Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ"Завод"Ленiнська кузня"-публiчне акцiонерне товариство по будiвництву та ремонту суден. Пiдприємство було створено 150 рокiв тому. У 1862 роцi,на околицi Києва,у передмiстi Звiринець, почав працювати невеликий механiчний завод,побудований iнженером-технологом Федором Iвановичем Донатом на землi орендованiй у Вiйськово-iнженерного вiдомства. Отже, розвиток заводу, заснованого одразу ж пiсля реформи 1861 року, протiкав у безпосередньому зв"язку iз залiзничним будiвництвом, що розгорнулось в Пiвденно-захiдному краї. В 1870-1872рр. завод поставляв обладнання для водопроводу, що споруджувався в Києвi. До 1873 року ,за даними "календаря Пiвденно-Захiдного краю на 1873 рiк" завод Доната вважався основним пiдприємством металообробної промисловостi Києва. В роки Росiйсько-турецької вiйни (1877-1878рр.) завод виготовляв вiйськово-iнженерне обладнання для Київського арсеналу i крiпосної артилерiї. Промисловий пiдйом 90-х рокiв викликав швидкий рiст акцiонерних компанiй i товариств по заснуванню нових i розширенню iснуючих промислових торговельних i транспортних пiдприємств. В 1889 роцi"...для розширення виробництва i експлуатацiї "Механiчного i чавуноливарного заводу Доната" було засновано товариство на паях "Донат, Липкiвський i К" з основним капiталом 300 тис.крб., його статут було затверджено 17 грудня 1893 року. В 1894 роцi Донат i Липкiвський продали своє пiдприємство новоутвореному товариству з назвою "Пiвденноросiйський машинобудiвний завод". 23 вересня 1895 року Товариство Пiвденноросiйського машинобудiвного заводу подало прохання до Київського губернського правлiння про дозвiл на придбання у власнiсть нової земельної дiлянки з тим, щоб перенести i розширити дiючий на Звiринцi Пiвденноросiйський машинобудiвний завод, що складався з механiчних майстерень, котельного i ливарного вiддiлень. Така земельна дiлянка (з виходом на Степанiвську i Жилянську вулицi площею в 6900 кв.сажень була придбана товариством за 125 тис.крб.у садибi графа Колона-Чесновського. Вiдзалiзничного полотна дiльницю вiддiляла лише рiчка Либiдь - дуже заболочений i обмiлiлий потiк. Близкiсть нової дiльницi до залiзної дороги полегшувала пiдвiз металу та палива i вiдправку готових виробiв. Одночасно товариство придбало у Києвi фабрику металевих полотен i реорганiзувалось в акцiонерне товариство "Пiвденноросiйський машинобудiвний завод"з початковим основним капiталом в 1млн.крб. Статут нового товариства затверджено 10 травня 1896р. До кiнця 90-х рокiв ХIX ст.завод був доволi великим промисловим пiдприємством, де працювало до 1800 чоловiк. Мiж 1903-1905рр. вiдбувався рiст виробництва i чисельностi робочої сили, а в перiод першої росiйської революцiї 1905-1907рр.-нове скорочення випуску продукцiї i числа робiтникiв. Подальший рiст виробництва спостерiгався з 1905 до 1914рр., i в роки першої свiтової вiйни, причому в 1916р.обсяг виробництва приблизно на 10% перевищив найвищий довоєнний рiвень. Основними замовниками заводу пiсля жовтневої революцiї були управлiння залiзничних дорiг:Пiвденно-Захiдної, Забайкальської, Московсько-Київсько-Воронiжскої. Завод виготовляв для них товарнi вагони, рiзноманiтне залiзничне обладнання. В 1919р.завод було нацiоналiзовано.Завод виготовляв боєприпаси для Червоної Армiї,броню для бронепоїздiв, вагони, похiднi кухнi та iнше. 27 сiчня 1924р.Президiя Київського Губвиконкому задовольнила прохання загальних зборiв робiтникiв про перейменування Пiвденноросiйського заводу в "Ленiнську кузню". Завод спецiалiзувався на вiдбудовi i побудовi металевих i шосейних мостiв для рiк Українита iнших республiк. В кiнцi 1927 року СНХ УРСР прийняв рiшення про спецiалiзацiю заводу в галузi рiчкового суднобудування. До 1930р.на Рибальському пiвостровi була збудована суднобудiвна майстерня, плаз, кузня, деревообробна, столярна, котельна, такелажна, пневматична, слюсарна i малярна майстернi, насосна i трансформаторна станцiя, житловий будинок, будiвлi їдальнi та контори. До верфi пiдвели залiзничнi шляхи по спецiальному насипу вiд залiзничної станцiї Київ-Петрiвка. Будiвництво рiчкових суден розпочалось в 1928 роцi. В 1929 роцi було виготовлено першу суднову золотникову парову машину. В 1932 роцi приступив до будiвництва першої серiї буксирних пароплавiв потужнiстю 150к.с.з суцiльнозварним корпусом. Серiйна побудова крупних рiчкових суден з суцiльно зварним корпусом на заводi "Ленiнська кузня" була здiйснена вперше не лише в СРСР, а й у Європi. В 1932-1933рр. був виготовлений перший в СРСР i в свiтi експерементальний цiльнозварний судновий котел з площею нагрiву 50кв.м., який проклав дорогу у виробництво серiї таких котлiв. Коли розпочалась вiйна в 1941 роцi, завод було евакуйовано на Волгу.Там виготовляли боєприпаси, зброю, бронекатери для фронтовикiв. Пiсля вiйни, за 1949-1950рр.завод виготовив для будiвництва Волго-Донського каналу кiлькадесяткiв металевих барж вантажопiдйомнiстю 800т. В 1952 роцi завод одержав замовлення вiд Мiнiстерства рiчкового флоту на проектування i побудову багатоковшевих земснарядiв продуктивнiстю 250 куб.за годину. Рiк 1991-й.Україна стає незалежною державою. Наказом Фонду державного майна України державний завод"Ленiнська кузня" з 4травня 1994року перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Завод"Ленiнська кузня". Перiод з 1994 по 1997 рiк характеризується докорiнною переорiєнтацiєю ринку. Господарськ iзв"язки з республiками колишнього Радянського союзу, якi переважали до цього, повнiстю аб очастково порушилися. З 1997 року почався поступовий пiдйом з неухильним зростанням показникiв ефективностi дiяльностi економiки держави i, зокрема , ВАТ"Завод"Ленiнська кузня". З появою стратегiчного iнвестора i володаря основного пакету акцiй компанiї - стали наявними позитивнi риси в дiяльностi пiдприємства. Одержавши повну свободу поведiнки на ринку, як внутрiшньому,так i свiтовому,товариствоздiйснює широкий пошук нових замовлень i замовникiв,нових видiв продукцiї, що вiдповiдають сучасному ринковому попиту. Так, поряд з традицiйними для "Ленiнської кузнi"середньотонажними рибопромисловими траулерами в портфелi замовлень пiдприємства з"явилися танкери-хiмовози, призначенi для транспортування хiмiчних речовин, та суховантажнi судна призначенi для транспортування контейнерiв. На сьогоднiшнiй день товариство займається виготовлення металоконструкцiй.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ"Завод"Ленiнська кузня"складається з таких структурних пiдроздiлiв: 1.Дирекцiя: -генеральний директор; - заступник генерального директора з пiдготовки виробництва; - заступник генерального директора по персоналуi; - заступник генерального директора по фiнансам; - заступник генерального директора по режиму i безпецi; - заступник генерального директора з якостiї; - заступник генерального директора з корпоративних та майнових питань; -директор з зовнiшньо-економiчної дiяльностi; - головний директор. 2.Профком. 3.Служби пiдприємства: -фiнансово-економiчна служба; -виробнича служба; -машинобудiвне виробництво; -вiддiл по роботi з персоналом; -режимно-секретний орган; -вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй i мобiлiзацiйної роботи; -вiддiл маркетингу; -технiчний вiддiл; -вiддiл майнових вiдносин; -служба експлуатацiї та ремонту; -вiддiл iнформацiйних технологiй; -канцелярiя; - адмiнiстративно-господарський вiддiл; - вiддiл матерiально-ткхнiчного забезпечення; - вiддiл технiчного контролю. 4.Виробничi цеха та участки: -корпусно-стапельний цех; -цех добудови суден; -плавдiльниця; -цех з ремонту та експлуатацiї енергогосподарства; -ремонтно-iнструментальний цех; -цех суднового обладнання; - транспортно- складський цех; -трубомiдницький цех; -цех гальванiчних покриттiв; 5.Житлово-комунальне господарство. 6.ПАТ"Завод"Ленiнську кузня"є материнською компанiєю 5 дочiрнiх пiдпрємств, якi здiйснюють її обслуговування: - ДП"ЛК-Металургiя", - ДП ПГК"Парус", - ДП"МСЧ", - ДП"Будинок культури ВАТ"ЗЛК", - " ДП"ЛК-Металургiя"-пiдприємство займається металургiйним виробництвом.Пiдприємство має у своїй структурi 2 цеха.Цех сталевого i чавунного лиття та цех для лиття з бронзовихi латунних сплавiв. Цех сталевого лиття робить виливки заготiвель i деталей з углеродистих,конструкцiйних,низьколегiрованих нержавiючих сталей,чавунне лиття i сiрий чавун вагою до 3000кг.Цех спецiалiзований на клас Llyd`s Register of Shipping. Мiсцезнаходження пiдприємства-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%,кiлькiсть працюючих-125. ДП ПГК"Парус".Пiдприємство займається наданням послуг з громадського харчування.Мiсцезнаходження-м.Київ. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. ДП"МСЧ".Пiдприємство займається наданням лiкувально-профiлактичних послуг населеннюта пiдприємствам. Мiсцезнаходження-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутному фрндiскладає 100%. ДП"Будинок культури ВАТ"ЗЛК".Пiдприємство надає послуги по органiзацiї вiдпочинку всферi органiзацiї дозвiлля. Мiсцезнаходження-м.Київ.Частка материнської компанiї в статутномуфондi складає 100%. ДП "ЖЕК-ЛК "ВАТ ЗЛК- займається наданням послуг житлово-господарського характер. Мiсцезнаходження-м.Київ. Частка материнської компанiї в статутномуфондi складає 100%.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 1.Вести бухгалтерський облiк згiдно з Планом рахункiв та iнструкцiєю по застосуванню плану рахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р.№291.Затвердити робочий план рахункiв та субрахункiв, згiдно з яким працює пiдприємство. Дозволити головному бухгалтеру своїми розпорядженнями затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку . 2.Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiнансування проведення всiх господарських операцiй у первинних документах ,збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну покладається на керiвника пiдприємства. 3.На головного бухгалтера покладається : - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку ,згiдно з цим наказом , складання i подання у встановленi термiни фiнансової, статистичної та податкової звiтностi; - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; -оподаткування згiдно з чинним законодавством та розробка регiстрiв облiку для накопичення даних для оподаткування; - контроль за вiдображенням усiх господарських операцiй у первинних документах, контроль за документооборотом на пiдприємств? . -вiдповiдальнiсть за збереження оброблених бухгалтерських документiв. 4.Вiдповiдальнiсть за бухгалтерський облiк господарських операцiй, пов'язаних з лiквiдацiєю пiдприємства, включаючи оцiнку майна та зобов"язань пiдприємства i складення лiквiдацiйного балансу та фiнансової звiтностi, покладається на лiквiдацiйну комiсiю, яка створюється згiдно з законодавством. 5.Для ведення бухгалтерського облiку застосувати програму IТ- Пiдприємство. Бухгалтерськi данi роздруковувати в кiнцi мiсяця, кварталу, року , пiдписувати виконавцями та вiдповiдальними особами. 6.Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi згiдно з Законом про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть зобов"язую перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, проводити iнвентаризацiю згiдно з "iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв" (затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р №69 зi змiнами та доповненнями). Створити на пiдприємствi постiйно дiючу комiсiю для введення в експлуатацiю та списання МШП, основних засобiв, матерiалiв, необоротних активiв, проведення iнвентаризацiї по касi пiдприємства, в складському господарствi. 7.Забезпечити протягом 2011 року незмiннiсть вiдображення господарських операцiй оцiнку майна на основi чинних П(С)БО. 8.Облiкову полiтику застосовувати так, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали всiм вимогам Закону про бухгалтерський облiк та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати передусiм тi пiдходи та методи облiку для ведення бухгалтерського облiку й подання iнформацiї у фiнансових звiтах, що передбаченi Положеннями (стандартами) та найбiльше адаптованi до дiяльностi пiдприємства. 9.Згiдно з П(С0БО 1 ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв(крiм Звiту про рух грошових коштiв)проводити за принципом нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй були вiдображенi в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство одержує або сплачує кошти. 10.Виходячи з цього принципу, доходи в "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображати в тому перiодi, коли вони виникли, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечить визначення фiнансового результату звiтного перiоду зiставлення доходiв звiтного перiоду з витратами ,що були зробленi для одержання цих доходiв. 11. Доходи пiдприємства класифiкувати так: 11.1. Доходи вiд основної операцiйної дiяльностi(виготовлення продукцiї суднобудування, машинобудування, надання промислових послуг) . 11.1. Доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi (здавання майна в оренду, реалiзацiя непотрiбних ТМЦ, реалiзацiя непромислових послуг, реалiзацiя валюти). 11.1. Iншi доходи ( доходи вiд реалiзацiї основних засобiв пiдприємства). 11.1. Iншi фiнансовi доходи (доходи пiдприємства вiд акцiй iнших юридичних осiб). 12. Облiк малоцiнних необоротних активiв та нарахування амортизацiї: 12.1.Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети облiковуються в балансi на рах №22"Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети", якщо їхня вартiсть становить до 1000 грн i срок служби менше 1 року; 12.2.Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети облiковуються в балансi на рах 112"Малоцiннi та необоротнi матерiальнi активи", якщо їхня вартiсть становить до 1000 грн i срок служби бiльше року. 12.3.Нарахування амортизацiї на малоцiннi необоротнi активи в першому мiсяцi використання об"єкта здiйснюється в розмiрi 50% його вартостi та решту 50% вартостi в мiсяцi їх списання з балансу, внаслiдок непридатностi для подальшого використання у виробничому процесi. 13. Метод облiку основних засобiв та нарахування амортизацiї: 13.1Основними засобами визнавати матерiальнi активи ,що утримуються пiдприємством для використання у виробництвi або постачаннi товарiв та наданнi послуг , для здавання в оренду iншим особам або для адмiнiстративних цiлей i якi використовуватимуться, як очiкується, понад рiк вартiстю понад 1000 грн. 13.2.Основнi засоби класифiкувати за групами i нараховувати амортизацiю за ставками згiдно зi ст.8.2,8.3Закону України вiд 22.05.97р №283/97-ВР"Про оподаткування прибутку пiдприємств" (зi змiнами та доповненнями).Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв на пiдприємствi не приймати. 13.3.Первiсну оцiнку об"єктiв основних засобiв здiйснювати за собiвартiстю придбання згiдно з П(С)БО-7 14.Проведення переоцiнки необоротних та оборотних активiв. 14.1. Переоцiнка необоротних та оборотних активiв проводиться згiдно з розпорядження Директора з виробництва при наявнiй потребi постiйно -дiючою комiсiєю. 15.Метод вибуття запасiв: 15.1.Запаси вiдпускаються у виробництво, продажi та iншому вибуттi за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв . 16.Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв. 16.1. Резерв сумнiвних боргiв створюється згiдно П(С)БО 10"Дебiторська заборгованiсть" по дебiторськiй заборгованостi, яка утворилася за реалiзовану продукцiю i товари, виконанi роботи й послуги щодо якої iснує невпевненiсть в її погашенi дебiтором (сумнiвна заборгованiсть), або iснує впевненiсть в її неповерненнi дебiтором або за якою минув термiн позовної давностi (безнадiйна заборгованiсть). Резерв визначається по платоспроможностi дебiторiв з веденням їх окремого облiку. 17.Метод нарахування амортизацiї та термiни використання нематерiальних активiв. 17.1.Облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С0БО 8 "Нематерiальнi активи" .Термiн використання нематерiальних активiв встановлюється конкретно за кожним нематерiальним активом. Амортизацiйнi вiдрахування здiйснюються прямолiнiйним методом згiдно з П(С)БО 7 " Основнi засоби". 18.Методи оцiнки надання послуг. 18.1.Оцiнка наданих послуг здiйснюється згiдно з П(С)БО 15"Дохiд" i реалiзуються шляхом вивчення виконання робiт по наданим документам: актам виконаних робiт, кошторисам, довiдкам. 19.Порядок формування резервiв для забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Формування iсторичної вартостi активiв. 19.1.Для рiвномiргого формування собiвартостi послуг створювати резерв на послуги, якi надає Київенерго по опаленню житлових будинкiв, якi знаходяться на балансi заводу; 20.Сировина, матерiали, готова продукцiя вiдображається в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю та вартiстю придбання .Облiк i розподiл транспортно-заготiвельних витрат здiйснюється згiдно з П(С)БО 9"Запаси". 21.Формування собiвартостi продукцiї, робiт, послуг. 21.1.Класифiкацiю витрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16 "Витрати". До виробничої собiвартостi продукцiї включати прямi та накладнi витрати(постiйнi та змiннi). Постiйнi виробничi накладнi витрати розподiляти на кожну одиницю виробництва (замовлення) на основi нормальної виробничої потужностi виробничого устаткування. За базу розподiлу брати нараховану заробiтну плату робiтникiв основного виробництва. 22. Класифiкацiю адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших витрат операцiйної дiяльностi проводити згiдно з П(С)БО 16 "Витрати" . 23.Облiк операцiй в iноземнiй валютi вiдображати згiдно з П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". 24.Облiк витрат на вiдпустки проводиться шляхом вiднесення виплат на рахунки витрат без створення резерву. 25.Оплата працi проводиться згiдно прийнятого на пiдприємствi колективного договору. 26.1.Ведення книги придбання товарiв (робiт, послуг)та виписку податкових накладних, покласти на працiвникiв бухгалтерiї (Вiдповiдальний заступник головного бухгалтера по облiку та звiтностi). 26.2. Ведення книги продажу та виписку податкових накладних покласти на працiвникiв Фiнансового вiддiлу (Вiдповiдальний заступник начальника фiнансового вiддiлу). 27. В податковому облвку дохвд ввдображати згвдно ст.4 "Закону про оподаткування прибутку пвдприємства 28.Порядок оцiнки ТМЦ для розрахунку приросту(убутку) балансової вартостi покупних товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв на складах , в незакiнченому виробництвi та залишках готової продукцiї згiдно п.5.9 Закону України "Про податок на прибуток пiдприємства" вiд 22.05.1997 №283/97-ВР, такий: 28.1.Прирiст (убуток) покупних товарiв, матерiалi, сировини, комплектуючих на складах вираховується на основi облiкових даних головної книги методом порiвняння даних на початок та кiнець звiтного перiоду; 28.2.Сума матерiальних ресурсiв в незакiнченому виробництвi та готовiй продукцiї визначається по долi матерiальних витрат на виробництво продукцiї (робiт, послуг) наступним порядком: Для розрахунку використовуються данi Головної книги : -Загальна сума витрат на виробництво рахунк?в 231,232,233; -Вартiсть матерiальних витрат списаних на виробництво з рах.20 та 22; -Доля матеральних витрат за звiтний перiод в загальному обсязi витрат в (%); -Знайденим % вiдношенням вираховується доля матерiальних витрат на кiнець звiтного перiоду в залишках незавершенного виробництва та готової продукцiї . -Порiвнянням матерiальних витрат в залишках незавершенного виробництва та готової продукцiї визначається прирiст(убуток) матерiальних ресурсiв за звiтний перiод (квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв, рiк ). 29.Накопичення валових доходiв та валових витрат. 29.1. Для накопичення валових доходiв та валових витрат для цiлей оподаткування застосовуються регiстри бухгалтерського облiку передбаченi програмою "IТ-Пiдприємство ", книги облiку валових доходiв та валових витрат, iншi додатковi регiстри розробленi на пiдприємствi. Контроль за веденням книги облiку валових доходiв та валових витрат покласти на заступника головного бухгалтера з ревiзiї та внутрiшнього аудиту .
Текст аудиторського висновку Внесена в Реєстр АПУ 29.09.2005 р. За Рiшенням №153/3 Свiдоцтво №3663 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежної аудиторської фiрми ТОВ ?АФ ?ВIТА ПОШТОВА?) м. Київ ?25? березня 2013 року Адресат: Правлiнню, ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня? Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Аудиторською фiрмою ТОВ ?АФ ?ВIТА ПОШТОВА? було проведено аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства акцiонерного товариства ?Завод ?Ленiнська кузня? (код ЄДРПОУ 14312364, мiсцезнаходження: юридична адреса: 04176, м. Київ, вул.. Електрикiв, 26, фактична адреса: 04176, м. Київ, вул.. Електрикiв, дата державної реєстрацiї 25,12,1996 року) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом ? ?попередня фiнансова звiтнiсть?). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 ?Перше застосування МСФЗ?. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб?єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Пiд час аудиту було встановлено, що пiдприємство не створює резерву сумнiвних боргiв, забезпечень, вiдстрочених податкових активiв та зобов?язань, що передбачено вимогами МСФЗ, МСБО. Зазначенi в цьому параграфi причини змусили нас модифiкувати даний висновок. Однак зазначенi обмеження не є всеохоплюючими для фiнансової звiтностi. Висновок ? умовно-позитивна думка На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтках, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примiтки, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства ?Завод ?Ленiнська кузня?, результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ?Завод ?Ленiнська кузня? було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства ?Завод ?Ленiнська кузня? може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, яки схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Аудитор провiв розрахунок вартостi чистих активiв (170425 тис.грн.), яка є бiльшою розмiру скоригованого статутного капiталу (170425 тис. грн.). Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не отримав суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно МСА No720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену фiнансову звiтнiсть?. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть ншої iнформацiї, яка буде розкриватися емiтентом цiнних паперiв та подаватися до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно з вимогами ?Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв? затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 покладена на управлiнський персонал, тому що даннi подiї вiдбудуться пiсля дати аудиторського звiту. Виконання значних правочинiв Аудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання значних правочинiв (вiд 10 до 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Значний правочин - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2012 року складає 443492,0 тис.грн. Сума значного правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 44349,2 тис. грн.-значнi право чини не укладалися. Статутом ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня? зазначено право загальних зборiв на приймання рiшення за поданням Наглядової ради, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства. Подання з боку Наглядової ради для розгляду на загальних зборах не подавалось. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалися значнi правочини, якi перевищували 44349,2 тис.грн. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? Наглядова рада товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Згiдно статуту товариства до компетенцiї загальних зборiв належить питання затвердження кодексу корпоративного управлiння Товариства. Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Однак, Товариство не затверджувало кодексу корпоративного управлiння та не обирало корпоративного секретаря. Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Рiшенням загальних зборiв вiд 22,04,2011року. затверджено Положення про Наглядову Раду, Правлiння, ревiзiйну комiсiю, загальнi збори ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня? Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Ревiзiйна комiсiя; - Правлiння Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом, ?Про наглядову раду?, ?Про ревiзiйну комiсiю?, ?Про правлiння?, ?Про загальнi збори?. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України ?Про акцiонернi товариства? - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України ?Про акцiонернi товариства? та вимогам Статуту ? не рiдше одного разу на квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Наглядовою радою i Правлiнням. Правлiння товариства є вiдповiдальним за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Наглядова рада систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану виконавчим органом схильнiсть до ризикiв. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, вважає за необхiдне зазначити наступне: система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Управлiнський персонал ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi товариства? та вимогам Статуту. Наведена у рiчному звiтi ?Iнформацiя про стан корпоративного управлiння? повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена та дiє. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 ?Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб?єкта господарювання i його середовища?, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi?. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб?єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб?єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов?язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, покладається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ ?Завод ?Ленiнська кузня?, внаслiдок шахрайства. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ) Юридична адреса ТОВ ?АФ ?ВIТА ПОШТОВА?: 02094 м. Київ, вул. Кракiвська, 15/17, к.110. Фактичне мiсцезнаходження ТОВ ?АФ ?ВIТА ПОШТОВА?: 02095 м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 1, оф.251 Внесена в реєстр Аудиторської Палати України 29.09.2005 року №3663 . Телефон факс: 574-94-41 Телефон : 574-94-41 E-mail: vita_poshtova@ukr.net Веб сайт: www.vita.co.ua УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Договiр на проведення аудиту № б/н вiд 12 лютого 2013 року року. Дата початку аудиту ?18? березня 2013 року та дата закiнчення ?19? квiтня 2013 року. Перiод, який охоплено перевiркою: з ?01? сiчня 2012 року по ?31? грудня 2012 року. У перевiрцi приймали участь: незалежний Аудитор ? Мусiєнко Вiкторiя Олександрiвна свою дiяльнiсть на пiдставi сертифiката №005691 вiд 29 квiтня 2004 року; незалежний аудитор ? Малюк Наталiя Володимiрiвна, здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi сертифiката №006646 вiд 24 грудня 2009 року. Аудиторський висновок надано 19 квiтня 2013 року Аудитор В.О. Мусiєнко Директор ТОВ ?АФ ?ВIТА ПОШТОВА? О.В. Кулiченко
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На сьогоднiшнiй день ПАТ"Завод"Ленiнська кузня"-одне з найвiдомiших суднобудiвних пiдприємств в Києвi i на Українi. Основною продукцiєю пiдприємства є: 1.Суднобудiвне виробництво: -будiвництво танкерiв-хiмовозiв(вантажопiдйомнiстю до 2,5тис.тон); -будiвництво суховантажних суден,контейнеровозiв(вантажопiдйомнiстю до 3,5 тис.тон); -будiвництво середнiх риболовних морозильних траулерiв; -будiвництво суден спецiального призначення: *рибопошукових; *сейсморозвiдна розвiдка; -будiвництво днозагиблих суден: *землечерпалки; *землесоси; Будiвництво суден робиться пiд наглядом Ллойда,Морського Регiстра Судоплавства РФабо iншого класифiкацiйного товариства на вибiр замовника. Швартовi i ходовi iспити суден робляться на акваторiї заводу з використаннямiмiтацiйних методiв без виходу в море,транспортування робиться своїм ходом по Днiпру,або буксирування у транспортних плавдоках до порту м.Херсон де знаходиться здавальна базапiдприємства. Пiдприємство також виконує судоремонтнi роботи. 2.Машинобудiвне виробництво: -котлоагрегати судовi допомiжнi продуктивнiстю 200-1500 кКал/година, цiлкомавтоматизованi, призначенi для роботи в екстремальних морських умовах,при пiдвищених температурах, хитавицi, кренi i т.д.; *КОАВ-63 *КОАВ-68 *КИВ-200 на г/обр.топливi(КВГ-200) *КГВ 0,25/3М *КГВ 0,63/5М *КГВ 1,0/5М *КГС 1,0/5М *КОВАС 0,25/3 *КОВАС 0,50/3 *КВА 0,25/3 *КВА 0,63/5 *КВА 1,6/5 *КВА 1,6/5 *КПА 0,63/0,7 *КПГ 1,0/5 *Фiльтр iоннообмiнний 427-50.044 *Бачок дозерний 415-263.1311 *Холодильник вiдбору проб 415-263.1297 *Муфта ШМС. - апарати морозильнi плитковi, призначенi для заморажування риби та iншої продукцiї. Установлюються на промислових судах, продуктивнiсть-16т/доба. Виготовляються горизонтальнii вертикальнi види апаратiв; *АМП-3МА с н/с *АМП-3МА без н/с *АМП-7БМ с н/с 12-ти плиточний *АМП-7БМ с н/с 16-ти плиточний *АМП-7БМ без н/с 12-ти плиточний *АМП-7бм без н/с 16-ти плиточний *АМП-5 *АМПВ *Насосна станцiя *Форма блочна *Плита для АМПВ - виробництво гвинтiв регульованого кроку, дозволяє виготовляти гвинти ВРШ максимальним дiаметром до 4-х метрiв та гребнi вали довжиною до 16 метрiв: *ВР-05025-ОМ5 *ВР-502М-ОМ5 *ВР-15750-ОМ5 *ВР-17120 *ВР-498М *ВР-15010 *ВР-13020 *ВР-14611 *Гiдроусилювач 502С-42-00-00 *Пневмодатчик 570-17-001 *Телемотор 502С-41-00-00 *МИШ-498С *СПДУ-502М - нафтогазодобувне устаткування: привентори рiзних типiв: *ППР 180х21 *ППР 180х35 *ПП 230х35 *ПУ 1230х35 *ОП2Г 230х70 ключi буровi гiдравлiчнi КБГ-2; - установки судовi автоматизованi для спалювання харчових,побутових i експлуатацiйнихвiдходiв: *СП-10 *СП-10М *СП-50 -електронасоснi агрегати: *ЭПНМ 0,4/50 *ЭПНМ 0,8/70 *ЭПНМ 2,0/70 *ЭПНМ 3,0/70 *ТЗН-1,5(насос топливний) *ТЭН-3(насос топливний) *ЭНЦ-1,7/1,5(зел.двиг.) *НТФ-100(насос топл.з ел.двиг.) *ОПМ 2500-4,2(насос осевий погрузний) *АК-80-160 СД *АК-65-200 СД *АК-65-250 СД *КМ-50-200 СД *КМ-80-160 СД, а також виготовлення металоконструкцiй.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Враховуючи значний ступiнь зносу основних фондiв, а то i їх повну непрацездатнiсть, за звiтний перiод Товариством проводився комплекс заходiв, пов'язаних з вiдновленням працездатностi та технологiчної точностi, полiпшення стану основних фондiв. Виробнича стратегiя Товариства передбачає проведення технiчного переозброєння та упровадження новiтнiх технологiй, що дозволяє збiльшити об'єми виробництва, полiпшити якiсть i розширити асортимент продукцiї, що випускається, понизити витрати i пiдвищити екологiчну чистоту виробництва. У звiтному 2012 роцi освоєно15757тис. грн. капiтальних вкладень: з них за планом модернiзацiї та реконструкцiї устаткування, будiвель i споруд, що виконуються в перiод проведення поточних та капiтальних ремонтiв витраченоё 14337 тис. грн.; за планом фiнансування iнвестицiйних проектiв та за планом придбання основних засобiв - 371 тис. грн. Протягом 2012 року були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Були вiдчуженi основнi засоби та матерiальнi активи на суму 558тисяч гривень. Фiнансування реконструкцiї об'єктiв промислового та непромислового характеру та придбання обладнання здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства. Товариство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi. Придбання запасiв за останнi п'ять рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї. Протягом наступного року Товариство планує продовжувати поступову замiну зношеного обладнання на  
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство має основнi засоби виробничого та не виробничого призначення, якi утримуються на балансi Товариства. Основнi засоби Товариства знаходяться в задовiльному станi. Товариством передано в оперативну оренду основних засобiв на суму 63186 тисяч гривень. З цiєї суми найбiльш вагомими є: - будинки, споруди та передавальнi пристрої на суму 58533 тис.грн."; - машин та обладнання на суму1682тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на суму 2714 тис.грн. транспортны засоби на суму -122 тис.грн. - багаторiчнi насадження на суму 124 тис.грн. - iншi основнi засоби на суму 11тис.грн. Основний суднобудiвний виробничий майданчик Товариства розташований на територiї Подiльського району району м. Києва, i прилягає до залiзничної магiстралi станцiї Петрiвка. Бiльша кiлькiсть основних засобiв (їх виробнича частка) розташована на територiї Товариства за юридичною адресою: вул. Електрикiв, 26, м. Київ, 04176, Україна, а промисловий майданчик машинобудування розташований на територiї Шевченкывського району м.Києва на вул.Жилянська,107. Активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi Товариства. Основнi засоби виробничого призначення представленi виробничими примiщеннями (цеховими корпусами). Основнi засоби виробничого призначення використовуються у одну змiну, частково у двi.. Забезпеченiсть основних пiдроздiлiв Товариства виробничими площами складає 100 %. Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби Товариства. Технологiчне обладнання, яке застосовується у виробництвi, вiдповiдає свiтовому науково-технiчному рiвню. До планiв оновлення виробничих основних фондiв Товариства входить: - ремонт, модернiзацiя та придбання виробничого обладнання; - ремонт будiвель i споруд. Основнi фонди невиробничої сфери складаються з наступних об`єктiв залишковою вартiстю станом на 31 грудня 2012 року: - будiвлi та споруди -45363 тис.грн. - машини та обладнання - 80тис.грн. - iншi ОФ -86 тис.грн. У 2012 роцi введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 540тис. грн. На ПАТ "Завод"Ленiнська кузня"" наказом по пiдприємству впроваджена Система управлiння навколишнiм природним середовищем, яка охоплює усi види дiяльностi Товариства вiд придбання сировини, матерiалiв, енергоресурсiв до реалiзацiї готової продукцiї. Екологiчна полiтика Товариства затверджена Головою правлiння, та передбачає мiнiмiзацiю вiдходiв та зменшення забруднення навколишнього середовища, води, повiтря та грунтiв. Координацiю i методичне керiвництво по системi управлiння навколишнiм природним середовищем здiйснює заступник генерального директора з пiдготовки виробництва . До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть Товариства, належать Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про вiдходи", Водний Кодекс України та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi норми та правила, Державнi стандарти України. Монiторинг навколишнього середовища враховує основнi принципи стандарту ISO 14000 i включає основнi напрямки : - контроль вiдповiдностi документацiї Товариства вимогам природоохоронного законодавства ; - контроль якостi , кiлькостi викидiв в атмосферне повiтря та скидiв у р. Днiпро; - контроль за збором, вивозом та утилiзацiєю вiдходiв виробництва та iн. Систематичний контроль екологiчного стану Товариства здiйснюється вiдомчою лабораторiєю охорони навколишнього природного середовища, атестованою Мiнпромполiтики України. Лабораторiя забезпечена сучасними приладами контролю, методичними матерiалами. Фахiвцi служби мають досвiд роботи i вiдповiдну освiту. Система контролю стану навколишнього середовища дозволяє постiйно удосконалювати ефективнiсть в областi охорони навколишнього середовища шляхом оперативного контролю, оцiнки результатiв впливу виробництва, проведенням внутрiшнiх аудитiв. В Товариствi постiйно проводиться робота по замiнi або по встановленню нових пило-газоочисних споруд. Скидання стiчних вод Товариством здiйснюється у р. Днiпро згiдно нормативiв гранично-допустимих скидiв. Перевищення лiмiтiв по забору та скиду води не вiдбувалось. З метою полiпшення якостi стiчних вод Товариством щорiчно виконуються водоохороннi заходи : - чистка вторинних горизонтальних вiдстiйникiв; - встановлено самопромивний фiльтр на насоснiй станцiї; - проводиться ревiзiя водозабiрної арматури та iн. Вивiз виробничих та побутових вiдходiв Товариства здiйснюється згiдно договорiв з пiдрядними органiзацiями. На шлакових вiдвалах Товариства ведуться роботи по переробцi металовiдходiв. Товариство має на всi напрямки екологiчного впливу виробництва лiмiт i дозволи на: викиди в атмосферне повiтря, скидання в водойму, роботи з вiдходами. Щоквартально i щорiчно, вiдповiдно до чинного законодавства України Товариство надає органам державної i виконавчої влади статистичну звiтнiсть та податкову звытнысть, у якiй вiдображається iнформацiя про обсяги викидiв, скидання у р. Днiпро, передачу вiдходiв та екологiчнi витрати. Товариство регулярно сплачує екологiчнi збори за забруднення навколишнього природного середовища.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Криза неплатежiв вплинула на науково-технiчнi розробки, i вданий час роботи призупиненi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на основi та у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а також Статутом. Товариство здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у вiдповiдностi з метою i в межах предмету своєї дiяльностi. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариством сплачено штрафи, пеня та неустойки в сумi 433тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Головна вимога ринку полягає в тому,щоб запропонована продукцiя була актуальна.З кожним роком дотримуватися цього принципу стає все складнiше, адже клiєнтура i ринки розвиваються i разом iз ними розвиваються виробленi товари та методи виробництва. Пiдприємство повинне зробити ставки на наступне: -технiчне переоснащення; -розробка нових проектiв, розширення асортименту суднобудiвної та машинобудiвної продукцiї; -залучення покупцiв до процесу розробки нового проекту; -залучення новiтнiх технологiй, що дозволяють полiпшити якiсть, знизити витрати; -залучення iнвесторiв, участь у довгострокових урядових проектах. Цi пропозицiї допоможуть пiдприємству залучити додаткову групу споживачiв, зайняти новi сегменти ринку, розширити асортимент, пiдвищити технологiчний рiвень, створити достатнiй фiнансовий потенцiал для впровадження нових проектiв i виходу на новi ринки.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Пiдприємством укладенi контракти в 2012р. якi дiють у 2013р,а саме: 1) ПАО "УМАНЬАВТОДОР" - виготовлення метало-конструкций автотранспортної магiстралi через р. Днiпро в м. Запорiжi; 2) ПАО "Мостобуд "- виготовлення метало-конструкций прольотних естакад на Рибальському п/о в м.Києвi; 3) Мiнiстерство оборони України - спец.заказ.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2013 роцi планується налагодити виробництво рiзних металоконструкцiй для будiвництва та реконструкцiї важливих виробничо-технiчних, суспiльно-полiтичних, культурних та транспортних об'єктiв мiста Києва, та iнших об'єктiв в Українi. Зокрема налагодження виробництва: металоконструкцiй i крiплення для капiтального ремонту мостiв, головнi балки, домкратнi балки, накладки, опорнi стiльцi, балки метропроїзду, конструкцiї металевi станцiї метро, лiса протиаварiйнi тi iнше, при умовi фiнансування замовник, а також збiльшення виготовлення продукцiї на експорт, а саме:Котлоагрегатiв КИВ-200; електронасосних агрегатiв ЭПНМ 2,0/70 ; ЭПНМ 3,0/70.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік У звiтному роцi дослiджень та розробок на пiдприємствi не здiйснювалось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство веде господарську дiяльнiсть i стикається з низкою проблем, якi приводять до судових справ, i якi стосуються поточних господарських питань дiяльностi. Проте суми позовiв не перевищують встановленого розмiру, що суттєво не вплинуло на результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.. Члени Спостережної ради, Правлiння, iншi посадовi особи емiтента не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спору.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В звiтному 2012 роцi ПАТ "Завод"Ленiнська кузня" працювало без припинення дiяльностi, нiяких позовiв до Товариства не пред'являлося, накладання арешту на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох рокiв, справи щодо банкрутства Товариства не порушувалися, дiї по економiчному оздоровленню (сануванню) не здiйснювалися.