 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф№2 стр.220 / Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2 -0,046 -0,013 Бiльше 0 6.Коєфiцiєнт рентабельностi дiяльностi Чистий прибуток/чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,послуг) -0,12 -0,028 Бiльше 1 Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв. Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками : Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має на кожну гривню поточних боргiв. У ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" станом на 31.12.2011р. вiн становить - 0,18 при нормативному значеннi 0,20 - 0,35. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" станом на 31.12.2011р. вiн становить - 1,48 означає, що баланс пiдприємства лiквiдний. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть стiйкий i становить на 31.12. 2011р. - 0,96 при нормативному значеннi бiльше - 0,50. Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом - 25,4 при нормативному значеннi не менше 1,0, означає, що пiдприємство своїм власним капiталом перекриває зобов'язання. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить - (-0,013) грн. збитку. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - (0,028). Пiдприємство у 2011р. працювало не рентабельно. Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПрАТ "ДОЦ "Сосонка" лiквiдний, стан платоспроможностi задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПрАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв в допустимих значеннях. Незалежний аудитор /Любченко I.М./ м.Черкаси вул..Гагарiна 21 кв.266 29 березня 2012р. В аудиторський звiт незалежного аудитора вiд 13.03.2012 року виявлена технiчна помилка. В роздiлi 2 Примiток до аудиторського звiту Незалежного аудитора "Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР затверджено рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. зареєстровано в Мiн юстi України 23.01.2007р. за №53/13320 слiдує добавити: а також з урахуванням вимог затверджених рiшенням комiсiї вiд 29.09.2011 р. №1360 яке зареєстровано в Мiн юстi України 28.11.2011 р. за №1358/20096 "Про порядок застосування вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 2. Вiдповiдно до пункту 2.7 Рiшення Комiсiї 1360 Аудитор висловлює думку, що зазначених правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi Товариства" аудитом не виявлено.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг є оздоровлення населееня та надання санаторно-курортних послуг. Дiяльнiсть проводиться в основному в весняно-лiтнiй перiод.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Факти придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Будiвлi та споруди використовуються в основному з 1969,1977,1986 рокiв по мiрi будiвництва. Первiсна вартiсть 2027,4 тис. грн. Ступiнь зносу 49%. Сума нарахованого зносу 991,4 тис. грн. Машини та обладнання використовуються з 1978-1981 рокiв. Первiсна вартiсть 8,2 тис грн., ступiнь зносу 70%. Сума нарахованого зносу - 5,8 тис. грн. Iншi виробничi засоби - первiсна вартiсть 134,2 тис. грн., ступiнь зносу - 62%, сума нарахованого зносу 82,8 тис. грн. Всi основнi засоби власнi, зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження, щодо використання вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльсть впливає низький рiвень особистих доходiв населення та низька платоспроможнiсть.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафiв та компенсацiй пiдприємство в звiтному перiодi не виплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та короткострокових позик. Проведення всiх робiт власними силами та за рахунок власних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi та невиконанi договори вiдсутнi
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення обсягу та асортименту послуг, що надаються
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки не проводились
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент не виступає стороною в будь-яких судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, iстотна для iнвесторiв вiдсутня.